LEPŠIE VZDELANIE

Zlepšenie výsledkov vzdelávania vďaka kurikulárnej reforme a lepšej príprave učiteľov pomôže reštartovať a zrýchliť ekonomický rast a konvergenciu Slovenska k priemeru EÚ. Zvýšenie kvality slovenských žiakov a študentov nad úroveň priemeru krajín OECD by mohlo dlhodobo zvýšiť ročný ekonomický rast o 0,5 percentuálneho bodu. Posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V oblasti vzdelávania sa v pláne obnovy nachádzajú 3 kľúčové komponenty:

1. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reformy:

 • Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov
 • Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania.
 • Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov
 • Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.
 • Podpora desegregácie škôl
 • Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl

Investície:

 • Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

Prečítajte si celý komponent:

2. Vzdelávanie pre 21. storočie

Cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti, zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Rastúci dopyt po špecifických zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. Učebné osnovy, obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a spoločenským zmenám, ktoré sú s nimi spojené. Predpokladmi na uskutočnenie zmien vo výučbe sú kvalitne pripravení učitelia a dostačujúca školská a digitálna infraštruktúra. Všeobecným cieľom je preto vyššia kvalita vzdelávacieho procesu, ktorý sa odrazí v zlepšení výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti.

Reformy:

 • Reforma obsahu a formy vzdelávania - kurikulárna a učebnicová reforma
 • Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby – zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

Investície:

 • Investície do digitalizácie v školách
 • Dobudovanie školskej infraštruktúry

Prečítajte si celý komponent:

3. Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom za súčasného zachovania akademických práv a slobôd, vďaka čomu vysoké školy prispejú k posilneniu kvality ľudského kapitálu, sociálnej inklúzii, inovačnému potenciálu Slovenska, vyššej konkurencieschopnosti ekonomiky, k ekonomickému rastu a udržateľným pracovným miestam. Opatrenia tak reagujú na dlhodobé odporúčania apelujúce na skvalitnenie vzdelávania, vedeckej výkonnosti a podporu konkurencieschopnosti ekonomiky cez spoluprácu vysokých škôl s podnikmi. Dlhodobým cieľom je, aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými školami sveta v renomovaných akademických rebríčkoch a ďalšie vysoké školy sa pravidelne umiestňovali v TOP1000.

Reformy:

 • Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv
 • Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu
 • Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania
 • Reforma riadenia vysokých škôl
 • Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít

Investície:

 • Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Prečítajte si celý komponent: