Slovensko zasiela Európskej komisii ambiciózny Plán obnovy a odolnosti SR

Podpis sprievodného listu 

Bratislava 28. apríla 2021 – Plán obnovy a odolnosti SR sa po schválení vládou posiela Európskej komisii. Traja najvyšší ústavní činitelia dnes zároveň podpísali k nemu sprievodný list adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen. Slovensko je tak jednou z prvých krajín, ktorá svoj plán obnovy zasiela do Bruselu.

Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie s cieľom obnoviť Európu po pandémii a prebudovať ju na zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu. Jeho vízia je založená na troch pilieroch – posune k inovatívnej ekonomike; modernom, efektívnom a digitálnom štáte a najmä na kvalite života ľudí, či už ide o starostlivosť o zdravie, verejný priestor alebo životné prostredie.

„Obrovský záujem verejnosti o plán obnovy vytvára enormný tlak na jeho realizáciu. Vláda dostala jasný signál – Slovensko chce reformy. Ľudia si uvedomujú, že zmeny sú nevyhnutné. Niektoré možno aj zabolia, ale vo výsledku znamenajú vyššiu životnú úroveň a kvalitu života pre každého. Sú to reformy nielen pre budúce, ale aj súčasné generácie. Majú silný ťah smerom k sociálnej spravodlivosti, k rovnosti šancí i k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov,“ uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 110 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia ako aj zdravé verejné financie.

Priority plánu vychádzajú z odporúčaní Európskej komisie, z Programového vyhlásenia vlády a Národného programu reforiem. Vzišli z niekoľkomesačných diskusií na odbornej a politickej úrovni a reflektujú tak politický konsenzus ako aj kritériá Európskej komisie, ktoré musí Slovensko splniť.

V rámci plánu obnovy je na zelené témy vyčlenených až 43% celkovej alokácie, čo predstavuje 2,73 miliardy eur, čím napĺňa požiadavku aspoň 37% celej finančnej obálky na aktivity podporujúce boj proti klimatickým zmenám. Jeho ďalším pilierom je digitálna transformácia, na ktorú je z plánu vyčlenených 1,3 miliardy eur alebo 21% celkovej alokácie. Na ambicióznom materiáli, ktorý obsahuje spolu 66 kľúčových reforiem a 66 veľkých investícií vo výške približne 6 miliárd eur, niekoľko mesiacov pracovali stovky expertov z rôznych ministerstiev.