Historická príležitosť, ktorú by si vysoké školy nemali dať ujsť

Vysoké školy nemajú veľký záujem o spájanie. Je to škoda.

Vysoké školy patria medzi kľúčové inštitúcie, od ktorých kvality závisí dlhodobá prosperita celej krajiny. Súčasný stav však nevyzerá dobre – v najnovšom rebríčku svetových univerzít Times Higher Education nenájdete v top 1000 žiadnu zo slovenských univerzít.

Do zahraničia odchádza každý piaty študent, čo je druhé najvyššie číslo v OECD, pričom ide o tých s najlepšími maturitnými výsledkami. Až 40 percent z nich sa neplánuje vrátiť, čo je trvalá strata pre ekonomiku aj celú spoločnosť. Navyše, v súčasnej energetickej kríze aj vysokým školám enormne rastú náklady, čo môže mať už v krátkodobom horizonte nepriaznivé následky na kvalitu vzdelávania.

Aj na odvrátenie týchto trendov môže slúžiť 132 miliónov eur v dvoch výzvach vyhlásených z plánu obnovy pre vysoké školy.

Ide o približne päťnásobok sumy priemernej ročnej dotácie pre verejnú vysokú školu alebo o sumu porovnateľnú s ročnou dotáciou najväčšej slovenskej vysokej škole, Univerzite Komenského. Je to príležitosť, ktorá môže mať enormný dosah na ďalší rozvoj školy.

Prišiel čas na strategické investície

Po prijatí novely vysokoškolského zákona a rozbehnutí iných reforiem prišiel čas na zmeny aj formou konkrétnych investícií do infraštruktúry a zlepšovania prostredia vysokých škôl. Do ošarpaných internátov a prednáškových siení či slabo vybavených laboratórií ťažko prilákame talentovaných študentov, výskumníkov či profesorov, ktorí si už dnes vo veľkom vyberajú lepšie vybavené školy v zahraničí.

Koncom augusta preto ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, ktorej cieľom je podporiť spájanie vysokých škôl, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnú modernizáciu výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Partnerské vysoké školy, ktoré majú záujem spájať sily a zlúčiť sa (či splynúť) do jednej spoločnej inštitúcie, sa tak môžu uchádzať o prostriedky vo výške do 60 miliónov eur na jednu žiadosť. Na výzvu je celkovo alokovaných 120 miliónov eur bez DPH z plánu obnovy.

Výzva umožňuje vysokým školám najmä obnoviť a modernizovať svoje budovy, ale aj kúpiť pozemky a nehnuteľnosti alebo vybudovať nové spoločné priestory či vonkajšie areály.

Prostredníctvom rekonštrukcií a modernizácií budov vrátane vnútorného vybavenia majú vysoké školy príležitosť zatraktívniť a skrášliť svoje prostredie a realizovať infraštruktúrne projekty s vysokou pridanou hodnotou. Môže ísť napríklad o rekonštrukcie priestorov pre koncentráciu excelentného výskumu a doktorandského štúdia, modernizáciu internátov či digitalizáciu budov.

Súčasťou plánovaných rekonštrukcií má byť aj energetická obnova budov s cieľom dosiahnuť minimálne 30 percent úspor primárnej energie. V čase energetickej krízy a bezprecedentného nárastu cien elektriny a plynu je to jedinečná príležitosť pre vysoké školy, ako môžu nielen prispieť k zelenej transformácii a znižovaniu závislosti od ruských palív, ale aj dosiahnuť významné úspory na vlastných prevádzkových nákladoch, ktoré im umožnia sústrediť prostriedky na vzdelávacie a výskumné aktivity, služby pre študentov či iné kľúčové činnosti.

Spájanie vysokých škôl môže pomôcť všetkým, školám aj krajine

Na Slovensku pôsobí 20 verejných vysokých škôl s obmedzenými zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Výzva okrem finančnej podpory a možných úspor z rozsahu hlavne pri prevádzke reflektuje aj štátnu politiku podpory spájania vysokých škôl.

Spájaním škôl sa vytvára priestor pre koncentráciu kvalitných výskumných tímov či vzdelávacích kapacít, synergie pri administratívnych a prevádzkových nákladoch, rozvoj interdisciplinárnych programov a spoluprác či lepšie obstátie v medzinárodnej konkurencii. Práve zlúčením škôl sa vzhľadom na metodiku rebríčkov zvyšuje šanca na lepšie umiestnenie.

Zabezpečiť zlúčenie alebo splynutie vysokých škôl do novej spoločnej inštitúcie je komplexná úloha, preto sa vysoké školy môžu uchádzať o prostriedky aj v nadväzujúcej výzve na podporu projektového manažmentu spájania vysokých škôl, ktorá bola vyhlásená koncom októbra. Na výzvu je alokovaných 12 miliónov eur, s maximálnou výškou 6 miliónov na jednu žiadosť.

Školy môžu žiadať o prostriedky na pokrytie miezd a odmien členov projektového tímu či iné podporné aktivity (napríklad zjednotenie IT systémov, komunikačné aktivity), nevyhnutné pre úspešnú realizáciu spojenia.

Oprávnenými žiadateľmi a partnermi vo výzvach sú verejné a štátne vysoké školy, podmienkou oprávnenosti je záväzok minimálne dvoch verejných alebo štátnych vysokých škôl na vzájomné splynutie alebo zlúčenie v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách.

Čas sa kráti, dátum uzavretia prvej výzvy je stanovený už na 25. novembra tohto roku, druhá výzva je otvorená do 27. januára budúceho roku.

Podľa predbežných informácií vysoké školy veľký záujem o spájanie nemajú. Bola by veľká škoda a premárnená príležitosť, pokiaľ by prostriedky plánu obnovy na tento účel nevyužili.

Určite nie je ľahké presvedčiť rektorov, správne rady a najmä akademické senáty, aby odhlasovali zlúčenie s inou školou, a tým aj rozriedenie vlastného vplyvu. Perspektíva prilákania šikovných študentov do atraktívnejších zariadení s kvalitnejším vzdelávaním a vedou však za to určite stojí.

A profitovať z toho môže celá krajina. Bez kvalitných vysokých škôl totiž bude ťažké udržať konkurencieschopnosť Slovenska a dlhodobo zvyšovať životný štandard.

Spájanie vysokých škôl a investície do infraštruktúry sú jednou z ciest k potrebným zlepšeniam pre budúce generácie študentov a vďaka výzvam z plánu obnovy aj reálnou príležitosťou na stole.

Ďalšie informácie o výzvach sú dostupné na webovej stránke ministerstva.

Čítajte viac TU.

Autorom je Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií v sekcii plánu obnovy na Úrade vlády SR

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené