Komisia schválila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur

Upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska zahŕňa aj kapitolu REPowerEU. 

Súčasný plán má hodnotu 6,4 miliardy eur vo forme grantov (zvýšenie zo 6 miliárd eur) a zahŕňa 64 reforiem a 60 investícií.

Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré možno získať finančnú podporu (napr. biometán), a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy. Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania, neovplyvňujú však očakávaný pozitívny vplyv týchto reforiem. Slovensko zároveň vyradilo dve menšie investície z pôvodného plánu a upravilo takmer 70 opatrení. Zabezpečí tak ich účinnú realizáciu v zmenenom kontexte, ktorý sa okrem iného vyznačuje vyššou infláciou, než sa pôvodne očakávalo, a znížením grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré financujú časť plánu (t. j. opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole REPowerEU).

Slovensko zmenilo pôvodný plán, keďže bolo treba zohľadniť:

  • veľmi vysokú infláciu, ktorú zaznamenáva od prijatia pôvodného plánu v roku 2021, vrátane výrazného zvýšenia stavebných nákladov,
  • narušenia dodávateľských reťazcov spôsobené útočnou vojnou Ruska voči Ukrajine, v dôsledku čoho zdraželi investície a vznikli oneskorenia (napr. v postupoch verejného obstarávania),
  • revíziu maximálnej výšky pridelených grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti smerom nadol zo sumy 6,3 miliardy eur na 6 miliárd eur. Táto revízia smerom nadol je výsledkom aktualizácie z júna 2022, podľa ktorej sa upravuje kľúč na prideľovanie grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyjadruje relatívne lepší hospodársky výsledok Slovenska v rokoch 2020 a 2021, než sa pôvodne predpokladalo.

Dôležité je, že Slovensko doplnilo do svojho plánu kapitolu REPowerEU, ktorá obsahuje šesť nových reforiem, štyri nové investície a štyri rozšírené investície, ktoré už boli zahrnuté do pôvodného plánu. Tieto opatrenia prispejú k splneniu cieľov plánu REPowerEU, aby sa Európa najneskôr do roku 2030 stala nezávislou od ruských fosílnych palív.

V súlade s nariadením REPowerEU Slovensko požiadalo, aby jeho podiel na pobrexitovej adaptačnej rezerve vo výške 36,3 milióna eur bol prevedený na plán. Vďaka týmto finančným prostriedkom, ktoré doplnili grant pridelený Slovensku na kapitolu REPowerEU vo výške 366,4 milióna eur, sa hodnota schváleného upraveného plánu zvyšuje na 6,4 miliardy eur.

Ďalší impulz pre zelenú transformáciu Slovenska  

Upravený plán sa oveľa viac zameriava na zelenú transformáciu a vyčleňuje 46 % (v pôvodnom pláne 42 %) dostupných finančných prostriedkov na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy.

Šesť reforiem a osem investícií zahrnutých do kapitoly REPowerEU výrazne prispieva k zelenej transformácii. Reformy a investície urýchlia zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, keďže vymedzujú oblasti vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku, zefektívňujú rámec udeľovania povolení, a to aj na využívanie geotermálnej energie a tepelných čerpadiel, a zjednodušujú postupy pripojenia obnoviteľných zdrojov energie do sústavy. Významné investície smerujú do rozšírenia kapacity elektrizačnej sústavy a podpory udržateľnej dopravy prostredníctvom vozidiel s nulovými emisiami. Kapitola REPowerEU obsahuje opatrenia aj na zvýšenie energetickej efektívnosti, napríklad investície a podporu pre rodiny ohrozené energetickou chudobou, ako aj opatrenia na urýchlené osvojenie si zelených zručností zo strany pracovníkov.

Posilnenie digitálnej pripravenosti a sociálnej odolnosti Slovenska 

Slovenský plán má stále vysoké ambície v digitálnej oblasti. Niektoré opatrenia pôvodného plánu, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii, boli síce upravené, ale doplnené opatrenia plánu REPowerEU, ako napríklad modernizácia elektrizačných sústav, zriadenie energetického dátového centra a jednotnej digitálnej platformy pre energetické údaje budov, tiež prispievajú k digitálnej transformácii. Z celkových prostriedkov pridelených na plán je 21 % (bezo zmeny v porovnaní s pôvodným plánom) určených na podporu digitálnej transformácie.

Sociálny rozmer upraveného plánu zostáva ambiciózny a naďalej podporuje silnú sociálnu odolnosť. Osobitný význam majú opatrenia, ktoré zlepšujú prístupnosť, inkluzívnosť a kvalitu vzdelávacieho systému, ako aj opatrenia na skvalitnenie poskytovania zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Kombinovaný balík opatrení naďalej rieši niektoré z najdôležitejších sociálno-ekonomických problémov krajiny. Do plánu sú zahrnuté aj kľúčové reformy a investície týkajúce sa súdnictva, podnikateľského prostredia a boja proti korupcii.

Ďalšie kroky

Ako obvykle, Rada bude mať teraz štyri týždne na to, aby schválila toto posúdenie Komisie. 

Schválenie Radou otvorí cestu k vyplateniu 80,5 milióna eur formou predbežného financovania v rámci kapitoly REPowerEU. Slovensko doposiaľ z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti dostalo 823 miliónov eur vo forme predbežného financovania v októbri 2021, ako aj 1,1 miliardy eur v rámci prvej a druhej platby.

Komisia povolí ďalšie vyplácanie na základe uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov uvedených v upravenom pláne obnovy a odolnosti Slovenska, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii týchto investícií a reforiem. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené