Dokumenty

Transparentnosť

Sekcia plánu obnovy Úradu vlády SR ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) sa zaväzuje dodržiavať zásady integrity, objektivity, čestnosti a vysokého právneho a morálneho štandardu v boji proti podvodom a korupcii. Cieľom politiky boja proti podvodom je podporovať etickú kultúru, ktorá odrádza od podvodných činností a uľahčiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, ako aj vývoj postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, aby sa takéto prípady včas a zodpovedajúcim spôsobom riešili.

Dokumenty medzi Slovenskom a Európskou úniou

Rada vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR

Štatútom Rady vlády pre plán obnovy vznikol odborný, poradný a konzultačný orgán vlády pre otázky, ktoré súvisia najmä s realizáciou plánu obnovy. Úlohou Rady je zabezpečiť partnerský dialóg medzi Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a členmi Rady k otázkam týkajúcim sa plánu obnovy, sledovať pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov, zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem plánu obnovy.

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR

Systém implementácie plánu obnovy, teda metodika, určuje spoločné pravidla, postupy a činnosti pre ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré sa podieľajú na realizácii plánu obnovy a plnení míľnikov a cieľov.

Vzory zmlúv

Sekcia plánu obnovy vypracovala vzory zmlúv pre vykonávateľov, ktoré môžu použiť pre vytvorenie zmluvných vzťahov s prijímateľmi. Dokumenty obsahujú viaceré vysvetľujúce komentáre, ktoré slúžia na lepšiu orientáciu a pomoc pri príprave návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a návrhu zmluvy o financovaní finančného nástroja. Vzory a prílohy sú k dispozícii v editovateľnej verzii pre jednoduchšiu prácu s dokumentami.

IT handbook

Metodická príručka k informačných technológiám v Pláne obnovy a odolnosti SR

Vizibilita

Cieľom zabezpečenia informovania, komunikácie a viditeľnosti je zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách plánu obnovy, o jeho celkovom prínose, zvýšiť povedomie o dôležitosti zelenej a digitálnej transformácie ako aj zabezpečiť zreteľnú viditeľnosť financovania jednotlivých reformných a investičných priorít zo strany Európskej únie. Prostriedkom na zabezpečenie vizibility je použitie emblému EÚ a loga plánu obnovy v súlade s logomanuálom.
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené