5. žiadosť o platbu

Výška splátky: 597.8 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 597 812 348 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 17.5.2024

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Opis

Vypracovanie a prijatie troch metodík na klasifikáciu pamiatkových budov s cieľom zvýšiť transparentnosť, verejnú akceptáciu a urýchliť rozhodovacie procesy Pamiatkového Úradu Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad prijme na základe štandardizovaných metodík diagnostiku aspoň 1 000 pamiatok vo vlastníctve štátu na účely diagnostiky základných technických, stavebných, ekonomických, energetických a iných aspektov relevantných pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove.

Vykonávateľ

MK SR

Termín

Q4 2023

Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného grafikonu železničnej dopravy

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy

Opis

Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje objednávanie služieb osobnej železničnej dopravy na základe dokončeného plánu dopravnej obslužnosti do 31. decembra 2023.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q4 2023

Prechod od využívania uhlia v regióne Hornej Nitry

Reforma/investícia

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry

Opis

V rámci transformácie regiónu Hornej Nitry, pokiaľ ide o elektráreň Nováky: · slovenské orgány ukončia podporu výroby elektrickej energie z hnedého uhlia, · výroba elektriny z hnedého uhlia sa ukončí.

Vykonávateľ

MH SR, MŽP SR, MIRRI

Termín

Q4 2023

Reforma krajinného plánovania

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Reforma 1: Reforma krajinného plánovania

Opis

Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2023 zákon, ktorý potom schváli Národná rada Slovenskej republiky. K zákonu sa do 31. decembra 2023 vypracuje metodika na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov, ktorej cieľom bude zabezpečiť, aby sa pri územnom rozhodovaní a stavebných konaniach zohľadňovali aspekty adaptácie na zmenu klímy, pričom sa podporí realizácia prírode blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu sucha a úbytku biodiverzity.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2023

Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Opis

Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 12 915 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 12 258 ha. Do 30. júna 2022 vypracuje pracovná skupina ministerstva životného prostredia metodiku na stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Výzvy na odkúpenie pôdy v chránených oblastiach, najmä v národných parkoch, sa budú pre vybrané oblasti vyhlasovať priebežne do 31. decembra 2023.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2023

Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 5: Podpora desegregácie škôl

Opis

Legislatívne zmeny sa budú týkať antidiskriminačného zákona (č. 365/2004 Z. z.) alebo školského zákona (č. 245/2008 Z. z.) a ďalších právnych predpisov, spojených s financovaním a riadením škôl. Definícia segregácie jednoznačne určí, aké konanie a opomenutie je považované za segregáciu, aby pri výklade nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Metodické materiály poskytnú usmernenia pre prevenciu a odbúravanie segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania (napr. zriaďovateľov, školy a školské zariadenia, riaditeľov, učiteľov atď.) v praxi.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2023

Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

Opis

Do 31. decembra 2023 absolvuje odbornú prípravu aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2023

Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv

Opis

Podpísané výkonnostné zmluvy najmenej s 90 % verejných vysokých škôl

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2023

Uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Opis

Prostredníctvom dvoch výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl opísaného v reforme 5 sa vytvorí:
a) dotačný podprogram rozvoja vysokých škôl, v rámci ktorého sa podporia projekty rozvoja výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu:
napríklad modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre koncentráciu excelentného výskumu a doktorandského štúdia vrátane zahraničných výskumníkov, modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre praktickú výučbu v profesijných bakalárskych študijných programoch, obnova existujúcich alebo vybudovanie nových priestorov interiérových zariadení, debarierizácia a moderná digitalizácia budov.
b) prostredníctvom programu rozvoja vysokých škôl sa podporí projektový manažment a vyvolané investície spájania vysokých škôl. Po schválení cestovnej mapy a v závislosti od jej realizovateľnosti a ambicióznosti, ako aj zdôvodnenia potrebných investícií a zabezpečenia ich ďalšej udržateľnosti, bude jej súčasťou aj investičný plán viazaný na postup spájania celkov vysokých škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2023

Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 3: Excelentná veda

Opis

Z celkového cieľa podporiť 715 výskumných pracovníkov sa v rámci výziev podporí najmenej 650 excelentných výskumných pracovníkov. Očakáva sa, že investícia povedie k:

  • výberu 15 veľkých grantov pre excelentné výskumné tímy podpore:
  • 425 štipendiám pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry (R1 – R4)
  • 200 „Early stage“ výskumných grantov pre mladých výskumných pracovníkov
  • 90 projektov v rámci kapitálového „boostra“
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q1 2024

Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií

Opis

V investičnej fáze sa v súlade s investičnou stratégiou/zmluvnou dohodou spustia minimálne dva finančné nástroje, ktoré dodržiavajú zásady NDSH (2021/C58/01) požadujúce kritériá vylúčenia investície a súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Aspekty DNSH sa náležite zohľadnia v zmluvnej dohode medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi.

Finančné nástroje podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy:

  • kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku
  • kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2023

Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc

Opis

Tento orgán bude efektívne zabezpečovať riadiacu štruktúru pre 19 nemocníc, ktorá bude pozostávať zo siete nemocníc v pilotnej fáze (pozri ďalej uvedený cieľ). To znamená, že bude: riadiť, usmerňovať a hodnotiť plánovanie a výkonnosť nemocníc, ako je finančná kontrola, kontrola dodržiavania predpisov, ľudské zdroje, riadenie kvality a rizík s prepojením na klinické postupy. Okrem toho bude poskytovať aj odporúčania na optimalizáciu výdavkov a zásob liekov a zdravotníckych pomôcok.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2023

Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení v 3 ústavoch srdcovocievnych chorôb

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve

Opis

Vybavenie troch ústavov srdcovocievnych chorôb navigačným systémom (zariadením na pulznú abláciu s príslušným pomocným zdravotníckym vybavením) na vykonávanie zákrokov pri liečbe fibrilácie predsiení, čím sa: · zníži priemerné trvanie zákrokov pri liečbe fibrilácie predsiení aspoň o 30 % v porovnaní so základným scenárom (t. j. v porovnaní s priemerným trvaním operácií za predchádzajúcich päť rokov), · zvýši počet úspešných zákrokov pri liečbe fibrilácie predsiení vykonaných do 4. štvrťroka 2024 aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom pred investíciou (t. j. v porovnaní s priemerným ročným objemom za predchádzajúcich päť rokov).

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2023

Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Opis

V nadväznosti na prvú fázu prípravy reformy financovania sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky navrhne novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q4 2023

Zjednotenie posudkovej činnosti

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 2: Posudzovanie potrieb starostlivosti

Opis

Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zjednotí posudková činnosť, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány, a ktorou sa zároveň zmení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Reformou posudkovej činnosti sa odstránia neefektívnosti a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zadefinujú sa nové jednotné kritériá odkázanosti, aby bolo posudzovanie transparentnejšie. Posudková činnosť sa bude digitalizovať – posudkoví lekári budú využívať systém elektronického zdravotníctva. S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu reformy sa finančné zdroje v rámci tejto reformy použijú na zabezpečenie počítačového a kancelárskeho vybavenia pre 200 posudzovateľov.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q1 2024

Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu

Opis

Dokončenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu – ústredie a 8 regionálnych pobočiek. Náklady zahŕňajú priestory, vozidlá, počítačové vybavenie a ďalšie nevyhnutné predpoklady na činnosť.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q1 2024

Poskytnutie potrebnej infraštruktúry na podporu boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Opis

Dokončenie týchto krokov:

  • Nákup softvérového nástroja „goAML“ do 4. štvrťroka 2022 a jeho zavedenie do 3. štvrťroka 2023
  • Spustenie testovacej verzie Centrálneho registra účtov so všetkými zákonom preddefinovanými funkcionalitami s prístupom k údajom do 2. štvrťroka 2022 a následné spustenie finálnej verzie vo 4. štvrťroku 2022
  • Sfunkčnenie a úplné technické dovybavenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti do 3. štvrťroka 2022
  • Úprava priestorov a IKT vybavenie útvarov NCODK a NAKA pre finančné vyšetrovanie a preverovanie pôvodu majetku podľa regionálnych úrovní (model 1 + 4) do konca 4. štvrťroka 2023.
Vykonávateľ

MV SR/ ÚV SR

Termín

Q4 2023

Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Opis

Zriadenie centrálneho analytického pracoviska NAKA a regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania NAKA a zriadenie regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) v 1. štvrťroku 2022. Účasť všetkých vymenovaných zamestnancov novozriadených útvarov Policajného zboru na odbornej príprave, workshopoch a seminároch za účasti zahraničných a vnútroštátnych školiteľov, spolupráca s CEPOLom a Europolom.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2023

Plán prioritných životných situácií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Opis

Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2023

Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálne trhovisko)

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov

Opis

Zavedenie platformy nástrojov a politík pre nový spôsob nákupu a využívania IT komodít, odborných kapacít, využívania cloudových služieb a otvoreného zdrojového kódu. Služby sa budú obstarávať centrálne (rámcová zmluva) a používatelia služieb budú mať možnosť dynamicky čerpať podľa potreby z centrálnej platformy.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2023

Zverejnenie Akčného plánu pre vodík

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán pre vodík

Opis

V akčnom pláne sa vymedzia priority rozvoja ekosystému v oblasti vodíka primárne z obnoviteľných zdrojov na Slovensku, najmä na základe analýzy rôznych segmentov slovenského vodíkového hospodárstva, v ktorom sa predovšetkým zosúladí ponuka vodíka z obnoviteľných zdrojov a dopyt po ňom s legislatívnym rámcom EÚ. V akčnom pláne sa stanovia priority verejného financovania v prípade rôznych segmentov slovenského vodíkového ekosystému a stanovia sa lehoty na vyhlásenie príslušných výziev na financovanie. K akčnému plánu sa pripojí zoznam primárnych právnych predpisov, sekundárnych právnych predpisov a záväzných technických noriem, ktoré sa prijmú na účely zosúladenia s právnym rámcom EÚ.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2024

Uvedenie Energetického dátového centra do prevádzky

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 1.4: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – Energetické dátové centrum

Opis

Spustenie produkčnej prevádzky Energetického dátového centra.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q3 2024

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené