O PLÁNE OBNOVY

Plán obnovy

je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Inovatívna ekonomika

je motorom udržateľného rastu životnej úrovne založenom na investíciách do vedy a výskumu a využívaní nových poznatkov a technológii vo všetkých aspektoch života. Okrem podpory konvergencie k vyspelejším krajinám inovatívna ekonomika vďaka rastu produktivity práce tlmí negatívne vplyvy demografických zmien a zamestnancom poskytuje dostatočné zručnosti a know-how, aby vedeli reagovať na súčasné zmeny na trhu práce akými sú automatizácia a digitalizácia.

Moderný štát

ktorý účinne chráni práva a záujmy svojich občanov, dôsledne potláča korupciu a inú trestnú činnosť a poskytuje kvalitné verejné služby v súlade s princípom hodnoty za peniaze, je kľúčovou podmienkou pre kvalitný život a inovatívne podnikateľské prostredie. Plán obnovy predstavuje nástroj, ktorým možno odstrániť transformačný dlh deliaci tento ideál od aktuálnej reality.

Zdravá krajina

vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života.

Veda, výskum, inovácie 739 mil. € Lepšie vzdelanie892 mil. € Zelené Slovensko2 301 mil. € Zdravý život1 533 mil. € Efektívny štát a digitalizácia1 110  mil. €

Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti

210 mil. €

Vzdelávanie pre 21. storočie

469 mil. €

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

213 mil. €

Zlepšenie podnikateľského prostredia

11 mil. €

Zlepšenie efektivity, nezávislosti a integrity súdneho systému

255 mil. €

Protikorupčné opatrenia a opatrenia proti praniu špinavých peňazí

229 mil. €

Digitalizácia verejných služieb

615 mil. €

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie energetických sietí

232 mil. €

Zelená obnova budov

741 mil. €

Udržateľná doprava

801 mil. €

Dekarbonizácia priemyslu

368 mil. €

Adaptácia na zmenu klímy vrátane biodiverzity

159 mil. €

Efektívne riadenie a reforma financovania

633 mil. €

Lákanie a udržanie talentov

106 mil. €

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

265 mil. €

Ústavná a akútna starostlivosť

1163 mil. €

Starostlivosť o duševné zdravie

105 mil. €

A TO VŠETKO PRI UDRŽATEĽNÝCH VEREJNÝCH FINANCIÁCH

Prorastová daňová reforma

Komplexná dôchodková reforma

Reforma rozpočtovej zodpovednosti

Efektívnejšie riadenie verejných financií

Európska komisia navrhla vytvorenie Plánu obnovy a odolnosti

27.5.2020

27.5.2020

Európska komisia navrhla vytvorenie Plánu obnovy a odolnosti

21.7.2020

Dohoda európskych lídrov na zriadení Plánu obnovy a odolnosti

Predstavenie Moderného a úspešného Slovenska

04.10.2020

04.10.2020

Predstavenie Moderného a úspešného Slovenska

1.12.2020

Vznik Sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií SR

30.4.2021

Deadline na zaslanie finálneho Plánu obnovy Európskej komisii

Implementácia reforiem a investícií v rámci Plánu obnovy

06.2026

06.2026

Implementácia reforiem a investícií v rámci Plánu obnovy