9. žiadosť o platbu

Výška splátky: 550 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 550 000 000 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 18.7.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Nová kapacita obnoviteľných zdrojov energie

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE

Opis

Z celkového cieľa vybudovať nové kapacity na výrobu elektriny z OZE v objeme 122,4 MW sa v rámci schémy podpory opatrením zaistí nová kapacita zdrojov elektriny z OZE pripojených do elektrizačnej sústavy aspoň v objeme 120 MW.

Podporný mechanizmus bude mať formu aukcií na investičnú podporu nových zdrojov elektriny z OZE. Schéma podpory bude v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2:  Právny rámec v oblasti podpory OZE“).

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Rekonštruovaná kapacita obnoviteľných zdrojov energie

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)

Opis

Zvýšenie modernizovanej kapacity (repowering) na výrobu elektriny z OZE alebo výrobu biometánu v dôsledku pripojenia modernizovaných kapacít do sústav v rámci tohto opatrenia aspoň o 83 MW.

Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných zariadení sa bude posudzovať osobitne pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Zahŕňa to modernizáciu bioplynových staníc a vodných elektrární, ako aj transformáciu zariadení vyrábajúcich elektrinu pomocou bioplynu na biometánové zariadenia. Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2:  Právny rámec v oblasti podpory OZE“).

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Investícia 3: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Opis

Zvýšenie kapacity zariadení na skladovanie elektriny aspoň o 52 MW vďaka sprevádzkovaniu nových skladovacích kapacít v rámci tohto opatrenia. Schéma bude podporovať inštaláciu novej kapacity batériových systémov, elektrolýzy a zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární. Očakáva sa, že presné rozdelenie cieľovej hodnoty 52 MW bude závisieť od dopytu príslušných subjektov. Investície do regulačného výkonu vodných elektrární v rámci tohto opatrenia nepresiahnu 12 000 000 EUR.

Podpora sa bude poskytovať v rámci schém zameraných na konkrétne technológie pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti.  Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2:  Právny rámec v oblasti podpory OZE“).

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie aspoň 30%

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Opis

Spolu sa obnoví 25 164 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia.  Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Celková plocha obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Opis

Z celkového cieľa obnoviť 104 024 m² sa obnoví aspoň 93 622 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Počet krajov, v ktorých je zavedené tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na počet krajov, v ktorých je vytvorený integrovaný dopravný systém, ktorý umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry (v km). Cieľ zahŕňa cyklistické cesty a parkovacie miesta pre bicykle.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej železničnej infraštruktúry zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti, pričom sa používajú váhové koeficienty pre rôzne typy a rozsahy projektov (neobsahuje dispečingové/zabezpečovacie zariadenia, ktoré sa počítajú samostatne v rámci cieľa 3: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov tratí).

Z celkového cieľa zrekonštruovať alebo zmodernizovať 55 km železničnej infraštruktúry sa zmodernizuje alebo zrekonštruuje aspoň 49,7 km.  Investície budú zahŕňať jeden alebo viacero z týchto prvkov:  úplne modernizovaná dvojkoľajová trať na železničnom koridore so zvýšením rýchlosti na 160 km/h; rekonštruovaná jedno- alebo dvojkoľajová trať (obnova spodnej časti konštrukcie koľají/základov koľají alebo trakčného vedenia/zariadenia); jednokoľajová novoelektrifikovaná a čiastočne modernizovaná železničná trať; plne modernizovaná dvojkoľajová električková trať vrátane príslušenstva; novovybudovaná jednosmerná jednostopová trolejbusová trať vrátane zdroja napájania.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Dĺžka dispečerizovaných úsekov železničných tratí

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Opis

Kvantitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku železničných tratí (vo vážených km), na ktorých boli uvedené do prevádzky dispečingové/digitálne zabezpečovacie a komunikačné zariadenia, na základe váhových faktorov pre rôzne typy projektov. Z celkového cieľa zaviesť digitálne zabezpečovacie a komunikačné zariadenia na 91 km železničných tratí sa uvedie do prevádzky aspoň 82 km.

Investície budú zahŕňať jeden alebo viacero z týchto prvkov: novodispečerizovaná železničná trať/úsek trate; železničná trať/úsek trate s novými digitálnymi zabezpečovacími zariadeniami; zlepšenie parametrov na už dispečerizovanej koľaji (napr. zvýšením počtu dielov koľají na zlepšenie dopravného toku); vybudovanie komunikačného systému GSM-R s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy na železničných tratiach.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Počet obstaraných intermodálnych dopravných jednotiek

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy

Opis

Počet obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPJ (manipulovateľné návesy, výmenné nadstavby, kontajnery). Intermodálne prepravné jednotky sa vyjadrujú v TEU [„Twenty-foot Equivalent Unit“ – jednotka zodpovedajúca kontajneru s dĺžkou 20 stôp (6,1 m); základný rozmer kontajnera ISO 1C – 20 stôp x 8 stôp x 8 stôp (mach)].

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon

Opis

Celkový počet verejných nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke.  Z celkového cieľa uviesť do prevádzky 3 332 nabíjacích bodov sa uvedie do prevádzky aspoň 3 029.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy

Reforma/investícia

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu

Opis

Ministerstvo životného prostredia prijme zoznam dokončených projektov podporených prostredníctvom schémy dekarbonizácie, ktorý bude tvoriť základ pre meranie zníženia emisií skleníkových plynov v rámci opatrenia. Zníženie emisií sa bude sledovať buď na základe zberu údajov o projektoch v rámci dekarbonizačnej schémy, alebo sa bude preukazovať prostredníctvom predpokladaných parametrov technológií podporených v rámci opatrenia na základe osvedčení výrobcov, alebo na základe kombinácie oboch prístupov. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 sa v rámci dekarbonizačnej schémy dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Revitalizácia vodných tokov

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Opis

Z celkového cieľa revitalizovať 97 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 90 km.

Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2023 do 31. decembra 2025.  

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Počet novovytvorených kapacít

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

Opis

Dobudovaním kapacít materských škôl sa vytvoria podmienky na uplatnenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie pre deti od štyroch rokov a následne od dovŕšenia troch rokov veku. Cieľ (9 114) je odhadovaný počet novovytvorených miest. Budovy, ktoré budú obnovené, prispejú k zelenej transformácii tým, že sa pri nich dosiahnu úspory primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2026

Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry

Opis

Cieľom je odstrániť dvojzmennú prevádzku na 35 školách. Usporiada sa osobitná výzva pre školy s dvojzmennou prevádzkou na vybudovanie nových priestorov alebo rekonštrukciu priestorov, ktoré nie sú vhodné pre potreby žiakov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím úspory energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2026

Dokončenie procesu spájania výskumných celkov

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít

Opis

Zavŕšenie formálneho procesu spojenia aspoň v prípade dvoch konzorcií potvrdené novými stanovami každého konzorcia a dokončenie konkrétneho plánu vedúceho k právne záväznému zriadeniu tretieho konzorcia.

V stanovách budú pre každé konzorcium zahrnuté tieto kritériá:

 • harmonizácia vnútorných systémov kvality na základe spoločne vymedzených postupov a oblastí,
 • vytvorenie aspoň piatich spoločných študijných programov, pričom aspoň jeden z nich sa týka študijného odboru, v ktorom jedna alebo viaceré vysoké školy, ktoré ponúkajú spoločný program, vykazujú nadpriemernú výkonnosť v systéme hodnotenia vedeckého výkonu,
 • zavedenie flexibilných študijných programov, ktoré študentom umožnia absolvovať kurzy na každej vysokej škole zúčastnenej v konzorciu,
 • spájanie výskumných celkov s cieľom realizovať spoločné výskumné projekty a začiatok fungovania výsledného subjektu alebo subjektov,
 • spoločné využívanie priestorov a osobitných učební na výučbu konkrétnych predmetov, ako aj laboratórií, ak ich dané vysoké školy majú,
 • integrácia knižničných, vydavateľských a informačných systémov.
Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2026

Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30%

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Opis

Cieľom je 133 557 m², ale zmodernizuje alebo zrekonštruuje sa najmenej 120 201 m² plochy vysokých škôl vrátane vysokoškolských internátov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím úspory energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2026

Finančná podpora prihlášok a zapojených projektov v programoch Horizont Európa

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Opis

Z celkového cieľa vyplatiť 35 287 000 EUR sa vyplatí aspoň 31 758 000 EUR na projekty vybrané v rámci výziev zameraných na zvýšenie účasti na programe Horizont Európa.

Očakáva sa, že investícia povedie:

 • k podaniu najmenej 48 prihlášok a zodpovedajúcej účasti projektov na programoch Horizont Európa
 • k udeleniu najmenej 717 grantov na podporu prípravy projektových prihlášok 
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Počet podporených projektov spolupráce a voucherov

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a výskumným organizácií

Opis

Z celkového cieľa podporiť 3 931 projektov sa podporí najmenej 3 538 projektov spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami, ako aj vouchery:

Očakáva sa, že investícia povedie:

 • k sprevádzkovaniu aspoň dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií
 • k 2 631 projektom spolupráce podporeným z „matching“ grantov
 • k odovzdaniu a uplatneniu 500 inovačných a 800 digitálnych voucherov
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 3: Excelentná veda

Opis

Z celkového cieľa podporiť 1 060 výskumných pracovníkov sa v rámci výziev podporí najmenej 1 000 excelentných výskumných pracovníkov.

Očakáva sa, že investícia povedie k:

 • 425 štipendiám pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry (R1 – R4)
 • 500 „Early stage“ výskumných grantov pre mladých výskumných pracovníkov
 • 120 projektov v rámci kapitálového „boostra“
 • implementácii 15 veľkých grantov pre excelentných výskumných pracovníkov
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q1 2026

Počet dokončených projektov na riešenie výziev zelenej transformácie

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Opis

Z celkového cieľa dokončiť 30 projektov sa dokončí aspoň 27 projektov, ktoré boli vybrané cez výzvy.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Počet dokončených projektov na riešenie výziev spojených s digitálnou transformáciou

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Opis

Z celkového cieľa dokončiť 155 projektov sa dokončí aspoň 140 projektov, ktoré boli vybrané v rámci tematických schém (napr. dopytovo orientovaných výziev a/alebo finančných nástrojov).

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií

Opis

Z celkového cieľa podporiť 40 spoločností sa finančnými nástrojmi vo forme kapitálových vstupov podporí aspoň 36 spoločností.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Počet podporených podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Opis

Program podporí 200 spoločenských podujatí s cieľom posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí. Podporované podujatia sa zamerajú na zvýšenie vplyvu iných reforiem a nadrezortných investícií:

 • propagovaním účinku novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá uľahčí návrat a zvýši atraktívnosť krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami na Slovensko,
 • podporou investície 4, t. j. obojsmernej mobility študentov a internacionalizáciu akademického sektora,
 • podporou vplyv investícií z iných komponentov, napr. investícií do výskumu, vývoja a inovácií, povzbudením spolupráce medzi domácimi európskymi a inými výskumnými inštitúciami, v ktorých pôsobí slovenská diaspóra, ako aj zvyšovaním povedomia o kariérnych príležitostiach na Slovensku.
Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q1 2026

Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti

Opis

Celkovým cieľom je zriadiť 124 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast, a to vo forme dotácie na dorovnanie nákladov za prvý rok prevádzky ambulancie alebo na financovanie počiatočných investičných nákladov. 

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2026

Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach 

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 2 Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie

Opis

Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach s kapacitou aspoň 1 980 lôžok podľa tohto členenia:

 • minimálne 1 080 lôžok (cieľom je 1 200 lôžok) na úrovni „hrubá stavba“* v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú efektívnosť intervenčného poľa 25ter s certifikátom BREEAM, LEED alebo ekvivalentným certifikátom
 • zvyšné lôžka v rámci celkového cieľa sa sprístupnia buď na úrovni „hrubá stavba“, alebo v nemocniciach po rozsiahlej modernizácii na úroveň plne vybavená („full fit out“).
Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2026

Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Opis

Celkovým cieľom je vytvoriť 2 939 jednotiek váženej kapacity (1 283 jednotiek váženej kapacity v zariadeniach komunitného typu a 1 656 jednotiek váženej kapacity v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach) vybudovaním nových budov a zrenovovaním existujúcich budov.  Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie.

Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q2 2026

Rozšírenie kapacít ambulantnej služby

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Opis

Cieľom je 1 024 miest (jednotiek váženej kapacity) pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) sa vytvorí vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov.  Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q2 2026

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti

Opis

Minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc. Lôžka následnej starostlivosti budú slúžiť na ošetrovanie pacientov po hospitalizácii na akútnych lôžkach.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2026

Modernizácia súdneho IT vybavenia pre zamestnancov súdov

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Investícia 2: Digitalizácia a analytické kapacity

Opis

Nakúpi a dodá sa digitálne vybavenie súdov na zefektívnenie ich práce s cieľom vybaviť ich technológiou na efektívne vedenie pojednávaní a úkonov na diaľku. Z celkového cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdov sa modernizácia IT vybavenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) uskutoční pre najmenej 6 000 zamestnancov súdov, ktoré budú zreorganizované po reforme súdnej mapy.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q2 2026

Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Investícia 2: Digitalizácia a analytické kapacity

Opis

Analytická podporná platforma pre judikatúru je funkčná a dostupná pre súdy, pričom umožňuje sudcom využívať databázu judikatúry s cieľom urýchliť proces skúmania spisov.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q2 2026

Úplné sfunkčnenie automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Automatizovaný systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Opis

Zautomatizovanie evidovania porušení pravidiel cestnej premávky. Úplné sfunkčnenie systému s modulmi:

1) zaznamenanie a identifikácia porušení pravidiel cestnej premávky
2) úpravy v existujúcom systéme na automatické generovanie rozhodnutí
3) štatistiky, reporting a analytika.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q2 2026

Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému – vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier

Opis

Vybudujú a uvedú sa do prevádzky aspoň dve integrované bezpečnostné centrá, čím sa zlepší prevádzkové riadenie záchranných služieb integrovaného záchranného systému vrátane informačnej podpory prostredníctvom zriadenia integrovaných bezpečnostných centier.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q2 2026

Modernizácia hasičských staníc

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému – obnova vozového parku polície

Opis

Dokončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc. 

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q2 2026

Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Opis

Úplné zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácie o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Opis

Cieľom je optimalizovať a automatizovať 34 procesov a úsekov vo verejnej správe. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Opis

Podpora vyplatená na 41 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení v rámci systému dotácií.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Počet zorganizovaných hackathonov

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“)

Opis

Zorganizovanie 17 hackathonov – podujatí, na ktorých sa udeľujú rýchle granty na inovatívne riešenia najinovatívnejším riešeniam súčasných spoločenských výziev. Účastníkmi podujatí budú začínajúce podniky (startupy), iné spoločnosti, výskumné inštitúcie, univerzity a ich študenti a iní odborníci. Víťazné tímy poskytnú svoje riešenia verejnej správe, resp. širšej verejnosti.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Opis

Ďalších 571 odborníkov v oblasti IT bude v prostredí verejnej správy preškolených na kybernetickú bezpečnosť, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Počet starších osôb a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov

Opis

Na základe pilotného projektu a jeho odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne zručnosti 105 440 starších osôb a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia a distribúciou dotovaného vybavenia pre každú osobu.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2026

Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a prioritizácii investícií

Reforma/investícia

Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie

Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií

Opis

Príprava a hodnotenie všetkých relevantných verejných investičných projektov sa vykonáva v súlade s uverejnenou metodikou harmonizujúcou prípravu a prioritizáciu. Hodnotenie vykonáva ministerstvo financií a uplatňuje sa na všetky nové investičné projekty na vnútroštátnej úrovni nad 1 milión EUR, čo dokazuje dokumentácia vybraných projektov. Cieľom metodiky je vytvoriť zásobník investičných projektov na úrovni jednotlivých rezortov a zlepšiť pomer nákladov a prínosov v prípade nových investičných projektov.

Vykonávateľ

MF SR

Termín

Q2 2026

Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení

Opis

Vďaka 115 dodatočným zamestnancom na plný úväzok sa bude poskytovať technická asistencia v záujme implementácie cieľa zrýchliť predovšetkým povoľovacie konania na udeľovanie environmentálnych povolení týkajúcich sa OZE. Z týchto 115 zamestnancov by najmenej 100 malo pracovať priamo na vydávaní povolení podľa zákona o EIA. Prijatie zmien v organizačnej štruktúre a uverejnenie strategických dokumentov, ktorými sa riadia činnosti SIŽP a krajských úradov.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Pasportizácia geotermálnych vrtov

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 2: Zlepšenie využívania geotermálnej energie

Opis

Vykoná sa pasportizácia najmenej 60 geotermálnych vrtov. Zabezpečí sa tak verejný prístup k informáciám o geotermálnych lokalitách na Slovensku. Online informácie uverejnené na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra budú zahŕňať aspoň tieto údaje: umiestnenie vrtu, jeho hĺbka, technický stav, parametre vody a potenciál geotermálneho využitia.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Modernizácia elektrickej stanice

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 1.1: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav

Opis

Výsledkom investície bude spustenie prevádzky elektrickej stanice slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS). Modernizácia bude zahŕňať:

 1. výmenu transformátorov vrátane zvýšenia transformačného výkonu najmenej o 150 MVA;
 2. privedenie napätia 400 kV do elektrickej stanice, nové pripojenie elektrickej stanice k vedeniu s napätím 400 kV a odstránenie starého vedenia s napätím 220 kV;
 3. diaľkové riadenie elektrickej stanice z národného dispečingu slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS);
 4. inštaláciu kompenzačných tlmiviek, čím sa zvýši schopnosť regulovať napätie v prenosovej sústave.
Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 1.3: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia distribučných sústav

Opis

Z celkového cieľa 521 MW sa dosiahne aspoň 469 MW kumulatívnej dodatočnej kapacity na pripojenie OZE do distribučných sústav na Slovensku. Projekty predovšetkým prispejú k odstráneniu úzkych miest v sústavách a k maximalizácii dodatočnej technickej kapacity na integráciu nových OZE.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2026

Zber údajov energetických certifikátoch verejných budov

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov

Opis

Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 4 100 verejných budov, z ktorých aspoň 1 000 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 4: Spravovanie budov štátnej správy

Opis

Ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy bude mať tieto povinnosti: rozvoj a spravovanie nehnuteľností, politiky obnovy, politika v oblasti prenájmu a vlastníctva, správa zariadení a vydávanie usmernení v oblasti energetického manažmentu.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 3: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Opis

Realizácia obnovy ďalších aspoň 29 500 m² plochy historických a pamiatkovo chránených verejných budov v záujme dosiahnutia konečného cieľa aspoň 123 122 m² obnovenej podlahovej plochy z celkového cieľa 136 785 m²

v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I2].

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Počet zmlúv s osobami ohrozenými energetickou chudobou na obnovu ich domácností

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – dodatočný príspevok v rámci schémy komplexnej obnovy

Opis

Cieľom je 1 600 zmlúv podpísaných s osobami ohrozenými energetickou chudobou umožňujúcich úplné financovanie v rámci schémy komplexnej obnovy v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I1]. Posilnenie siete existujúcich regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia o ďalších 35 zamestnancov na plný úväzok a o asistenciu externých odborníkov. Očakáva sa, že na základe tejto asistencie sa spracuje 20 000 žiadostí/konzultácií.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2026

Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej koľajovej infraštruktúry pre ekologickú osobnú dopravu

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 5: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Opis

Celkový počet vážených kilometrov. Investícia prinesie v rámci celkovej infraštruktúry ďalších 10 km jednosmerných jednostopových elektrifikovaných trolejbusových tratí.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2 2026

Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 6: Podpora ekologickej osobnej dopravy

Opis

Z celkového počtu obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu sa uvedie do prevádzky najmenej 5 ďalších elektrických viacvozidlových jednotiek a 10 ďalších električiek.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q1 2026

Počet študentov tretieho ročníka na konci školského roka 2025/2026 a absolventov v oblasti OZE alebo elektromobility

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava

Opis

Aspoň 565 študentov tretieho ročníka na konci školského roka 2025/2026 a absolventov s osvedčením o ukončení nových modulov v oblasti OZE a elektromobility.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q2 2026

Počet komunikačných kampaní

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 8: Časť 1 – Komunikačné činnosti týkajúce sa implementácie kapitoly REPowerEU

Opis

Uskutočnenie šiestich komunikačných kampaní na podporu implementácie tematických oblastí kapitoly REPowerEU: i) energetika a povoľovacie procesy v oblasti OZE; ii) obnova a spravovanie budov a iii) zručnosti pre zelenú transformáciu. Na tento účel NIKA prijme komunikačnú stratégiu, na základe ktorej sa budú realizovať komunikačné činnosti a kampane. Komunikačné a koordinačné činnosti v súvislosti s komponentom REPowerEU podporí ďalších 8 zamestnancov na plný úväzok

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2 2026

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené