ZDRAVÝ ŽIVOT

Pandémia COVID-19 naplno odhalila nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a podčiarkla nedostatočnú kapacitu verejného sektora promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky a zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb a kritických dodávateľských reťazcov v krízových situáciách. Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch zdravotníctva. Investície a reformy v zdravotníctve budú cieliť na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V oblasti zdravia sa v pláne obnovy nachádzajú 3 kľúčové komponenty:

1. Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Cieľom je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Reformy:

 • Optimalizácia siete nemocníc
 • Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve
 • Centralizácia riadenia najväčších nemocníc
 • Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti
 • Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast

Investície:

 • Projektová príprava a projektové riadenie investícií
 • Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
 • Digitalizácia v zdravotníctve
 • Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby
 • Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby
 • Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach

Prečítajte si celý komponent:

2. Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Cieľom je vytvoriť modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej spolupráci. Špecificky je potrebné zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch, posilniť zdravotno-sociálnu starostlivosť a zvýšiť jej dostupnosť.

Reformy:

 • Vytvorenie funkčného nadrezortného koordinačného orgánu
 • Zriadenie nadrezortných stavovských organizácií pre psychológov, logopédov a liečebných pedagógov
 • Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie
 • Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov
 • Prehodnotenie vzdelávania personálu v starostlivosti o duševné zdravie

Investície:

 • Vytvorenie detenčných zariadení
 • Vybudovanie psycho-sociálnych centier
 • Doplnenie siete psychiatrických stacionárov
 • Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
 • Vykonanie prvej epidemiologickej štúdie v oblasti duševných porúch
 • Zriadenie fondu psychodiagnostických metód
 • Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti
 • Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov
 • Vzdelávanie odborníkov v rezorte a mimo rezortu zdravotníctva
 • Národná linka podpory duševného zdravia

Prečítajte si celý komponent:

3. Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.

Reformy:

 • Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • Reforma posudkovej činnosti
 • Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu

Investície:

 • Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Prečítajte si celý komponent: