3. žiadosť o platbu

Výška splátky: 814.7 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 814 715 000 EUR resp 662 360 816 EUR po odrátaní predfinancovania. 

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
 

Slovensko podalo 3. žiadosť o platbu 25. septembra 2023. Po pozitívnom vyhodnotení Európskej komisie ju obdržalo v plnej výške 28. decembra 2023.
Viac informácií nájdete v časti Aktuality.

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Reforma trhu s elektrinou

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky

Opis

Právny rámec sa zmení novelizáciou zákona 251/2012 Z. z. o energetike a zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na účely transpozície smernice 2019/944. Aktualizovaný právny rámec okrem toho uľahčí nové aktivity a prístup subjektov na trh s elektrinou (komunity vyrábajúce energiu, agregátor, samospotrebiteľ, skladovanie elektriny) a zároveň zvýši celkovú flexibilitu elektrizačnej sústavy a zlepší možnosti pripojenia nových obnoviteľných zdrojov do sústavy SR.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2022

Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov

Reforma/investícia

Komponent 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE

Opis

OZE v sektore dopravy, elektroenergetiky a teplárenstva. Právny rámec sa upraví novelou zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Ministerstvo hospodárstva prijme dlhodobý plán aukcií pre nové obnoviteľné zdroje, ktorý prispeje k lepšej predvídateľnosti prírastku nových kapacít OZE.

Ministerstvo hospodárstva prijme novú aukčnú schému pre nové zdroje elektriny z OZE (vymedzené v Investícii 1) a podporné schémy na investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) (vymedzené v Investícii 2) a zvyšovanie flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v Investícii 3). V schémach sa stanovia kritériá oprávnenosti pre podporované spoločnosti, ktoré zaistia súlad s vnútroštátnymi aj únijnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti, pričom zabezpečia prírastok nových kapacít OZE, ako sa uvádza v príslušných cieľoch (pre Investície 1, 2 a 3). Projekty v oblasti modernizácie bioplynových staníc dosiahnu aspoň 80 % úspor emisií skleníkových plynov vo vzťahu k metodike úspor skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu stanovenému v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001, v súlade s podmienkami vyplávajúcimi z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2139. V prípade transformácie na zariadenia vyrábajúce biometán úspory emisií skleníkových plynov dosiahnu aspoň 70 % vo vzťahu k metodike úspor skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu podľa prílohy VI k uvedenej smernici. Podporovať sa budú len také investície do vodnej energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2022

Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Reforma 1: Zosúladenie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov

Opis

Implementačný plán zmapuje rôzne schémy podpory a zharmonizuje ich. Bude obsahovať podrobné informácie o príprave na spustenie schémy, jej harmonograme a správe, ako aj o monitorovaní obnovy a overovaní úspory energie, najmä prostredníctvom energetických certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3 2022

Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Opis

Programy na mobilizáciu úspor energie a ekologickú obnovu sa budú navrhovať a realizovať v súlade s opatreniami a harmonogramom prijatými v implementačnom pláne. Príslušné výzvy uverejní Slovenská agentúra životného prostredia na webovej stránke. 

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3 2022

Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine

Opis

Ministerstvo životného prostredia pripraví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2022. Potom bude nasledovať vypracovanie návrhu nového modelu fungovania chránených území (do 31. decembra 2022. Reforma hospodárenia s vodou v krajine pripraví pôdu pre revitalizáciu vodných tokov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana v krajine. Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 novú koncepciu vodnej politiky a do 31. decembra 2022 novelizuje zákon o vodách, pričom budú aktualizované technické normy, ktoré umožnia revitalizáciu vodných tokov tak, aby sa maximalizovalo zadržiavanie vody v krajine, spomalil odtok vody a obnovili zásoby podzemnej vody.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2022

Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava

Opis

Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy schváli vláda SR do 31. decembra 2021. Jej súčasťou budú návrhy legislatívnych zmien, ktoré umožnia prijať opatrenia na systémový rozvoj ekologických druhov nákladnej dopravy. Podpora bude smerovať k odstráneniu technických problémov pri prechode na intermodálnu dopravu a k zvýšeniu jej atraktivity. Na tomto základe sa do 31. decembra 2022 vyhlásia výzvy na nové schémy podpory, ktoré pomôže zlepšiť dostupnosť intermodálnej dopravy na nediskriminačnom princípe, čo vytvorí predpoklady na jej rozvoj vo všetkých regiónoch Slovenska. Výzvu schváli ministerstvo dopravy a výstavby.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q4 2022

Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov

Reforma/investícia

Komponent 3: Udržateľná doprava

Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy

Opis

Opatrenia urýchlia vývoj alternatívnych pohonov v sektore dopravy. Pôjde napríklad o reformu distribučných taríf, opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry pre alternatívne pohony, zavedenie "Práva na nabíjací bod" a zavedenie stabilného predvídateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony. Nadobudnutie účinnosti uznesenia na podporu alternatívnych pohonov.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2022

Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu

Reforma/investícia

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Reforma 2: Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle

Opis

Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky, ministerstvom životného prostredia. Súťažný systém dekarbonizácie sa zavedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Podpora sa bude zameriavať na nízkouhlíkové procesy a technológie v priemysle a prijímanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika schémy bude zahŕňať aspoň tieto kritériá oprávnenosti a výberu projektov: - cieľ najnižšej ceny za tonu ušetreného skleníkového plynu,
- zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti a stanovenie cieľov v oblasti dekarbonizácie, - podporia sa len projekty, ktoré spĺňajú podmienku použitia najlepšej dostupnej technológie,
- podporené subjekty, ktoré sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami, znížia svoje emisie značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. 
Podmienka „značne pod referenčnou hodnotou“ bude podmienkou účasti vo verejnej súťaži,
-  nebudú sa podporovať žiadne fosílne palivá, - množstvo skleníkových plynov (v jednotkách ekvivalentu CO2, vážený priemer) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne aspoň o 30 %. 
Slovenské orgány poskytnú záruky týkajúce sa včasného dodania údajov o všetkých podporených projektoch najneskôr do 30. júna 2026 alebo preukážu, že úspory emisií skleníkových plynov sa dosiahnu na základe predpokladaných parametrov podporených technológií (na základe osvedčení výrobcov), alebo sa použije kombinácia oboch prístupov. Predbežné vyčíslenie zníženia emisií skleníkových plynov na prostredníctvom projektov dekarbonizácie môže vychádzať z technických dokumentov, v ktorých sa uvádzajú kľúčové parametre, spotreba energie a vstupné materiály podporených technológií. Slovenské orgány po výbere projektov poskytnú Komisii základné scenáre, ako aj informácie o predpokladanom vplyve podporených technológií.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2022

Vykonanie legislatívnych zmien týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov

Opis

Príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa zvýši transparentnosť financovania predprimárneho vzdelávania pred zavedením nového normatívneho systému financovania. Zákonom č. 245/2008 Z. z. sa zavedie univerzálny právny nárok na miesto v materskej škole alebo u iného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania pre deti od štyroch rokov a následne od dovŕšenia troch rokov.

Právna úprava bude prijatá do 30. júna 2023 s účinnosťou od 1. 1. 2024 a 1. 1. 2025 a zaistí dostatočný počet miest v materských školách alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od dovŕšenia štyroch rokov (od septembra 2024) a následne od dovŕšenia troch rokov (od septembra 2025).

Novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a novelou vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zavedie podmienka, že pedagogickí zamestnanci materských škôl alebo iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pôsobiaci ako učitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie v programe učiteľstvo pre rané a predprimárne vzdelávanie, ak vyučujú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Okrem toho sa v právnej úprave zavedie podmienka, že každá materská škola alebo iný poskytovateľ predprimárneho vzdelávania musí mať aspoň jedného zamestnanca s vysokoškolským titulom v programe učiteľstvo pre rané a predprimárne vzdelávanie, ktorý je zodpovedný za dohľad nad kvalitou pedagogickej činnosti. Novela sa prijme najneskôr do 30. júna 2023 a začne sa uplatňovať od 1. januára 2029.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania

Reforma/investícia

Komponent: 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

Opis

Pre deti vo veku päť rokov bude predprimárne vzdelávanie povinné. Podľa novely školského zákona im bude predprimárne vzdelávanie poskytované: i) v materských školách/špeciálnych materských školách, ktoré sú súčasťou slovenskej sieti škôl a školských zariadení, ii) v rámci individuálneho vzdelávania, napr. na žiadosť právneho zástupcu doma, alebo iii) v zariadení registrovaného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2022

Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.

Opis

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) a novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení.

Upraví sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktoré zohľadňuje pri výpočte normatívneho príspevku prostredníctvom koeficientov rôzne špecifiká.

Reforma si vyžaduje prípravu sprievodných metodických materiálov. Zároveň sa vypracujú metodické hárky pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov zamerané na rozvoj jazykových kompetencií detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, než je vyučovací jazyk školy, pre rôzne úrovne jazykových kompetencií a rôzne vekové skupiny.

Metodické a didaktické materiály sa budú uverejňovať na samostatnom webovom portáli a budú voľne prístupné všetkým príslušným aktérom v oblasti vzdelávania.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Počet škôl, ktoré sa zúčastnia na doučovacích programoch

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl

Opis

Minimálne 450  škôl zorganizuje programy doučovania. Dosiahnutím tohto množstva škôl sa očakáva, že programami doučovania bude podporených 12.000 žiakov.  Program doučovania bude zameraný na tých žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 a sú teda priamo ohrození školským neúspechom. Doučovanie bude prebiehať individuálnou alebo skupinovou formou (v skupinkách do päť žiakov s možnosťou dočasnej variability veľkosti skupinky v dôsledku nepredvídaných organizačných obmedzení)  mimo bežných vyučovacích hodín. Bude zamerané najmä na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Zavedenie výkonnostných zmlúv

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv

Opis

Výkonnostné zmluvy podporia profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich silných stránok, potenciálu rozvoja, znižovaniu počtu študijných programov, ako aj koncentráciu zdrojov. Cieľom je okrem iného zvýšiť podiel profesijne orientovaných bakalárskych programov vysokých škôl do 4. štvrťroka 2025 zo 4 % na 10 %.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Počet vykonaných hodnotení (týka sa reformy zavedenia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu)

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu

Opis

Cieľ sa týka všetkých verejných vysokých škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardami

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania

Opis

Najmenej 90 % vysokých škôl požiadalo o preverenie súladu ich vnútorných systémov kvality a študijných programov s novými akreditačnými štandardami. 
Nové akreditačné štandardy sprísnia normy a podmienky pre garantovanie a poskytovanie študijných programov. Na akreditáciu sú potrební piati akademici s kvalitnými vedeckými výstupmi, ako aj implementácia systému kvality vzdelávania orientovaného na študenta. 
Do posudzovania splnenia akreditačných štandardov pre kvalitu vzdelávania budú bežne zapájaní aj zahraniční posudzovatelia. Prísnejšie pravidlá povedú k redukcii počtu študijných programov, k väčšej diverzifikácii a profilácii a vyššej orientácii na študenta, keďže vysoké školy sa budú sústreďovať na programy, kde by mohli poskytnúť najvyššiu kvalitu vzdelávania.

Vykonávateľ

MŠŠVaŠ SR

Termín

Q4 2022

Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií

Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Opis

Vláda schváli Národnú stratégiu podpory a rozvoja výskumu, vývoja a inovácií, ktorá bude strešným dokumentom pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií zo všetkých verejných zdrojov do roku 2030. Jej základom budú skúsenosti z minulosti a ako strešný dokument zintegruje existujúce stratégie (napr. stratégiu inteligentnej špecializácie). Poskytne strategický rámec a smerovanie politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zadefinuje ciele a nástroje na ich dosiahnutie.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q3 2022

Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Opis

Spustenie aspoň troch výziev na podporu participácie slovenských subjektov v programoch Horizont Európa v rámci týchto schém: • Schéma na podporu prípravy prihlášok do Horizontu Európa • Schéma na podporu projektov, ktoré získali pečať excelentnosti alebo vysoké hodnotenie • Schéma na „matching“ financovanie úspešných projektov v H2020/Horizont Európa

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2022

Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Opis

V súlade so zásadou DNSH sa vyhlási najmenej päť výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami na podporu schém voucherovej podpory:
• „Matching" granty pre výskumné inštitúcie na zhodnotenie zdrojov získaných od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce,
• Doktorandské stáže a stáže zamestnancov medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami
• Vytvorenie „transformačných a inovačných“ konzorcií • Schémy voucherovej podpory, ktoré zahŕňajú inovačné vouchery, digitálne vouchery a patentové vouchery

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2022

Vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií 

Investícia 3: Excelentná veda

Opis

Uverejní sa najmenej šesť výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov v súlade so zásadou DNSH v rámci týchto schém:

• štipendiá na excelentné doktorandské programy,
• postdoktorandské štipendiá,
• štipendiá pre vedúcich výskumných pracovníkov,
• veľké projekty pre excelentných výskumných pracovníkov,
•„Early stage“ výskumné granty,
• kapitálový „booster“ pre existujúce schémy podpory výskumu a vývoja.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2022

Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Opis

V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia aspoň dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktorými sa riešia výzvy zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy. Podpora bude smerovať do tém, ktoré sa predpokladajú aj v tematických prioritách programu Horizont Európa, napr.:
• bezuhlíková energia
• elektrifikácia
• vodík, technológie batérií a alternatívne palivá
• nízkoemisné priemyselné procesy a materiály
• biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Výzvy na predkladanie projektov sa vzťahujú na celý cyklus výskumu a inovácií (úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9).

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2022

Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Opis

V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia minimálne dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie a pomáhajú napĺňať ambície EK v oblasti digitálnej autonómie. Podpora sa zameria na témy zosúladené s tematickými prioritami programu Horizont Európa, ako sú:
• kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
• umelá inteligencia a robotika.

Výzvy na predkladanie projektov pokryjú celý cyklus výskumu a inovácií (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9).

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2022

Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority

Opis

NIKA vznikne do konca Q3/2021. Bude koordinačným, finančným a implementačným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti. 

Nasledujúce kroky zahŕňajú: 
a) Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu do konca Q4/2021.
b) Nový informačný systém pre účely NIKA bude uvedený do prevádzky do konca Q3/2022.

Vykonávateľ

MF SR, ÚV SR

Termín

Q3 2022

Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku

Opis

Postupné obmenenie vozidiel polície v jednotlivých kategóriách. Obnova vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami v celkovom počte 705 (326 ks vozidiel, do Q2/2022 a 379  ks do Q4/2022), najmenej však 700 vozidiel.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2022

Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov (..multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Opis

Tento cieľ sa dosiahne takto: 
1. Vybudovanie siete štyroch európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na Slovensku, ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Zapoja sa do celoeurópskej siete EDIH. Kandidáti na zriadenie štyroch EDIH boli nominovaní v septembri 2020. 
2. Okrem 4 EDIH sa zriadi aspoň jedno ďalšie centrum podľa jednej z týchto dvoch možností: 
a) EDIH bez finančnej podpory z programu Digitálna Európa, ktorému sa udelí známka excelentnosti v súťaži EK, alebo 
b) miestne centrum digitálnych inovácií, ktoré sa vyberie v rámci vnútroštátnej schémy a doplní sieť existujúcich EDIH.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q3 2022

Investičný plán prioritných životných situácií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Opis

Uverejnenie zoznamu prioritných elektronických služieb schválených MIRRI SR na základe referenčnej hodnoty eGOV a berúc do úvahy prílohu II k nariadeniu o jednotnej digitálnej bráne.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2022

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti

Opis

V rámci tejto reformy MIRRI prijme nový strategický dokument – Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. V akčnom pláne sa predložia opatrenia na zlepšenie digitálnej výkonnosti Slovenska,pričom nadviaže na stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a bude vychádzať zo súčasného plánu na roky 2019 – 2022.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2022

Národná stratégia pre digitálne zručnosti

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán

Opis

Stratégia sa zameriava na osoby v produktívnom a postproduktívnom veku a zahŕňa analýzu súčasného stavu, vymedzenie existujúcich prekážok a víziu vzdelávania na ďalšie obdobie a celoživotného vzdelávania v súlade s odporúčaniami OECD 2020, ako aj návrh opatrení a odporúčaní pre orgány verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov. Opatrenia sa budú financovať z iných zdrojov ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2022

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené