7. žiadosť o platbu

Výška splátky: 694 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 693 517 408 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 18.7.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ odráža počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu. Železničné koľajové vozidlá budú zahŕňať ucelené vlakové jednotky na elektrický alebo vodíkový pohon; viacsystémové elektrické rušne; električky.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2025

Zvýšenie kapacít Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Reforma/investícia

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviaza

Opis

Investície budú viesť k modernizácii vybavenia, ako aj zariadení Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nové vozidlá inšpekcie budú vybavené kancelárskou a meracou technikou, najmä na inšpekciu ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Investície zabezpečia zlepšenia v budovách inšpekcie.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2025

Podiel odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), ktoré boli optimalizované v nadväznosti na potreby trhu práce

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov

Opis

Optimalizačný proces je založený na výsledkoch procesu plánovania výkonov F-odborov, ktorý bude fungovať v rámci osobitného režimu v porovnaní s klasickým plánom výkonov.

Obsah F-odborov sa potom upraví na základe ponuky trhu práce alebo sa posúdi a prípadne sa odbory odstránia zo vzdelávacieho systému.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2025

Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Investícia 1: Debarierizácia školských budov

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ určuje počet debarierizovaných väčších stredných škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2025

Počet cudzincov využívajúcich služby Migračného informačného centra IOM

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku

Opis

V období 2022 – 2024 sa z celkového cieľa, ktorým je 7 500 príjemcov, najmenej 7000 príjemcom poskytnú služby Migračného informačného centra IOM s cieľom integrovať ich do trhu práce a spoločnosti (poradenstvo, jazykové kurzy, podpora sociálno-kultúrnej orientácie). Patria sem aj zahraniční študenti, vysokokvalifikovaní pracovníci, rodinní príslušníci a cudzinci, ktorí patria do vybraných skupín vymedzených v uznesení o reforme 1, berúc do úvahy ekonomické záujmy Slovenskej republiky.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q1 2025

Počet nemocníc zapojených do systému centrálneho riadenia

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc

Opis

Systém centrálneho riadenia bude zahŕňať 19 štátom kontrolovaných nemocníc v pilotnej fáze.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2025

Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby 

Opis

Cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať sídla záchranných staníc, ktoré sa umiestnia do novej siete neodkladnej zdravotnej starostlivosti.   – Zrekonštruované sídla budú umiestnené v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú efektívnosť intervenčného poľa 26bis (minimálne 30 % energetická úspora oproti súčasnému stavu).  – Nové sídla budú umiestnené v budovách, ktoré v súlade s nariadením účinným od 1. 1. 2021 musia spĺňať triedu energetickej účinnosti A0.

Spravodlivé geografické rozloženie sa zakladá na matematickom simulačnom modeli, ktorého cieľom je navrhnúť sieť tak, aby: (1) pre 90 % populácie bola dostupnosť ZZS do 15 minút od odoslania (2) pre 80 % pacientov s diagnózou kvintetu prvej hodiny bola dostupnosť do 8 minút od odoslania (3) sa premiestnením staníc skrátil reakčný čas oproti súčasnej situácii.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2025

Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia

Opis

Zriadia sa dva koordinačné orgány:

 • Rada vlády SR pre duševné zdravie;
 • Komora psychológov

Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vypracuje Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie Vláde SR.

Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2025

Počet registrovaných a štandardizovaných psycho-diagnostických metód

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód

Opis

Zriadenie digitálneho registra psychodiagnostických metód. Z celkového cieľa 77 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 72 metód, ktoré vyberie expertná skupina.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2025

Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve

Opis

Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 373 pracovníkov sa krátkodobá alebo dlhodobá certifikovaná odborná príprava v oblasti duševného zdravia dokončí pre 336 zdravotníckych pracovníkov.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2025

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti

Opis

Investícia do materiálneho a technického vybavenia 91 nových a existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podporí sa ňou zriadenie najmenej 11 nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a opätovné vybavenie najmenej 80 existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2025

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Opis

V rámci týchto investícií do materiálneho a technického vybavenia nových a existujúcich mobilných hospicov sa podporí najmenej 20 nových mobilných hospicov a najmenej šesť existujúcich hospicov.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2025

Pravidlo 1in-2out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Investícia 1: Kapacity na reformy na zníženie regulačného zaťaženia

Opis

Online podávanie správ o kontrole dodržiavania zásady 1in-2out (virtuálny účet) potvrdí, či sa pravidlo zavádza do praxe.

 • Kontrola predložených legislatívnych materiálov (500 za rok)
 • Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov (1 za rok)
 • počet konzultácií poskytnutých predkladateľom (100 za rok)
 • počet aktualizácií virtuálneho účtu na webovom sídle MH SR (12 za rok) – 4. štvrťrok/2024

Pravidelné ex-post hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií:

 • Preskúmanie predložených legislatívnych materiálov (50 v roku 2022, 100 v nasledujúcich rokoch).
 • Školenie pre predkladateľov legislatívnych materiálov (raz ročne) a poskytovanie konzultácií. 
 • Vytvorí sa mechanizmus na kontrolu uplatňovania zásady hodnotenia ex post – 4. štvrťrok/2024

Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom:

 • Kontrola predložených hodnotení legislatívnych materiálov (40 za rok)
 • Školenie pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne)
 • Počet konzultácií (30 za rok)
 • Vypracovanie mechanizmu monitorovania uplatňovania zásady ochrany pred neopodstatneným goldplatingom - 2. štvrťrok 2025
Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2025

Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Opis

Zavádzanie digitálnych riešení pre dve vybrané životné situácie s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácie o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu. Implementácia dvoch najpoužívanejších životných situácií.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q1 2025

Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie

Opis

Zavádzanie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Posúdenie sa vykonáva prostredníctvom penetračných testov a pomocou softvéru na posúdenie zraniteľnosti, pričom overenie bezpečnostného auditu pre hodnotenie kritickej zraniteľnosti sa musí vykonať vždy pred zavedením.

Uprednostnia sa informačné systémy, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2025

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien - legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení

Opis

Upravia sa prahové hodnoty uvedené v tabuľke 2 v prílohe č. 8 k zákonu o EIA, aby sa urýchlil postup posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade geotermálnej a veternej energie. Namiesto povinného hodnotenia bude pri inštalácii jednotlivých veterných turbín s výkonom od 0,1 do 1 MW (vrátane) potrebné zisťovacie konanie podľa zákona o EIA. Povinné hodnotenie podľa zákona o EIA sa bude vzťahovať len na výstavbu veterných turbín s výkonom vyšším ako 1 MW. Pokiaľ ide o geotermálnu energiu, posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa nebude uplatňovať pri vrtoch s hĺbkou do 300 metrov a vrty s hĺbkou od 300 do 500 metrov budú podliehať len zisťovaciemu konaniu. V zákone o EIA sa zavedú záväzné, vynútiteľné lehoty pre všetky povoľovacie konania podľa zákona o EIA, ktoré sa môžu líšiť v prípade niektorých technológií v oblasti OZE. Pri všetkých projektoch OZE s výnimkou vodných elektrární trvanie povinného hodnotenia nepresiahne 8 mesiacov a trvanie zisťovacieho konania nepresiahne 3 mesiace. Účinnosť nadobudnú legislatívne zmeny všetkých právnych predpisov v oblasti životného prostredia (voda, ovzdušie, odpad atď.) spolu s organizačnými zmenami vedúcimi k vzniku „čiastočne špecializovanej štátnej správy“ pre environmentálne povoľovanie.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2025

Posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy a dodávok biomasy na Slovensku

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 Čiastkové opatrenie 5: Príprava posúdenia trajektórií udržateľného využívania a dodávok biomasy na Slovensku na obdobie 2025 – 2035

Opis

Ministerstvo životného prostredia dokončí a uverejní posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy na Slovensku a ich vplyvov na záchyty spojené s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom, biodiverzitu, ako aj na kvalitu ovzdušia na Slovensku v období do roku 2035. Vplyv na kvalitu ovzdušia sa bude posudzovať na základe dostupných údajov, a ak to bude relevantné, v hodnotení sa identifikujú nedostatky v dostupnosti údajov. V posúdení sa poskytnú odporúčania na usmernenie budúcich investícií do biomasy financovaných vládou alebo z fondov EÚ (napr. z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Modernizačného fondu, Kohézneho fondu).

Na výsledky hodnotenia sa bude odkazovať v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne (NEKP) podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 a budú doň začlenené, pokiaľ budú v čase jeho aktualizácie a podávania správ k dispozícii, a rovnako budú začlenené aj do aktualizovaného národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa smernice (EÚ) 2016/2284 o národných emisných stropoch.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2025

Opatrenia na podporu zavádzania vodíka

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 2 – Akčný plán pre vodík

Opis

Ako súčasť priaznivých podmienok akčného plánu pre vodík prijmú slovenské orgány legislatívne opatrenia, sekundárne legislatívne opatrenia a záväzné technické opatrenia týkajúce sa výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov, noriem skladovania vodíka, jeho priemyselného a energetického využitia a rôznych druhov jeho prepravy. Legislatívne opatrenia prijme Národná rada Slovenskej republiky.

Zoznam opatrení bude vychádzať zo zoznamu primárnych právnych predpisov, sekundárnych právnych predpisov a záväzných technických noriem pripojených k akčnému plánu pre vodík.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2025

Stratégia spravovania budov štátnej správy

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 4: Spravovanie budov štátnej správy

Opis

V stratégii spravovania budov štátnej správy sa vymedzia nástroje a postupy na i) optimalizáciu fondu budov štátnej správy a jeho efektívnejšie využívanie; ii) zvyšovanie energetickej efektívnosti, dosahovanie úspor energie a zvyšovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a riešení šetrných k životnému prostrediu a iii) zníženie celkových nákladov spojených s užívaním budov. Stratégia bude obsahovať podrobný prehľad súčasných regulačných, finančných a prevádzkových rámcov pre štátne budovy.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2025

Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 2: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov

Opis

Dokončenie intervencií v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách s celkovou plochou najmenej 184 000 m² vybraných na základe dopytovo orientovanej výzvy.

Výzva musí byť navrhnutá tak, aby sa v nej zohľadňovali potreby jednotlivých budov, pričom sa v nej budú vyžadovať aspoň dve z týchto intervencií v oblasti energetickej efektívnosti: i) výmena okien; ii) energetický manažment budovy (napr. inštalácia systémov inteligentného merania energie, zavedenie útlmových režimov, ekvitermickej alebo zónovej regulácie v systéme vykurovania, osadenie termostatov); iii) modernizácia a iv) zateplenie podkrovia alebo strechy.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q1 2025

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené