ZELENÉ SLOVENSKO

Zdravá krajina vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť plánu obnovy – až 2,17 miliardy eur.

Reagujú na ambiciózne ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európskej únii do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V oblasti zelená ekonomika sa v pláne obnovy nachádza 5 kľúčových komponentov:

1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Investície do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu prispejú k znižovaniu uhlíkovej náročnosti energetiky a podporia dosiahnutie EÚ cieľa na úrovni 32% podielu OZE na konečnej spotrebe energie do roku 2030. Digitálne investície do elektrizačnej sústavy podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.

Reformy:

 • Reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti
 • Reforma právneho rámca v oblasti elektroenergetiky
 • Reforma právneho rámca v oblasti podpory OZE

Investície:

 • Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
 • Investície do zvyšovania flexibility energetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Prečítajte si celý komponent:

2. Obnova budov

Energetickú hospodárnosť, kvalitu ovzdušia a adaptáciu na zmenu klímy zvýši výstavba nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl a obnova existujúcich budov vo verejnom aj súkromnom vlastníctve, vrátane 30 tisíc rodinných domov, s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Podpora inteligentných systémov riadenia budov prispeje k zníženiu ich energetickej náročnosti. Investície z plánu obnovy by mali významne prispieť k cieľu znížiť spotrebu energie v budovách do roku 2050 o 40% a súčasne znížiť emisie z budov o 79% v porovnaní s rokom 2020.

Reformy:

 • Reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov poskytovaných viacerými rezortami
 • Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR
 • Reforma nakladania so stavebným odpadom

Investície:

 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Prečítajte si celý komponent:

3. Udržateľná doprava

Reformami v oblasti strategického plánovania dopravnej infraštruktúry a nadväzujúcimi investíciami do ekologickej dopravy, najmä do rekonštrukcie vyše 69 km železníc, dispečerizácie vyše 100 km železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry, sa vytvorí čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší dopravný sektor. Prostredníctvom opatrení v pláne obnovy sa zvýši podiel ekologických foriem dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce a zvýši sa aj objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave, čím sa významne zníži produkcia CO2 v sektore dopravy, ktorý patrí k sektorom s najvyšším rastom emisií. K znižovaniu emisií v doprave prispeje aj vybudovanie kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.

Reformy:

 • Reforma prípravy investičných projektov v doprave
 • Reforma verejnej osobnej dopravy
 • Reforma intermodálnej nákladnej dopravy
 • Reforma zavedenia nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy

Investície:

 • Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
 • Podpora ekologickej osobnej dopravy
 • Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy
 • Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony

Prečítajte si celý komponent:

4. Dekarbonizácia priemyslu

Jedným z hlavných cieľov Slovenskej republiky pri transformácii ekonomiky na nízkouhlíkovú je zníženie emisií skleníkových plynov z priemyselnej výroby a priemyselných procesov. Zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle o minimálne 2,6 mil. ton eqCO2 za rok by malo byť dosiahnuté najmä zavádzaním inovácií a princípov obehového hospodárstva do priemyselných procesov, zvýšeným využívaním najlepšie dostupných techník (tzv. BAT, „Best Available Technologies“), modernizáciou energeticky a materiálovo náročných prevádzok, či prechodom na čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií skleníkových plynov.

Reformy:

 • Ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry

Investície:

 • Dekarbonizácia priemyslu
 • Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu

Prečítajte si celý komponent:

5. Adaptácia na zmenu klímy

Adaptačnými reformami a investíciami sa zvýši dlhodobá odolnosť ekosystémov v krajine ako reakcia na zmeny klímy, a to rozširovaním bezzásahových častí chránených území a národných parkov s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciou vodných tokov a znižovaním vplyvu prírodných katastrof. Reformne sa zadefinuje udržanie krajinných štruktúr, čo bude mať zásadný význam pre ekologickú stabilitu krajiny v kontexte klimatickej zmeny a ochranu biodiverzity. Vytvorí sa rámec pre efektívnejší manažment vodných tokov, lepšie podmienky na dosiahnutie ich priaznivého stavu, zvýši sa schopnosť krajiny zadržiavať vodu a zabezpečí sa protipovodňová ochrana sídel a krajiny. Ochrana prírody bude doplnená o rozvojové plány mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch, ktoré podporia ekologickú rekreáciu a vybudujú kvalitnú infraštruktúru pre rozmanité a moderné národné parky na Slovensku. Podpora prirodzených ekosystémov zabezpečí odolné lesné ekosystémy, ktoré prispejú k väčšej biodiverzite a uhlíkovej neutralite.

Reformy:

 • Reforma krajinného plánovania
 • Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine

Investície:

 • Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Prečítajte si celý komponent: