Pracujte s nami

Hľadáme zapálených ľudí a odborníkov na rôzne oblasti, ktorí chcú pracovať na pláne obnovy a budúcnosti Slovenska.

Pracovné ponuky

Senior projektový manažér pre oblasť zdravotníctva

Opúšťa Ťa duševné zdravie pri pohľade na aktuálny stav zdravotníctva? Prial by si si pre svojich blízkych zdravotnú starostlivosť na vyššej úrovní? Máš chuť podieľať sa na zlepšení a skvalitnení poskytovaných služieb na Slovensku? Pridaj sa k nám do tímu zdravotníctva na sekcii plánu obnovy a pomôž nám dostať Slovensko do formy!

Sme zanietený a rozvíjajúci sa tím, podieľajúci sa na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. Prilož ruku k dielu aj ty a staň sa súčasťou pozitívnej zmeny!


Aká je náplň práce?

 • monitorovanie a vyhodnocovanie implementácie plánu obnovy (ďalej len „PO“) a plnenia jednotlivých míľnikov a cieľov pri jednotlivých projektoch a reformách

 • systematický zber a vyhodnocovanie údajov a informácií o stave pri dosahovaní míľnikov a cieľov v spolupráci s relevantnými rezortmi

 • vypracovanie správy o identifikácií rizík a príprava návrhov zlepšenia a riešenia krízových situácií pri implementácií PO

 • zabezpečenie vecnej prípravy a návrhov projektov súvisiacich s náplňou odboru a rezortov

 • poskytovanie súčinnosti pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, žiadosti o platbu a monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov

 • vykonávanie finančnej kontroly projektov a kontrola stavu plnenia míľnikov a cieľov

 • posudzovanie návrhov výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

 • identifikácia, analýza a riadenie rizík spojených s hodnotením výziev

 • spolupráca s ostatnými rezortmi (komplementarita a synergia s EŠIF)

 • analytické práce súvisiace s posudzovaním vybraných odborných tém zo zdravotníctva 

Prihlásiť sa môžeš do 28. 10. 2021

Finančný manažér

Bavia Ťa čísla a finančné veci?  Kamošíš sa s excelom? Staň sa súčasťou tímu, ktorý implementuje reformy a investície pre lepšie a modernejšie Slovensko!

Naučíš sa a pomôžeš tvoriť pravidlá a postupy finančného riadenia plánu obnovy. Budeš usmerňovať a koordinovať vykonávateľov plánu obnovy ohľadom finančného riadenia, rozpočtovania a účtovania.

Sme zanietený a rozvíjajúci sa tím, podieľajúci sa na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. Prilož ruku k dielu aj ty a staň sa súčasťou pozitívnej zmeny!

Aká je náplň práce finančného manažéra?

 • vypracováva systém implementácie plánu obnovy a jeho zmeny, vypracováva vnútorný manuál procedúr záväzný pre zamestnancov sekcie, vrátane jeho aktualizácií;

 • metodicky usmerňuje vykonávateľov a ostatné subjekty zapojené do procesu implementácie plánu obnovy v oblasti finančného riadenia a financovania jednotlivých komponentov plánu;

 • zabezpečuje, usmerňuje a riadi finančné toky medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a medzi subjektmi zapojenými do vykonávania plánu obnovy;

 • monitoruje stav finančnej implementácie plánu obnovy;

 • koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s vývojom, projektovým riadením, testovaním a správou informačného a monitorovacieho systému pre plán obnovy;

 • vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v súvislosti s pripravovanými a realizovanými finančnými operáciami;

 • identifikuje, monitoruje a analyzuje rizika spojené s riadením finančných tokov;

 • spolupracuje pri zostavovaní žiadostí o platbu na Európsku komisiu (vrátane finančného vysporiadania nezrovnalostí. Spolupracuje s inými organizačnými útvarmi pri finančnom riadení implementácie plánu obnovy;

 • posudzuje požiadavky vykonávateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.

Prihlásiť sa môžeš do 21.10.2021

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené