Pracujte s nami

Hľadáme zapálených ľudí a odborníkov na rôzne oblasti, ktorí chcú pracovať na pláne obnovy a budúcnosti Slovenska.

Pracovné ponuky

Stážista/stážistka na odbore koordinácie a komunikácie

Poď stážovať, získavať cenné skúsenosti a zistiť, ako sa pracuje na jednom z najväčších projektov na Slovensku. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. 

Tak, ako nám v rámci plánu obnovy záleží na budúcnosti našej krajiny, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich tímov v rámci komunikácie a koordinácie. Počas stáže teda nebudeš variť kávu, iba ak pre seba.

Odbor koordinácie a komunikácie

 • Máme na starosti všetky komunikačné aktivity spojené s plánom obnovy, organizujeme podujatia pre verejnosť.
 • Vymýšľame vizuály a grafickú identitu plánu obnovy, aktívne komunikujeme s tlačovými a komunikačnými odbormi na ministerstvách.
 • Spravujeme sociálne siete plánu obnovy, pripravujeme komunikačné kampane, komunikujeme s médiami a odpovedáme na otázky a podnety širokej verejnosti.
 • Zodpovedáme za prípravu kľúčových podkladov, pracujeme na zabezpečovaní plnenia úloh centrálneho sekretariátu pre plán obnovy voči Európskej komisii a jednotlivým ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy
 • Spolupracujeme na zabezpečovaní koordinačných stretnutí, podujatí a konferencií so subjektmi zodpovednými za implementáciu plánu obnovy.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov študentky magisterského (inžinierskeho) štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí môžu stážovať aspoň 2-3X do týždňa (v individuálnych prípadoch sú možné výnimky) po dobu minimálne jedného mesiaca. Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať niektoré dni online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.

 • Účasť na mimoškolských aktivitách a projektoch výhodou
 • Súčasťou stáže bude potvrdenie a certifikát o absolvovaní. Stáž je neplatená.

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu pošlite  email na adresu [email protected], do predmetu správy napíšte slovo „STÁŽ“.

K mailu poprosíme priložiť:

 1. Životopis
 2. Motivačný list
 3. Vašu akúkoľvek prácu, ktorou sa chcete odprezentovať

Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.

Tešíme sa na Vaše prihlášky

Koordinátor/-ka pre IT záležitosti

Poď pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku, pridaj sa do zanieteného a rozvíjajúceho sa tímu a podieľaj sa na zlepšovaní budúcnosti celej krajiny. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu.

Prilož ruku k dielu a staň sa súčasťou pozitívnej zmeny!

Náplň práce:

 • podieľa sa na vypracúvaní koncepcií, metodík, noriem a štandardov informačných systémov a zabezpečuje úlohy súvisiace s vývojom, projektovým riadením informačného systému plánu obnovy - ISPO;
 • zabezpečuje zriadenia prístupov do ISPO a ich priebežne ich aktualizuje, rovnako pomáha s evidenciou užívateľských prístupov do informačného systému;
 • súčasťou práce je metodická a technická podpora pri zadávaní údajov do ISPO ako aj adávanie údajov do ISPO na programovej úrovni (analytické dáta);
 • komunikuje v prípade zmien a úprav ISPO a jeho údajov;
 • eviduje, aktualizuje, sleduje a vyhodnocuje údaje, ktoré sú zadávané do ISPO a pripravuje reporty z informačného systému;
 • zabezpečuje administráciu úložiska NIKA a technickej podpory pre jeho užívateľov, v  spolupráci so sekciou informačných technológií (SIT);
 • pracuje na interných technických a užívateľských požiadaviek sekcie v oblasti informačných technológií a spolupracuje s kolegami zo sekcie informačných technológií (SIT) pri ich zabezpečení.
 • testuje funkcionality ISPO a správu informačných systémov plánu obnovy.
 • dvere sú otvorené novým nápadom a návrhom na všeobecné zlepšenia ako aj riešenia rizikových situácií pri implementácii plánu obnovy;
 • zabezpečuje podporu a spoluprácu s vykonávateľom, sprostredkovateľom a prijímateľom v rámci relevantných komponentov plánu obnovy;
 • zabezpečuje podpory pri vecnej a finančnej implementácii projektov;
 • eviduje nahlasovanie komplikácií užívateľského prostredia informačných systémov.

Prihlásiť sa môžeš do 31.3.2023

Senior koordinátor na odbore efektívnej verejnej správy a digitalizácie

Poď pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku, pridaj sa do zanieteného a rozvíjajúceho sa tímu a podieľaj sa na zlepšovaní budúcnosti celej krajiny. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu.

Prilož ruku k dielu a staň sa súčasťou pozitívnej zmeny!

Náplň práce:

 • zabezpečuje komplexnú podporu pre integrovaný informačný nástroj na hodnotenie rizík Arachne, vytváranie automatizovaných riadiacich systémov poskytujúcich výsledky v oblasti predchádzania závažných nezrovnalostí podľa EÚ a národných predpisov;
 • zavádza efektívne a primerané opatrenia proti podvodom, zabezpečuje potrebné opatrenia na efektívnu implementáciu plánu obnovy na odbore „Efektívna verejná správa a digitalizácia“;
 • zabezpečuje spracovanie užívateľských požiadaviek sekcie;
 •  zodpovedá za systematickú, koncepčnú, koordinačnú činnosť a analytickú činnosť pri spracovávaní údajov;
 • vyhodnocuje dáta, prípravuje návrhy zlepšení a riešení rizikových situácií pri implementácii plánu obnovy;
 • poskytuje súčinnosť Odboru koordinácie a komunikácie pri príprave žiadosti o vyplatenie finančného príspevku vrátane jej príloh;
 • zabezpečuje podporu a súčinnosť vykonávateľom, sprostredkovateľom a prijímateľom v rámci relevantných komponentov plánu obnovy a vykonáva ich podporu pri vecnej a finančnej implementácii projektov
  a mnohé ďalšie

Prihlásiť sa môžeš do 31.3.2023

 

Analytici a analytičky na Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA)

Baví vás čítať medzi číslami? Na Inštitút pre stratégie a analýzy hľadáme zanieteného človeka, ktorý sa vyzná v témach hospodárskej politiky, makroekonómie či mikroekonómie. Má skúsenosť s tvorbou návrhov hospodárskych politík a pracoval na úlohách, ktoré prispievali k informovanému rozhodovaniu vo verejných veciach.

Sme mladý, dynamický kolektív, s chuťou meniť staré vzorce. Preto ak máš túžbu, odhodlanie a energiu, tak neváhaj a pridaj sa k nám.

Náplň práce:

 • vykonávanie analytickej činnosti zameranej na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády, vrátane oblasti kohéznej politiky Európskej únie, ako aj implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej ako „EŠIF“); 
 • podieľanie sa na systematickej analýze legislatívnych a nelegislatívnych opatrení navrhovaných v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky vlády, kohéznej politiky Európskej únie a implementácie EŠIF;
 • príprava odborných stanovísk a relevantných podkladov strategického a analytického charakteru pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády;
 • spolupráca pri príprave súhrnných strategických materiálov a analytických podkladov o stave a vývojových tendenciách hospodárstva Slovenskej republiky;
 • spolupráca so Zborom poradcov predsedu vlády v oblasti zabezpečenia podkladových materiálov strategického a analytického charakteru;
 • spolupráca s odbornými a špecializovanými útvarmi, resp. analytickými jednotkami ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe komplexných strategických a analytických dokumentov, ktoré zohľadňujú a vyhodnocujú relevantné rozhodnutia, politiky a stratégie Európskej únie v hospodárskej oblasti, ako aj ich vplyv na ekonomické záujmy Slovenskej republiky;
 • spolupráca pri príprave návrhov vecných riešení na podporu synergických účinkov v rámci EŠIF, ako aj systémových opatrení na posilnenie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a výsledkov odvetvových ako i prierezových politík a stratégií s využitím EŠIF;
 • podieľanie sa na hodnotení efektívnosti výdavkov a identifikácii príčin neefektívnosti realizovaných verejných politík a stratégií, v súlade s kohéznou politikou EÚ;
 • Vykonávanie ex ante a ex post posudzovanie vplyvu politík, regulácii a legislatívnych rámcov najmä  v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a výkone práce vo verejnom záujme.

Ide o širšie vnútorné výberové konanie. Prihásiť sa môžete do 3.4.2023

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené