4. žiadosť o platbu

Výška splátky: 923.8 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 923 828 000 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 5.12.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Novela zákona o dráhach a súvisiace právne predpisy o parametroch dopravnej infraštruktúry

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave

Opis

Legislatívne zmeny zjednodušia a zefektívnia legislatívne a technické požiadavky na parametre dopravnej infraštruktúry, v súlade s osvedčenými postupmi v iných  krajinách EÚ a európskymi právnymi predpismi, ktoré vytvoria podmienky na urýchlenie tempa prípravy modernizácie železničnej infraštruktúry, znížia náklady na kilometer modernizovanej trate a umožnia skoršiu výstavbu rýchlejších a bezpečnejších železníc. 

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q1 2023

Nový zákon o verejnej osobnej doprave

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy

Opis

Novým zákonom sa zjednotia štandardy verejnej osobnej dopravy a zefektívni sa objednávanie verejnej dopravy, ktoré je v súčasnosti fragmentované a nedostatočne koordinované medzi štátom, krajmi, mestami a obcami.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q1 2023

Nadobudnutie účinnosti redefinície konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania

Opis

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou), ktorou sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení, nadobudne účinnosť do 31. marca 2023.

Vykonávateľ

MŠVVaŠvSR

Termín

Q1 2023

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vytvára komplexný systém poradenstva

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov

Opis

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) sa nahradí súčasná koncepcia poradenského systému prepojeným systémom zameraným na prístupnosť, komplexnosť a dodržiavanie obsahových a výkonových štandardov.
Komplexný systém poradenstva a prevencie bude pozostávať z novovytvorených centier poradenstva a prevencie (CPP), ktoré budú poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia, ako je to v súčasnosti, teda tak, aby možnosť dieťaťa navštevovať centrum poradenstva a prevencie (CPP) nebola určovaná na základe jeho zdravotného znevýhodnenia. Odborné činnosti sa budú poskytovať v úzkej spolupráci podporných tímov v školách a v školských zariadeniach, vrátane tzv. multidisciplinárneho tímu.
Vytvoria sa tak podmienky intenzívnej, včasnej a kvalitnej podpory, pomoci a intervencie pre deti, žiakov, študentov, zákonných zástupcov, zástupcov zariadení a iné súvzťažné subjekty. Zmena financovania bude spočívať v nastavení príspevkov na základe vykonaných odborných činností. V súvislosti so zmenou financovania môže byť potrebné zmeniť aj nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2023

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na: rozšírenie možnosti získať nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), optimalizáciu odborov NSOV v nadväznosti na potreby trhu práce a ponuku odborov

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov

Opis

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) upraví možnosť ukončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV) v dvoj- a trojročnom kombinovanom programe (v závislosti od ročníka, v ktorom žiak skončil základnú školu) prostredníctvom komisionálnej skúšky. Cieľom je odstránenie tzv. slepých uličiek v rámci vzdelávacieho systému a umožniť žiakom odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania dokončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci jedného programu, ktorý je efektívnejší. Zabezpečí sa väčšia adresnosť systému vo vzťahu k ohrozeným skupinám. Ponuka vzdelávania sa prispôsobí potrebám trhu práce.

Novelou zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa rozšíri povinnosť určovať plány výkonov stredných škôl aj na odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania. 
Novelizáciou vyhlášky č. 292/2019 Z. z. sa ustanoví systém plánovania výkonov pre F-odbory určením osobitných kritérií. Zohľadnia sa v nich špecifiká F-odborov, ako sú kritériá na úrovni školy (prospech, dochádzka, podiel dokončenia základnej školy) a na úrovni odborov (výsledky absolventov F-odborov na trhu práce).

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2023

Nové kurikulum pre všetky vzdelávacie cykly základných škôl usporiadané do viacročných vzdelávacích cyklov

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma

Opis

Integrované kurikulum pre základné a nižšie stredné školy bude zavádzané v cykloch. Cykly vymedzia základné ciele vzdelávania pre oblasti, a nie podrobný obsah, čím sa vytvorí flexibilita na tvorbu učebných plánov na úrovni škôl. Implementačná fáza sa začne od septembra 2023 s povinnosťou zabezpečiť prechod všetkých základných škôl na nové kurikulum do septembra 2026.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2023

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

Opis

Legislatívne zmeny prinesú:

 • zavedenie nových študijných programov pripravujúcich budúcich učiteľov,
 • príspevok na motivovanie pedagogických a odborných zamestnancov k celoživotnému profesijnému rozvoju,
 • úprava kompetencií a okruhu poskytovateľov atestácií, funkčného a kvalifikačného vzdelávania v rezorte školstva,
 • nový model akreditácie vzdelávacích programov profesijného rozvoja
Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2023

Úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 4: Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Opis

Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadosť týchto používateľov. 

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2023

Nový legislatívny rámec pre dlhodobú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Opis

Prvá fáza implementácie reformy bude spočívať v regulácii preplácania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zdravotnými poisťovňami, v úprave podmienok pre uzavretie zmlúv so zdravotnými poisťovňami pre výkon ošetrovateľskej starostlivosti a v úprave úhrad za paliatívnu a ambulantnú a nemocničnú starostlivosť zdravotnými poisťovňami. Prijatie tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá do 1. štvrťroku 2022.

Ďalšia fáza implementácie pozostáva z vypracovania a schválenia novej legislatívy. V novom zákone o zdraví sa vymedzí rozsah dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti a zadefinuje sa následná starostlivosť a jej prepojenie s inými druhmi starostlivosti. Tento zákon sa prijme do 1. štvrťroka 2023. Legislatívne úpravy budú regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti definované zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2023

Zavedenie nových nástrojov na zníženie regulačného zaťaženia podnikania

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania

Opis

Schválenie a účinnosť uznesení vlády, ktorými sa aktualizuje jednotná metodika na posudzovanie vplyvov:                                               

 • Zavedenie pravidla "1in-2out" do 1Q/2022
 • Zavedenie ex-post hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívnych materiálov do 1Q/2022 a nelegislatívnych materiálov do 1Q/2023)
 • Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom do 4Q/2022
 • Realizácia investícií pre implementáciu opatrení na zníženie regulačného zaťaženia podnikania. 
Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q1 2023

Reforma insolvenčného rámca

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy

Opis

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré ustanovia právny rámec pre zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia a prípadne riešenie hroziaceho bankrotu, ako aj úpravu právnych a procesných postupov rámcov na digitalizáciu procesov nútenej likvidácie. 

Zahŕňa to zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti platobnej neschopnosti na úrovni obchodných súdov.       

Vláda a parlament schvália súbor zákonov:                             

 • nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
 • novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
 • novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch,
 • novela zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, 
 • novela zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, 
 • novela zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR.
Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q1 2023

Digitalizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania

Opis

Digitalizácia procesov verejného obstarávania sa otestuje a bude plne funkčná vrátane interoperability s informačným systémom centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z. z., ktorý umožňuje automatické dopĺňanie údajov obstarávateľa a rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky tovary a služby.

Vlastnosti:

 • Predkladanie ponúk na podprahové práce, dodávky a služby, a nielen na tie, ktoré sú bežne dostupné na trhu;
 • Zadanie zákazky s iným kritériom, než je cena,
 • Prieskum trhu pre zákazky s nízkou hodnotou,
 • Uverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou,
 • Vytvorenie funkcie automatického určovania poradia ponúk,
 • Integrácia do informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2023

Zavedenie novej siete súdov

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva

Opis

Je ukončený prechod výkonu súdnictva na menší počet súdov a sudcovia boli zaradení do špecializácie (občianske, rodinné, trestné a obchodné právo) na najmenej 3 súdne agendy v každom novom súdnom obvode (Q1/2023).  Je vytvorená a funkčná nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (Q1/2023).

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q1 2023

Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného riadenia krízových situácií

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinanvých peňazí

Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií

Opis

Koncepcia optimalizácie riadenia krízových situácií jasne zadefinuje vzťahy medzi útvarmi reakcie na núdzové situácie integrovaného záchranného systému, stanoví spoločné postupy na riešenie krízových situácií, zabezpečí spoločnú koordináciu medzi zložkami, pričom zohľadní strategickú aj prevádzkovú úroveň krízového riadenia, a navrhne sieť integrovaných bezpečnostných centier. Legislatíva nadobudne účinnosť do 1. štvrťroka 2023.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q1 2023

Reforma dôchodkového systému

Reforma/investícia

Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie

Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Opis

Nadobudnutie účinnosti balíka schváleného parlamentom (zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom sporení) do konca 4. štvrťroka 2022 s účinnosťou od 1. štvrťroka 2023. Očakáva sa, že balíkom sa zlepší dlhodobá finančná udržateľnosť dôchodkového systému, konkrétne tak, že sa:

 • naviaže nárast veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života;
 • zavedie sa nárok na poistnomatematické neutrálne dávky z prvého priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov;
 • zavedie sa predvolená stratégia dôchodkového sporenia založená na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu)
Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q1 2023

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené