Dokumenty

Aktualizácia Plánu obnovy a odolnosti SR a REPowerEU

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície s presnou finančnou alokáciou ako aj časovým harmonogramom, do kedy majú byť splnené. Delia sa menšie časti, tzv. míľniky a ciele, teda kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, na základe ktorých je možné sledovať, čo má byť výsledok daného opatrenia na to, aby sa plán úspešne zrealizoval.

V roku 2023 prešiel plán obnovy dlhodobo plánovanou aktualizáciou, ktorá reflektovala zníženie alokácie plánu obnovy, nárast cien stavebných materiálov a energií a ktorá zároveň zahŕňala novú zelenú kapitolu REPowerEU. 

Vďaka REPowerEU Slovensko získa ďalšie prostriedky na nové zelené reformy a investície. Cieľom tejto európskej iniciatívy je znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách a bojovať s klimatickou krízou. Viac o REPowerEU nájdete v dokumentoch nižšie, v časti Otázky a odpovede a podstránke REPowerEU.

Viac o aktualizácii plánu obnovy nájdete v dokumentoch nižšie a v časti Otázky a odpovede.

Dokumenty medzi Slovenskom a Európskou úniou

Transparentnosť

Sekcia plánu obnovy Úradu vlády SR ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) sa zaväzuje dodržiavať zásady integrity, objektivity, čestnosti a vysokého právneho a morálneho štandardu v boji proti podvodom a korupcii. Cieľom politiky boja proti podvodom je podporovať etickú kultúru, ktorá odrádza od podvodných činností a uľahčiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, ako aj vývoj postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, aby sa takéto prípady včas a zodpovedajúcim spôsobom riešili.

Prijímatelia plánu obnovy

Plán obnovy doteraz podporil mnohé projekty, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti. Podľa Nariadenia zverejňujú členské štáty Európskej únie informáciu o 100 najväčších konečných prijímateľoch z plánu obnovy, ktorým boli medzičasom prostriedky vyplatené.
 
V zozname je uvedený prehľad konečných prijímateľov a opatrení. V zozname sa neuvádzajú informácie uvedené v článku 38 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ide o študentov, ktorí boli podporení zo štipendijnej schémy a zákazky s hodnotou nižšou ako 15.000 eur.
Aktualizované dňa 29.4.2024

Rada vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR

Štatútom Rady vlády pre plán obnovy vznikol odborný, poradný a konzultačný orgán vlády pre otázky, ktoré súvisia najmä s realizáciou plánu obnovy. Úlohou Rady je zabezpečiť partnerský dialóg medzi Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a členmi Rady k otázkam týkajúcim sa plánu obnovy, sledovať pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov, zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem plánu obnovy.

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR

Systém implementácie plánu obnovy, teda metodika, určuje spoločné pravidla, postupy a činnosti pre ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré sa podieľajú na realizácii plánu obnovy a plnení míľnikov a cieľov.

Vzory zmlúv

Sekcia plánu obnovy vypracovala vzory zmlúv pre vykonávateľov, ktoré môžu použiť pre vytvorenie zmluvných vzťahov s prijímateľmi. Dokumenty obsahujú viaceré vysvetľujúce komentáre, ktoré slúžia na lepšiu orientáciu a pomoc pri príprave návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a návrhu zmluvy o financovaní finančného nástroja. Vzory a prílohy sú k dispozícii v editovateľnej verzii pre jednoduchšiu prácu s dokumentami.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.

Vizibilita

Cieľom zabezpečenia informovania, komunikácie a viditeľnosti je zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách plánu obnovy, o jeho celkovom prínose, zvýšiť povedomie o dôležitosti zelenej a digitálnej transformácie ako aj zabezpečiť zreteľnú viditeľnosť financovania jednotlivých reformných a investičných priorít zo strany Európskej únie. Prostriedkom na zabezpečenie vizibility je použitie emblému EÚ a loga plánu obnovy v súlade s dizajn manuálom.

Dizajn manuál má pomôcť so zabezpečením jednotnej a konzistentnej komunikácie všetkým aktérom, ktorí sú zapojení do prípravy, realizácie či riadenia projektov v rámci plánu obnovy. Manuál má odporúčací charakter.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené