Kompletný plán obnovy

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície s presnou finančnou alokáciou ako aj časovým harmonogramom, do kedy majú byť splnené. Delia sa menšie časti, tzv. míľniky a ciele, teda kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, na základe ktorých je možné sledovať, čo má byť výsledok daného opatrenia na to, aby sa plán úspešne zrealizoval.

PLÁN OBNOVY JE ZELENŠÍ A REALISTICKEJŠÍ

Plán obnovy bol prijatý v roku 2021, následne v rokoch 2022-2023 prešiel aktualizáciou, ktorá zohľadnila niekoľko faktorov. Do plánu pribudla nová zelená kapitola s názvom REPowerEU, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu závislosti na ruských fosílnych palivách a bojovať s klimatickou krízou. Navyše, Európska komisia v roku 2022 prepočítala každej členskej krajine 30% celkovej alokácie plánu obnovy tak, že sa zohľadnil rast HDP za roky 2020 a 2021. Tento kľúč stojí na princípe solidarity, čo znamená, že ak sa ekonomika konkrétnej krajiny zotavovala rýchlejšie ako ostatné krajiny, finančná obálka jej plánu obnovy sa mu znížila. Keďže bol hospodársky rast na Slovensku vyšší, ako sa pôvodne očakávalo, po prepočte sa nám znížila celková suma o 323 miliónov eur. V neposlednom rade narástli kvôli výraznej inflácii ceny energií a stavebných materiálov, čo bol dôvod pre navýšenie jednotkových cien a zároveň zníženie cieľov.

Aktualizácia plánu obnovy sa musela riadiť prísnymi kritériami, bolo potrebné ponechať 20% výdavkov na digitálne opatrenia a 37% na zelené opatrenia a reagovať na špecifické odporúčania Rady. Zároveň žiadne opatrenie plánu obnovy naďalej nesmie výrazne narušiť životné prostredie. Taktiež nebolo možné zásadne meniť reformy ani posúvať významnú časť cieľov na koniec plánu obnovy. Okrem časti REPowerEU nebolo možné pridávať nové opatrenia.

Slovensko predložilo Európskej komisii upravený plán obnovy dňa 26. apríla 2023. Aktualizácia plánu obnovy spolu s novou kapitolou REPowerEU prešli kompletným schvaľovacím procesom a teda hodnotením Európskej komisie a schválením na Rade ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN). Európska komisia pozitívne vyhodnotila upravený plán obnovy v hodnote 6,4 miliardy eur 27. júna 2023, Rada ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti revíziu odobrila 14. júla 2023.

 

Oblasť a komponent  Pôvodná alokácia Nová alokácia
ZELENÁ EKONOMIKA   2,301 miliardy €     2,103 miliardy €
Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra       232 mil. €        207 mil. €    
Obnova budov       742 mil. €           620 mil. €  
Udržateľná doprava       801 mil. €             759 mil. € 
Dekarbonizácia priemyslu       368 mil. €        368 mil. €
Adaptácia na zmenu klímy       159 mil. €        149 mil. € 
KVALITNÉ VZDELÁVANIE       892 mil. €        818 mil. € 
Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch       210 mil. €        210 mil. € 
Vzdelávanie pre  21. storočie       469 mil. €       449 mil. €
Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl       213 mil. €       159 mil. € 
VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE       739 mil. €         670 mil. € 
Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja,inovácií a digitálnej ekonomiky       633 mil. €        576 mil. €
Lákanie a udržanie talentov       106 mil. €          94 mil. € 
LEPŠIE ZDRAVIE    1,532 miliardy €     1,402 miliardy €
Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť    1,163 milIardy €     1,072 miliardy € 
Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie       105 mil. €          83 mil. € 
Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť       265 mil. €        247 mil. €
EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A DIGITALIZÁCIA   1,110 miliardy  €      1,014 miliardy € 
Zlepšenie podnikateľského prostredia        11 mil. €          11 mil. €
Reforma justície       255 mil. €        233 mil. € 
Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva       229 mil. €        209 mil. € 
Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)       615 mil. €        561 mil. € 
REPowerEU         N/A        403 mil. € 
Energetika a povoľovacie procesy         N/A        150 mil. € 
Obnova a spravovanie budov         N/A        149 mil. € 
Rozvoj zelených zručností         N/A          15 mil. € 
Udržateľná doprava         N/A          85 mil. € 
Komunikácia a koordinácia         N/A           3,5 mil. € 
Celkový súčet   6,575 miliardy €     6,410 miliardy € 

 

Vývoj plánu obnovy


 1. Európska komisia navrhla vytvorenie Fondu obnovy
  a odolnosti


 2. Dohoda európskych lídrov
  na zriadení Fondu obnovy
  a odolnosti


 3. Predstavenie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko


 4. Prijatie nariadenia, ktorým sa zriadil mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti


 5. Slovenský plán obnovy bol odoslaný na posúdenie Európskej komisii


 6. Európska komisia pozitívne vyhodnotila plán obnovy


 7. Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti


 8. Podpis Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskom


 9. Slovensko predložilo Európskej komisii prvú žiadosť o platbu vo výške 458 mil. eur


 10. Slovensko obdržalo prvú platbu


 11. Slovensko predložilo Európskej komisii druhú žiadosť o platbu vo výške 815 mil. eur


 12. Slovensko obdržalo druhú platbu


 13. Prijatie nariadenia ku kapitole REPowerEU


 14. Slovensko odovzdalo návrh aktualizácie plánu obnovy vrátane novej kapitoly REPowerEU


 15. Aktualizovaný plán obnovy spolu s REPowerEU boli schválené Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti


 16. Ukončenie implementácie opatrení zahrnutých v pláne obnovy

Implementácia reforiem a investícií v rámci plánu obnovy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené