Pandémia COVID-19 naplno odhalila nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a podčiarkla nedostatočnú kapacitu verejného sektora promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky a zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb a kritických dodávateľských reťazcov v krízových situáciách. Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch zdravotníctva. Investície a reformy v zdravotníctve budú cieliť na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.