SPRIEVODNÉ KAPITOLY PLÁNU OBNOVY

VŠEOBECNÉ CIELE A SÚDRŽNOSŤ PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • všeobecných výzvach a cieľoch
 • napojení na Európsky semester
 • rovnosti žien a mužov a rovnakých príležitostiach pre všetkých
 • súdržnosti plánu

Pre viac informácií si prečítajte celú kapitolu:

DOPLNKOVOSŤ A IMPLEMENTÁCIA PLÁNU

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • žiadosti o predbežné financovanie
 • súlade s inými iniciatívami
 • doplnkovosti financovania
 • implementácii
 • konzultačnom procese
 • kontrole a audite
 • zabezpečovaní nápravy v súvislosti s podvodmi, korupciou a iným poškodzovaním finančných záujmov EÚ vo väzbe na implementáciu plánu obnovy
 • informačných systémoch na národnej úrovni
 • komunikácii

Pre viac informácií si prečítajte celú kapitolu:

CELKOVÝ VPLYV

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti
 • porovnaní investícií so základným scenárom
 • odpočte opatrení reagujúcich na tzv. CSRs (Country Specific Recommendations) z rokov 2019 a 2020

Pre viac informácií si prečítajte celú kapitolu: