Slovensko úspešne pokračuje v plnení plánu obnovy, žiada o ďalších 815 miliónov eur

Za ďalšie splnené opatrenia z plánu obnovy si dnes Slovensko podáva už tretiu žiadosť o platbu v hodnote 815 miliónov eur. Po jej obdržaní budeme mať doma spolu vyše dve miliardy eur za splnené opatrenia. Predošlé platby Slovensko dostalo v plnej výške, tretiu si podávame ako piata krajina Európskej únie.

Plán obnovy je v plnom rozbehu a dnes na Slovensku pomáha konkrétnym ľuďom, ktorých možno aj vy sami poznáte. Učiteľom a žiakom základných škôl, ktoré odštartovali najväčšiu vzdelávaciu reformu za uplynulé desaťročia, stovkám policajtov, ktorí získali moderné ekologické vozidlá, tisícom mladých ľudí, ktorí získavajú vysokoškolské štipendium a mnohým ďalším. Doterajší úspech plánu obnovy však nemôže byť dôvod na to, aby sme poľavili. Ak sa nám nepodarí udržať nastolené tempo reforiem a rozbehnutých investícií, tvrdo to pocítime na vlastnej koži. Myslime na to v sobotu,“ konštatoval premiér Ľudovít Ódor.

„Keď sme písali plán obnovy, hovorili nám, že to nestihneme, potom  že je málo ambiciózny alebo ostane len na papieri. Dnes v pláne obnovy patríme medzi najrýchlejších v európskom porovnaní. Som hrdá, že sme medzi prvými v EÚ aj pri tretej žiadosti o platbu. To, že je plán obnovy úspešný príbeh, však neprišlo samo od seba. Je to výsledkom tvrdej práce zapálených a schopných ľudí, množstva nudných administratívnych krokov a dobre nastavených procesov. Pri pláne obnovy sme plne využili tri roky od jeho začiatku; do konca ostávajú ešte necelé tri. Pevne  verím, že aj po voľbách budeme v pláne obnovy úspešne pokračovať,“ uviedla vicepremiérka Lívia Vašáková.

Tretia žiadosť o platbu sa skladá z 27 míľnikov a cieľov. Týkajú najmä zelených opatrení, či už ochrany prírody, obnovy rodinných domov, podpory obnoviteľných zdrojov energie. Zahŕňajú tiež oblasť vzdelávania - zaviedol sa právny nárok na materskú školu, výkonnostné zmluvy na univerzitách, systém hodnotenia vedeckého výkonu na univerzitách. Významný počet míľnikov sa týka aj témy inovácií a výziev na podporu vedy a výskumu a digitalizácie.

Po podaní žiadosti o platbu nasleduje hodnotenie zo strany Európskej komisie. Súčasťou posudzovania jednotlivých žiadostí o platby je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov nebol zvrátený. Európska komisia zároveň postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku.

Úspešným plnením míľnikov a cieľov má Slovensko šancu podať si spolu 9 žiadostí o platbu z plánu obnovy. Nasleduje štvrtá žiadosť o platbu vo výške 924 miliónov eur, ktorú si plánujeme podať do konca tohto roka. Celková alokácia plánu obnovy je po jeho aktualizácii 6,4 miliardy eur.

Plán obnovy je dnes po reformnej fáze naplno v investičnej časti realizácie. Do dnešného dňa bolo z plánu obnovy vyhlásených 85 výziev s celkovou alokáciou vyše 2,3 miliardy eur.

Zoznam míľnikov a cieľov v tretej žiadosti o platbu:

Zelená ekonomika

 1. Reforma trhu s elektrinou
 2. Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov
 3. Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov
 4. Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy
 5. Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách
 6. Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy
 7. Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov
 8. Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu

Vzdelávanie a veda, výskum a inovácie

 1. Legislatívne zmeny týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov
 2. Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania
 3. Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl
 4. Počet škôl, ktoré sa zúčastnia na doučovacích programoch
 5. Zavedenie výkonnostných zmlúv
 6. Počet vykonaných hodnotení vedeckého výkonu
 7. Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardmi
 8. Návrh strešnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií
 9. Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa
 10. Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery
 11. Vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov
 12. Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie
 13. Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie

Efektívna verejná správa a digitalizácia

 1. Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
 2. Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel
 3. Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií
 4. Investičný plán prioritných životných situácií
 5. Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026
 6. Národná stratégia pre digitálne zručnosti
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené