5. žiadosť o platbu

Výška splátky: 923,8 mil. eur

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 923 828 000 EUR.

Žiadosť o platbu môže byť Euróskej komisii predložená iba v prípade splnenia všetkých míľnikov a cieľov v danej skupine. 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 24.3.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu
Legenda stavu implementácie vychádza zo schváleného Vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ.

Míľniky/ciele

Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Opis

Vypracovanie a prijatie troch metodík na klasifikáciu pamiatkových budov s cieľom zvýšiť transparentnosť, verejnú akceptáciu a urýchliť rozhodovacie procesy Pamiatkového Úradu Slovenskej republiky. Pamiatkový úradu Slovenskej republiky vydá na základe štandardizovaných metodík aspoň 1000 stavebnotechnických pasportov na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove.                                                        

Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí:
a) Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá bude umožňovať rôzne stupne prísnosti starostlivosti o pamiatku
b) Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu
c) Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR

Realizáciu budú súbežne vykonávať 3 tímy (3 x cca 10 prevažne zamestnancov Pamiatkového úradu SR.). Koordináciu činnosti a monitoring plnenia stanovených ukazovateľov bude prebiehať prostredníctvom pravidelných stretnutí pracovnej skupiny MK SR. Jednou z jej z úloh bude prijímať stanoviská k dokumentom a čiastkovým výstupom implementácie reformy. Finálne výstupy budú odovzdané MK SR a dostupné na webovom sídle PÚ SR a MK SR.

Vykonávateľ

MK SR

Termín

Q4 2023

Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného grafikonu železničnej dopravy

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy

Opis

Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje objednávanie služieb osobnej železničnej dopravy na základe plánu dopravnej obslužnosti do 31.decembra 2023.

Vykonávateľ

MDaV SR

Termín

Q4 2023

Prechod od využívania uhlia v regióne Hornej Nitry

Reforma/investícia

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry

Opis

V rámci transformácie regiónu Hornej Nitry, pokiaľ ide o elektráreň Nováky: - slovenské orgány ukončia podporu výroby elektrickej energie z hnedého uhlia, - výroba elektriny z hnedého uhlia sa ukončí.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2023

Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách uverejnené v Zbierke zákonov

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine

Opis

Ministerstvo životného prostredia pripraví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2022. Potom bude nasledovať vypracovanie návrhu nového modelu fungovania chránených území (do 31. decembra 2022. Reforma hospodárenia s vodou v krajine pripraví pôdu pre revitalizáciu vodných tokov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana v krajine. Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 novú koncepciu vodnej politiky a do 31. decembra 2023 novelizuje zákon o vodách, pričom budú aktualizované technické normy, ktoré umožnia revitalizáciu vodných tokov tak, aby sa maximalizovalo zadržiavanie vody v krajine, spomalil odtok vody a obnovili zásoby podzemnej vody.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2023

Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Opis

Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 14 750 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 14 000 ha. Do 30. júna 2022 vypracuje pracovná skupina Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR metodiku pre stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Budú vyhlásené výzvy na odkúpenie pozemkov najmä v národných parkoch priebežne v jednotlivých oblastiach/územiach od 31. marca 2023 do 30. júna 2023.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2023

Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 5: Podpora desegregácie škôl

Opis

Legislatívne zmeny sa budú týkať antidiskriminačného zákona (č. 365/2004 Z. z.) alebo školského zákona (č. 245/2008 Z. z.) a ďalších právnych predpisov, spojených s financovaním a riadením škôl. Definícia segregácie jednoznačne určí, aké konanie a opomenutie je považované za segregáciu, aby pri výklade nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Metodické materiály poskytnú usmernenia pre prevenciu a odbúravanie segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania (napr. zriaďovateľov, školy a školské zariadenia, riaditeľov, učiteľov atď.) v praxi.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2023

Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

Opis

Do 31. decembra 2023 sa vyškolí aspoň 60% učiteľov.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2023

Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv

Opis

Podpísané výkonnostné zmluvy s najmenej 90% verejných vysokých škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2023

Počet one-stop shopov služieb v oblasti integrácie na Slovensku

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku

Opis

Plne funkčné strediská („one -stop shopy“) poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q4 2023

Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc

Opis

Tento orgán účinne zabezpečí riadiacu štruktúru pre 19 nemocníc, ktoré budú pozostávať zo siete nemocníc v pilotnej fáze (pozri ďalej uvedený cieľ). To znamená, že by mal riadiť, usmerňovať a hodnotiť plánovanie a výkonnosť nemocníc, ako je finančná kontrola, kontrola súladu, ľudské zdroje, kvalita a riadenie rizík s prepojením na klinické procesy. Predkladá aj odporúčania na optimalizáciu výdavkov a inventúr liekov a zdravotníckych pomôcok.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2023

Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení v 3 ústavoch srdcovocievnych chorôb

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve

Opis

Cieľom je vybaviť 3 inštitúty kardiovaskulárnych ochorení navigačným systémom na liečbu fibrilácie predsiení, ktorý skráti čas strávený na operácii fibrilácie predsiení o 65%.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2023

Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Opis

V nadväznosti na prvú fázu prípravy reformy financovania sociálnych služieb vláda navrhne novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami.
 

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q4 2023

Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Reforma/investícia

Komponent 15 - Reforma justície

Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register

Opis

Zavedenie moderného IT systému umožňujúcemu podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q3 2023

Poskytnutie potrebnej infraštruktúry na podporu boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Opis

Dokončenie nasledujúcich krokov:  
- Nákup softvérového nástroja „go AML“ do Q4/2022 a jeho implementácia do Q3/2023
- Spustenie testovacej verzie Centrálneho registra účtov so všetkými preddefinovanými funkciami v zákone s prístupom k údajom do Q2/2022 a následné spustenie finálnej verzie v Q4/2022.
- Prevádzka a úplné technické vybavenie úradu na ochranu informátorov do Q3/2022.
- Spustenie systému LISA (Centrálny informačný systém zberu policajných údajov centrálneho informačného systému - jednotná platforma pre služby finančného vyšetrovania - NAKA, NCODK, FSJ) do 4Q/2023.
- Prispôsobenie priestorov a IKT vybavenia jednotiek NCODK a NAKA na finančné vyšetrovanie a overovanie pôvodu majetku na regionálnej úrovni (model 1 + 4) do 4Q/2023.

Vykonávateľ

MV SR/ ÚV SR

Termín

Q4 2023

Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Opis

Zriadenie centrálneho analytického pracoviska NAKA a regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania NAKA a zriadenie regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) v Q1/2022.

Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov, najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2023

Plán prioritných životných situácií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Opis

Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2023

Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálne trhovisko)

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov

Opis

Zavedenie platformy nástrojov a politík pre nový spôsob nákupu a využívania IT komodít, odborných kapacít, využívania cloudových služieb a otvoreného zdrojového kódu. Služby sa budú obstarávať centrálne (rámcová zmluva) a používatelia služieb budú mať možnosť dynamicky čerpať podľa potreby z centrálnej platformy.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2023

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
veľké oneskorenie – viac ako jeden štvrťrok
malé oneskorenie – menej ako jeden štvrťrok
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MDaV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MZVaEZ SR - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené