Osem slovenských vysokých škôl si vytvorením konzorcií prerozdelí 120 miliónov eur

Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať vytvorením konzorcií finančné prostriedky na aktivity ako výstavba nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úprava vonkajších areálov. Konzorciá vysokých škôl musia byť vytvorené do roku 2026.

Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré môžu vytvoriť štyri konzorciá, a to:

    1. konzorcium Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave

    2. konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,

    3. konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,

    4. konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur, z ktorých 12 miliónov eur je určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur je alokovaných na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Po vyhodnotení podaných žiadostí zostavili odborní hodnotitelia poradie úspešnosti prihlásených vysokých škôl, ktoré chcú vytvoriť konzorciá. Hodnotitelia udelili najviac bodov projektu konzorcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré získa z výzvy takmer 50 miliónov eur. Na druhom mieste sa umiestnil projekt konzorcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré dostane finančný príspevok vo výške viac ako 20 miliónov eur. Na tretie miesto sa dostal projekt konzorcia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré bude mať k dispozícii vyše 24 miliónov eur. Sumu vyše 25 miliónov eur vie získať aj projekt konzorcia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste.

Niektoré z cieľov jednotlivých konzorcií, ktoré vysoké školy predložili vo svojich projektoch.

 

Konzorcium Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave

Základným strategickým cieľom projektu je vytvorenie infraštruktúry, ktorá umožní v zmysle najlepšej medzinárodnej praxe realizovať integrované procesy vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom. Tento spôsob fungovania konzorcia bude pre obe univerzity predstavovať silný impulz smerom k zvýšeniu excelentnosti a kvality poskytovaných služieb a realizovaných činností.

Projekt nie je izolovanou aktivitou, ale je súčasťou širšieho dlhodobého strategického zámeru na vytvorenie moderného interdisciplinárneho campusu „Science Hills“, ktorého súčasťou okrem STU a EUBA majú byť v budúcnosti aj iné inštitúcie – primárne Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied.

 

AgroForestry, konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Technickej univerzity vo Zvolene

Cieľom projektu je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. V tomto prípade vznikne konzorcium dvoch univerzít, ktoré sú v rámci Slovenska zamerané na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, na dizajn a zelenú infraštruktúru. Zámerom projektu je vytvoriť synergické efekty a vysokú pridanú hodnotu vzhľadom na posilnenie kapacít a odstránenie prevádzkových, odborných, vzdelávacích a administratívnych duplicít.

 

Konzorcium Univerzity Mateja Bela a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom projektu je v rámci konzorcia zosúladiť vnútorné systémy kvality, vytvoriť spoločné študijné programy, integrovať výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť, integrovať knižničné, publikačné a IT systémy, integrovať poradenskú činnosť pre študentov a pracovníkov. Zrekonštruovaním a úpravou študentských domovov, budov fakúlt, knižnice a iných objektov univerzít konzorcia prispieť k užšej spolupráci medzi vysokými školami, koncentrácií excelentného výskumu a doktorandského štúdia, a tak naplniť ciele Plánu obnovy a odolnosti.

 

Konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Trnavskej univerzity

Cieľom projektu je vznik konzorcia trnavských univerzít ako právneho subjektu, ktorý bude prepájať obe univerzity v presne zadefinovaných oblastiach a úrovniach. Zároveň je cieľom odstraňovanie duplicít, diverzifikácia a systematická podpora zvyšovaniu kvality na oboch inštitúciách prostredníctvom spoločných postupov.

Konzorcium bude poskytovať diverzifikované vzdelanie na 11 fakultách a jednom inštitúte. V rámci konzorcia bude študovať viac ako 10-tisíc študentov, pre ktorých budú vytvorené priaznivé priestorové podmienky na získanie moderného vzdelávania, a to aj s prístupom súčasných metód výučby a v moderných laboratóriách, kde budú môcť získať potrebné praktické zručnosti. Plánovaných je 6 spoločných študijných programov a 25 študijných predmetov s možnosťou interinštitucionálnej mobility.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené