VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE

Kvalitnejší výskum a spolupráca verejného a súkromného sektora prispejú k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou, k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov a k budovaniu strategickej autonómie EÚ v oblasti top inovatívnych technológií. Lákanie a udržanie talentov vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V oblasti vedy, výskumu a inovácií sa v pláne obnovy nachádzajú 2 kľúčové komponenty:

1. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Cieľom je prostredníctvom zásadných reforiem a posilnenia financovania zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenska, a tak posilniť našu konkurencieschopnosť. Prioritou je posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií a vyriešiť súčasnú roztrieštenosť a nekoncepčnosť jej riadenia s nedostatočnými väzbami na ekonomickú a spoločenskú prax. Dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky najmä vďaka podpore súkromných investícií na výskume, vývoji a inováciách či rozdeľovanie všetkých verejných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie, v súlade s princípmi hodnoty za peniaze.

Reformy:

 • Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied

Investície:

 • Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
 • Excelentná veda
 • Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky
 • Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky
 • Finančné nástroje na podporu inovácií
 • IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja

Prečítajte si celý komponent:

2. Lákanie a udržanie talentov

Cieľom je vytvoriť účinné politiky na podporu študijnej a pracovnej mobility, aktívne motivovať vysokokvalifikovaných expertov zo zahraničia, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov, či podnikateľov k príchodu na Slovensko a benefitovať tým z medzinárodného obehu mozgov. Cieľom politík na podporu pracovnej mobility je zmierniť narastajúci demografický tlak a prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. V horizonte piatich rokov je cieľom zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia na celkovom počte pracujúcich na Slovensku z 0,5% na 1% a vyrovnať saldo odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov na slovenské vysoké školy.

Reformy:

 • Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy
 • Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania

Investície:

 • Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku
 • Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora Slovak Global Network a ďalších iniciatív
 • Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov
 • Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí

Prečítajte si celý komponent: