1. žiadosť o platbu

Výška splátky: 458.3 mil. eur

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadostio platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 458 277 000 EUR resp. 398 700 990 EUR po odrátaní predfinancovania. 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.

 

Slovensko podalo 1. žiadosť o platbu 29.apríla 2022. Po pozitívnom vyhodnotení Európskej komisie ju obdržalo v plnej výške 26. júna 2022. 
Viac informácií nájdete v časti Aktuality.

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky

Opis

Ministerstvo hospodárstva SR a slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slevenská elektrizačná prenosová sústava a.s. vyhlásia uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR a zvýšenie kapacity pre pripojenie obnoviteľných zdrojov do sústavy. Toto opatrenie bude uľahčené zvýšením čistej prenosovej kapacity prepojení s Maďarskou republikou.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2 2021

Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave

Opis

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s MF SR pripraví a zverejní Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ktorý obsahuje metodiku, priority a časový rozvrh výstavby. Zverejnený Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry priorizujúci projekty podľa ich hodnoty za peniaze zabezpečí dlhodobú stabilitu prípravy a realizácie projektov železničnej infraštruktúry.

Vykonávateľ

MDaV SR

Termín

Q2 2021

Zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave

Opis

Metodika určí spôsob identifikácie projektov s najvyššou možnou mierou hodnoty za peniaze a s čo najväčším príspevkom k dosiahnutiu cieľa presunu cestujúcich z individuálnej cestnej dopravy na cyklistickú dopravu.

Vykonávateľ

MDaV SR

Termín

Q4 2021

Reforma systému riadenia vysokých škôl

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl

Opis

Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zreformuje systém riadenia vysokých škôl. Novela zákona o vysokých školách posilní kompetencie rektora a správnej rady, ktorej zloženie sa zreformuje, zmení sa spôsob voľby rektora, otvorí sa mechanizmus funkčných miest a zjednodušia sa požiadavky na vnútorné usporiadanie akademickej samosprávy, pričom bude zabezpečená autonómia škôl a sloboda vedeckého bádania.

Posilnené kompetencie správnej rady sa zamerajú na strategické riadenie vysokých škôl, pričom účasť zástupcov štátu sa obmedzí tak, aby nad správnou radou nemohli získať kontrolu ústredné orgány štátnej správy. Akademická sloboda ostane nedotknutá.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2021

Začiatok spájania vysokých škôl do väčších celkov

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít

Opis

Schválená cestovná mapa spájania aspoň pre dva celky vysokých škôl. Cestovná mapa rozpracuje časový plán a jednotlivé kroky vedúce k spájaniu vysokých škôl Samotný proces spájania bude podporený investíciami z nástroja fondu obnovy, ako aj výkonnostnými zmluvami kvôli priamym transakčným nákladom (zjednotenie informačných systémov atď.), aj kvôli vybudovaniu nových infraštruktúrnych kapacít (napr. pri odstraňovaní duplicít a zjednocovaní príslušných pracovísk nebude možné iba jednoducho premiestniť pracoviská a bude potrebné vybudovať nové kapacity).

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2021

Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV)

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied

Opis

Novely zákonov zmenia SAV na verejnú inštitúciu, ktorá môže mať viaczdrojové financovanie vrátane súkromného tak, aby bola zabezpečená plná ochrana duševného vlastníctva a finančnej ziskovosti.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR + ÚV SR

Termín

Q4 2021

Stratégia internacionalizácie vysokých škôl

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí

Opis

Prijatie stratégie internacionalizácie vysokých škôl s cieľom navrhnúť opatrenia na podporu prípravy spoločných študijných programov, lákanie zahraničných študentov a akademických pracovníkov alebo zavedenie systémových inštitucionálnych zmien na slovenských vysokých školách.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2021

Súbor právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

Opis

Nadobudnutie účinnosti legislatívy upravujúcej zaistenie a správu zaisteného majetku, zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novelizovaného zákona o prokuratúre a novely trestného zákona. prijatie disciplinárneho poriadku pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q3 2021

Definícia novej súdnej mapy

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Reforma 1: Reforma súdnej mapy – Právna úprava

Opis

Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny vymedzí nový systém súdov.    

Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q4 2021

Realizácia organizačných zmien polície za účelom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovanie korupcie

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Reforma 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru

Opis

Organizačné zmeny zamerané na vytvorenie útvaru na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti (centrála a regióny), rozšírenie analytických kapacít policajného zboru na regionálnu úroveň, zriadenie nového útvaru  pre služby kriminalistickej techniky (centrála a regióny).

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2021

Vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority - Audit a kontrola: legislatíva

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority

Opis

Pred prvou žiadosťou o platbu musí byť schválený parlamentom a nadobudnúť účinnosť zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2021

RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority

Opis

Musí byť zavedený a funkčný systém úložiska, ktorý môže mať formu Excel súborov, na monitorovanie implementácie RRP.

Systém obsahuje minimálne tieto funkcionality:     
a) zber údajov a monitorovanie dosiahnutia čiastkových cieľov a cieľov;
b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o RRF.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2021

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021-2030

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Opis

V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec pre digitálne reformy tak, aby bol zosynchronizovaný s plánom obnovy a odolnosti. Jednotlivými akciami a projektmi plánu obnovy a odolnosti sa budú implementovať príslušné strategické úlohy NKIVS. V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec štandardizácie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť. Na stanovenie technických a procesných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti by boli potrebné ďalšie opatrenia.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2021

Zavedenie výdavkových stropov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách

Reforma/investícia

Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie

Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov

Opis

Nadobudnutie platnosti viacročných stropov pre verejné výdavky a ich vykonávanie v rámci programu stability na roky 2022 – 2025 v apríli 2022 s cieľom zachytiť celý rozpočtový cyklus na rok 2023

Vykonávateľ

MF SR

Termín

Q4 2021

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené