Obnoviteľné zdroje energie v REPower EU

Najprv potrebujeme náhradné riešenie - výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Aby sa na Slovensku  táto výmena mohla začať uskutočňovať čo najskôr, je kľúčové zrýchliť a zefektívniť povoľovacie procesy.

Vďaka reformám zelenej kapitoly REPowerEU dokážu investori aj domácnosti lepšie nastaviť svoje plány a zároveň ich budú úradníci  rýchlejšie a efektívnejšie spracovávať.  Elektroenergetika bude pripravená flexibilne reagovať na zmeny, takže v domácnostiach si ani nevšimneme, že sme prešli na zelenú energiu.

Zoznam míľnikov a cieľov v tejto oblasti

Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Opis

Vďaka 115 dodatočným zamestnancom na plný úväzok sa bude poskytovať technická asistencia v záujme implementácie cieľa zrýchliť predovšetkým povoľovacie konania na udeľovanie environmentálnych povolení týkajúcich sa OZE. Z týchto 115 zamestnancov by najmenej 100 malo pracovať priamo na vydávaní povolení podľa zákona o EIA. Prijatie zmien v organizačnej štruktúre a uverejnenie strategických dokumentov, ktorými sa riadia činnosti SIŽP a krajských úradov

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2/2026

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Opis

Upravia sa prahové hodnoty uvedené v tabuľke 2 v prílohe č. 8 k zákonu o EIA, aby sa urýchlil postup posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade geotermálnej a veternej energie. Namiesto povinného hodnotenia bude pri inštalácii jednotlivých veterných turbín s výkonom od 0,1 do 1 MW (vrátane) potrebné zisťovacie konanie podľa zákona o EIA. Povinné hodnotenie podľa zákona o EIA sa bude vzťahovať len na výstavbu veterných turbín s výkonom vyšším ako 1 MW. Pokiaľ ide o geotermálnu energiu, posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa nebude uplatňovať pri vrtoch s hĺbkou do 300 metrov a vrty s hĺbkou od 300 do 500 metrov budú podliehať len zisťovaciemu konaniu. V zákone o EIA sa zavedú záväzné, vynútiteľné lehoty pre všetky povoľovacie konania podľa zákona o EIA, ktoré sa môžu líšiť v prípade niektorých technológií v oblasti OZE. Pri všetkých projektoch OZE s výnimkou vodných elektrární trvanie povinného hodnotenia nepresiahne 8 mesiacov a trvanie zisťovacieho konania nepresiahne 3 mesiace. Účinnosť nadobudnú legislatívne zmeny všetkých právnych predpisov v oblasti životného prostredia (voda, ovzdušie, odpad atď.) spolu s organizačnými zmenami vedúcimi k vzniku „čiastočne špecializovanej štátnej správy pre environmentálne povoľovanie.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2/2025

Pasportizácia geotermálnych vrtov

Opis

Vykoná sa pasportizácia najmenej 60 geotermálnych vrtov. Zabezpečí sa tak verejný prístup k informáciám o geotermálnych lokalitách na Slovensku. Online informácie uverejnené na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra budú zahŕňať aspoň tieto údaje umiestnenie vrtu, jeho hĺbka, technický stav, parametre vody a potenciál geotermálneho využitia.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2/2026

Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Opis

Touto legislatívnou zmenou sa v prípade tepelných čerpadiel typu voda – voda zavedie oslobodenie od povinnosti odvádzať poplatok za využívanie podzemnej vody na energetické účely, a to na základe novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Novela zákona bude v súlade s navrhovanou reformou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci čiastkového opatrenia 1 (reforma 1).

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3/2024

Sprevádzkovanie centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a poskytovanie referenčných dokumentov o BAT

Opis

Sprevádzkovanie BAT centra, ktorého úlohou bude koordinovať a zabezpečovať získavanie, spracúvanie a výmenu informácií o BAT a nových technológiách, a to aj v oblasti obehovosti v rámci priemyselných procesov a materiálov, dekarbonizácie priemyslu a diverzifikácie dodávok energie. Preklady dokumentov o BAT (BREF) do slovenčiny sa zverejnia a sprístupnia priemyslu a povoľujúcim orgánom, aby sa zaručil prechod na čistejšie priemyselné procesy.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4/2025

Posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy a dodávok biomasy

Opis

Ministerstvo životného prostredia dokončí a uverejní posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy na Slovensku a ich vplyvov na záchyty spojené s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom, biodiverzitu, ako aj na kvalitu ovzdušia na Slovensku v období do roku 2035. Vplyv na kvalitu ovzdušia sa bude posudzovať na základe dostupných údajov, a ak to bude relevantné, v hodnotení sa identifikujú nedostatky v dostupnosti údajov. V posúdení sa poskytnú odporúčania na usmernenie budúcich investícií do biomasy financovaných vládou alebo z fondov EÚ (napr. z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Modernizačného fondu, Kohézneho fondu). Na výsledky hodnotenia sa bude odkazovať v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne (NEKP) podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 a budú doň začlenené, pokiaľ budú v čase jeho aktualizácie a podávania správ k dispozícii, a rovnako budú začlenené aj do aktualizovaného národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa smernice (EÚ) 2016/2284 o národných emisných stropoch

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2/2025

Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva

Opis

Zavedie sa plán obehového biohospodárstva, v ktorom sa posúdi potenciál Slovenska v oblasti výroby bioplynu a biometánu a účinné začlenenie biometánu do sústavy. V pláne sa určia bioplynové stanice vhodné na transformáciu na výrobu biometánu. Transformácia bude podliehať zisťovaciemu povoľovaciemu konaniu podľa zákona o EIA. Dokument poskytne trajektóriu na dosiahnutie identifikovaného národného potenciálu do roku 2030 a do roku 2050. Účinnosť nadobudne súbor legislatívnych a/alebo prípadne nelegislatívnych opatrení potrebných na odstránenie zistených prekážok pri povoľovaní a výrobe alebo privádzaní biometánu do sústavy a pri používaní zvyškov z biometánových zariadení ako hnojív. Pozornosť sa bude venovať uskutočniteľnosti používania biogénneho CO2.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4/2025

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Opis

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“), ktorými sa zavádzajú osobitné zjednodušené povoľovacie konania a postupy pripojenia do sústavy v záujme rozvoja zariadení v takýchto oblastiach. Uverejnenie a uplatňovanie návrhu metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) („Metodika – veterná energia“). Zavedú sa v nej jednotné kritériá výberu a posudzovania lokalít vhodných na rozvoj veternej energie. V tejto metodike sa na účely vymedzenia oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) zavedú aj environmentálne, hospodárske, technické kritériá, kritériá účasti verejnosti a kritériá pripojiteľnosti do sústavy. Metodika sa vypracuje v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj prostredníctvom verejnej konzultácie a transparentného dialógu

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4/2024

Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“)

Opis

Vytvoria sa pilotné oblasti vhodné na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s potenciálnym celkovým inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Súčasťou pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) budú ich digitálne mapy (zaznamenávajúce napr. rýchlosť vetra a veternú energiu, počet veterných dní, vzdialenosť od letových trás, nárazníkové pásma, zóny, v ktorých si vtáky hľadajú potravu, migračné koridory atď.), pričom sa zohľadnia postupy stanovené v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie. V prípade oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“), v ktorých sa majú realizovať projekty a investície na predmetnom území, sa vykoná postup na vydanie environmentálneho povolenia podľa zákona o EIA s cieľom zjednodušiť povoľovacie konania pre projekty v danej oblasti. Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4/2025

Akčný plán pre vodík

Opis

V akčnom pláne sa vymedzia priority rozvoja ekosystému v oblasti vodíka primárne z obnoviteľných zdrojov na Slovensku, najmä na základe analýzy rôznych segmentov slovenského vodíkového hospodárstva, v ktorom sa predovšetkým zosúladí ponuka vodíka z obnoviteľných zdrojov a dopyt po ňom s legislatívnym rámcom EÚ. V akčnom pláne sa stanovia priority verejného financovania v prípade rôznych segmentov slovenského vodíkového ekosystému a stanovia sa lehoty na vyhlásenie príslušných výziev na financovanie. K akčnému plánu sa pripojí zoznam primárnych právnych predpisov, sekundárnych právnych predpisov a záväzných technických noriem, ktoré sa prijmú na účely zosúladenia s právnym rámcom EÚ

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2/2024

Opatrenia na podporu zavádzania vodíka

Opis

Ako súčasť priaznivých podmienok akčného plánu pre vodík prijmú slovenské orgány legislatívne opatrenia, sekundárne legislatívne opatrenia a záväzné technické opatrenia týkajúce sa výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov, noriem skladovania vodíka, jeho priemyselného a energetického využitia a rôznych druhov jeho prepravy. Legislatívne opatrenia prijme Národná rada Slovenskej republiky. Zoznam opatrení bude vychádzať zo zoznamu primárnych právnych predpisov, sekundárnych právnych predpisov a záväzných technických noriem pripojených k akčnému plánu pre vodík.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2/2024

Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do sústavy

Opis

Prijatie týchto opatrení, ktoré budú pre vnútroštátne orgány a prevádzkovateľov sústavy povinné:
1. zníženie prekážok pripojenia do sústavy, a to aj prostredníctvom prispôsobenia pravidiel opätovného uvoľnenia nevyužitých kapacít, a aspoň jedna z týchto možností: a) stanovenie lehôt na rezerváciu kapacít v sústave; b) zavedenie finančných stimulov odrádzajúcich od nevyužitia pridelených kapacít včas;
2. opatrenia na zvýšenie transparentnosti procesu pripojenia (vrátane rozhodnutí o pripojení) prostredníctvom pravidelne aktualizovaných online informácií o dostupných kapacitách pripojenia do sústavy a iných relevantných informácií, a to na úrovni regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav aj prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Mali by sa zjednotiť požiadavky na transparentnosť vo všetkých distribučných spoločnostiach;
3. harmonizácia pravidiel pripojenia zariadení na výrobu elektriny z OZE do elektrických distribučných sústav v rámci všetkých regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav, najmä prostredníctvom jednotného postupu vydávania povolení na pripojenie do sústavy;
4. prijatie dodatočných regulačných stimulačných mechanizmov Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na podporu investícií prevádzkovateľov distribučných sústav do rozvoja distribučnej sústavy s cieľom podnecovať integráciu OZE do sústavy; 
5. zavedenie záväzných lehôt pre postupy pripojenia do sústavy pre malé a miestne OZE.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q1/2025

Modernizácia elektrickej stanice

Opis

Výsledkom investície bude spustenie prevádzky elektrickej stanice slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS). Modernizácia bude zahŕňať:
1. výmenu transformátorov vrátane zvýšenia transformačného výkonu najmenej o 150 MVA;
2. privedenie napätia 400 kV do elektrickej stanice, nové pripojenie elektrickej stanice k vedeniu s napätím 400 kV a odstránenie starého vedenia s napätím 220 kV;
3. diaľkové riadenie elektrickej stanice z národného dispečingu slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS);
4. inštaláciu kompenzačných tlmiviek, čím sa zvýši schopnosť regulovať napätie v prenosovej sústave.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2/2026

Renovačné práce v prenosovej sústave Slovenskej republiky

Opis

Z celkového cieľa modernizovať 250 km sa zmodernizuje aspoň 225 km prenosových vedení. Renovácia sa plánuje v rámci sústavy prevádzkovanej slovenským prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) a jej súčasťou bude modernizácia komponentov vysokonapäťových elektrických prenosových vedení.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4/2025

Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav v Slovenskej republike

Opis

Z celkového cieľa 521 MW sa dosiahne aspoň 469 MW kumulatívnej dodatočnej kapacity na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do distribučných sústav na Slovensku. Projekty predovšetkým prispejú k odstráneniu úzkych miest v sústavách a k maximalizácii dodatočnej technickej kapa

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q2/2026

Spustenie prevádzky Energetického dátového centra

Opis

Spustenie produkčnej prevádzky Energetického dátového centra.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q3/2024

Čo z toho bude mať Slovensko

60 pasportizovaných geotermálnych vrtov Pasportizácia geotermálnych vrtov urýchli investície do využívania geotermálnej energie.
250 km modernizovaných prenosových vedení Modernizácia prenosových vedení zaistí bezpečnosť dodávok energie a pripraví elektrizačnú sústavu na integráciu obnoviteľných zdrojov energie.
521 MW dodatočnej kapacity Dodatočná kapacita elektrizačnej sústavy umožní pripojenie obnoviteľných zdrojov energie.
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené