EFEKTÍVNY ŠTÁT A DIGITALIZÁCIA

Vyššia transparentnosť procesov vo verejnej správe, boj proti korupcii, kvalitnejšie verejné služby a  znižovanie byrokracie umožnia znížiť náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Zavedením efektívnych nástrojov vo verejnej správe, vytvorením predpokladov pre digitálnu transformáciu priemyslu a ďalších podnikov a podporou ekosystému pre inovácie v oblasti digitálnych technológií sa zvýši potenciál intenzívneho hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest v odvetviach, ktoré budú menej citlivé na prebiehajúcu digitalizáciu a robotizáciu.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V oblasti efektívneho štátu a digitalizácie sa v pláne obnovy nachádza 5 kľúčových komponentov:

1. Zlepšenie podnikateľského prostredia

Zníži sa nadmerné administratívne a regulačné zaťaženie podnikateľov. Digitalizácia procesov insolvenčného konania zníži čas a náklady potrebné pre ukončenie podnikania. Zjednoduší a zrýchli sa proces verejného obstarávania a súčasne sa zvýši jeho transparentnosť.

Reformy:

 • Opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania
 • Nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania
 • Reforma verejného obstarávania

Investície:

 • Investície spojené s opatreniami na zníženia regulačného zaťaženia podnikania
 • Digitalizácia procesov insolvenčného konania
 • Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

Prečítajte si celý komponent:

2. Reforma justície

Hlavným zámerom reformy súdnej mapy je zavedenie špecializácie sudcov, a tým vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov. Investíciami do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov sa zlepšia služby pre občanov a firmy. Reforma zníži priestor pre korupčné praktiky a väzby posilnením náhodného prideľovania spisov väčšiemu počtu sudcov v agende. Zefektívnia sa existujúce a vytvoria sa nové nástroje zamerané na posilnenie sudcovskej integrity a nezávislosti.

Reformy:

 • Reforma súdnej mapy
 • Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

Investície:

 • Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)
 • Podporné nástroje reformy súdnej mapy - digitalizácia nástrojov, modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity

Prečítajte si celý komponent:

3. Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Cieľom je zaviesť efektívne proaktívne finančné vyšetrovanie s náležitými personálnymi a informačnými kapacitami. Zefektívniť boj proti korupcii a praniu špinavých peňaží nástrojmi na ich predchádzanie a odhaľovanie. Znížiť mieru nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou, zlepšením analytických zručností aj prostredníctvom zvýšenej miery odhalenej trestnej činnosti a poskytovaním pomoci obetiam trestných činov. Zvýšiť odolnosť v krízových situáciách a modernizovať systém krízového riadenia. Posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.

Reformy:

 • Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.
 • Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru
 • Optimalizácia riadenia krízových situácií

Investície:

 • Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí
 • Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru
 • Modernizácia hasičského a záchranného systému
 • Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy

Prečítajte si celý komponent:

4. Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

Strešným cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Nutným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je rozvoj elektronickej verejnej správy (eGovernmentu), ktorá bude poskytovať služby orientované na občana a podnikateľa, ako aj kybernetickej bezpečnosti – procesov a princípov, ktoré zabezpečia dôveru v interakcie občanov, podnikov a verejnej správy, digitálne zručnosti nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre zamestnancov v priemysle a verejnej správe, či seniorov, aby tak žiadny subjekt neostal vylúčený z digitálnej doby. Pilierom je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. V oblasti eGovernmentu je hlavným cieľom zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. Dôjde k optimalizácii procesov a následne k nasadeniu eGovernment riešení prioritných životných situácií. Zlepšenia v oblasti eGovernmentu budú podporené reformou v oblasti konektivity, čo umožní prístup k online nástrojom a službám pre všetkých občanov. Reforma a investície umožnia realizovať potenciál digitálnej transformácie aj mimo verejnej správy, napr. v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb, a to najmä vďaka podpore nasadzovania digitálnych technológií s širším dosahom na spoločnosť.

Reformy:

 • Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií
 • Centrálny manažment IT zdrojov
 • Reformy v oblasti konektivity
 • Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti
 • Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti IT vo verejnej správe
 • Štandardizácia technických a procesných riešení IT vo verejnej správe
 • Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti rozvoja digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán

Investície:

 • Lepšie služby pre občanov a podnikateľov
 • Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy
 • Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky
 • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
 • Granty so zjednodušenou administratívou – Hackathony
 • Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov IT vo verejnej správe
 • Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry IT vo verejnej správe
 • Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia senior tabletov

Prečítajte si celý komponent:

5. Zdravé verejné financie

Cieľom je zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a dôchodkového systému. Popri zlepšovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií realizovať zodpovednú proti-cyklickú fiškálnu politiku a lepšie plánovanie a plnenie rozpočtu. V strednodobom horizonte najbližších rokov zreteľne smerovať k štrukturálne vyrovnanému až prebytkovému hospodáreniu a zvrátiť tak trend bezprecedentného nárastu dlhu, ku ktorému prispela pandémia, ale aj chronické neplnenie rozpočtových cieľov v minulých rokoch a ignorovanie potreby zásadným spôsobom znižovať verejný dlh v dobrých časoch a vytvárať si tak fiškálny vankúš na obdobie ekonomických kríz. Kvalitnejším a efektívnejším manažmentom a rozpočtovaním investícií zvýšiť priemerný pomer prínosov a nákladov pri novorealizovaných investičných projektoch a zaviesť prvky transparentnejšieho a presnejšieho rozpočtovania.

Reformy:

 • Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému
 • Posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových stropov
 • Reforma riadenia verejných investícií
 • Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Prečítajte si celý komponent: