Vyššia transparentnosť procesov vo verejnej správe, boj proti korupcii, kvalitnejšie verejné služby a  znižovanie byrokracie umožnia znížiť náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Zavedením efektívnych nástrojov vo verejnej správe, vytvorením predpokladov pre digitálnu transformáciu priemyslu a ďalších podnikov a podporou ekosystému pre inovácie v oblasti digitálnych technológií sa zvýši potenciál intenzívneho hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest v odvetviach, ktoré budú menej citlivé na prebiehajúcu digitalizáciu a robotizáciu.

Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.V oblasti