KOMPLETNÝ PLÁN OBNOVY

Prečítajte si celé znenie plánu obnovy

Plán obnovy je síce rozsiahly dokument so stovkami strán, no má svoju logiku a nie je ťažké sa v nej zorientovať. Obsahuje päť priorít, ktoré zahŕňajú jednotlivé časti (tzv. komponenty). Okrem tohto jadra plánu sú v ňom obsiahnuté aj sprievodné kapitoly o celkovej vízii plánu, jeho realizácii a vplyve.

Ak vám vyhovuje mať všetko na jednom mieste, prečítajte si kompletný súbor s plánom:

Pre väčšiu prehľadnosť uvádzame jednotlivé časti v rámci piatich kľúčových priorít:

Zdravá krajina vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť plánu obnovy – až 2,17 miliardy eur.

Zlepšenie výsledkov vzdelávania vďaka kurikulárnej reforme a lepšej príprave učiteľov pomôže reštartovať a zrýchliť ekonomický rast a konvergenciu Slovenska k priemeru EÚ. Zvýšenie kvality slovenských žiakov a študentov nad úroveň priemeru krajín OECD by mohlo dlhodobo zvýšiť ročný ekonomický rast o 0,5 percentuálneho bodu. Posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Kvalitnejší výskum a spolupráca verejného a súkromného sektora prispejú k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou, k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov a k budovaniu strategickej autonómie EÚ v oblasti top inovatívnych technológií. Lákanie a udržanie talentov vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Pandémia COVID-19 naplno odhalila nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a podčiarkla nedostatočnú kapacitu verejného sektora promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky a zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb a kritických dodávateľských reťazcov v krízových situáciách. Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch zdravotníctva. Investície a reformy v zdravotníctve budú cieliť na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Vyššia transparentnosť procesov vo verejnej správe, boj proti korupcii, kvalitnejšie verejné služby a  znižovanie byrokracie umožnia znížiť náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Zavedením efektívnych nástrojov vo verejnej správe, vytvorením predpokladov pre digitálnu transformáciu priemyslu a ďalších podnikov a podporou ekosystému pre inovácie v oblasti digitálnych technológií sa zvýši potenciál intenzívneho hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest v odvetviach, ktoré budú menej citlivé na prebiehajúcu digitalizáciu a robotizáciu.

Plán obnovy obsahuje aj sprievodné kapitoly, ktoré sa venujú všeobecným cieľom, implementácii, doplnkovosti a celkovému vplyvu plánu.

 

Kompletný Plán obnovy a odolnosti SR si taktiež môžete pozrieť v prehľadnom tzv. sémantickom strome.

Sémantický strom slúži na rýchle vyhľadávanie vo všetkých dokumentoch naraz.