2. žiadosť o platbu

Výška splátky: 814.7 mil. eur

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 814 715 000 EUR resp. 708 802 050 EUR po odrátaní predfinancovania. 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.

 

Slovensko podalo 2. žiadosť o platbu 25. októbra 2022. Po pozitívnom vyhodnotení Európskej komisie ju obdržalo v plnej výške 22. marca 2023. 
Viac informácií nájdete v časti Aktuality.

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Novela zákona o odpadoch

Reforma/investícia

Komponent 2: Renovácia budov

Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom

Opis

Novelou zákona o odpadoch predloženou ministerstvom životného prostredia sa zvýši potenciál obehového hospodárstva v odvetví stavebného a demolačného odpadu a stavebníctva, čo povedie k tomu, že najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa bude recyklovať a opätovne sa použije. Jej súčasťou bude povinné zelené verejné obstarávanie stavebných prác orgánmi štátnej správy, zvýšenie zákonných poplatkov za skládkovanie a zjednodušenie pravidiel používania stavebného a demolačného odpadu.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2022

Zoznam vybraných projektov pre regióny Muránska Planina a Poloniny

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Opis

Riadiaca komisia vyberie projekty pre regióny Muránska Planina a Poloniny v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ na základe otvorenej diskusie s príslušnými miestnymi aktérmi.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2 2022

Zavedenie definície štandardov debarierizácie, vytvorenie manuálu debarierizácie a zmapovanie potrieb škôl na všetkých stupňoch vzdelávania

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Investícia 1: Debarierizácia školských budov

Opis

V manuáli sa vymedzia štandardy debarierizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Bude založený na holistickom prístupe, ktorý zabezpečí plnú participáciu na živote školy (t. j. zadefinuje štandardy, ktoré vytvoria inkluzívny priestor v rámci celej školy a nebudú sa zameriavať len na odstraňovanie najväčších bariér napr. v rámci vstupu do školy). Okrem priestorových štandardov (napr. technická špecifikácia pre stavebné úpravy) zadefinuje manuál aj štandardy postupu pri debarierizácii budov škôl (spolupráca školy s odborníkmi, komunitou).

Ministerstvo školstva spolu s Inštitútom pre výskum inkluzívneho vzdelávania v Brne pripraví analýzu aktuálneho stavu debarrierizácie v školách vo vzťahu k zavedeným štandardom a na jej základe určí priority, pokiaľ ide o debarrierizáciu jednotlivých škôl.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2022

Definícia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu zavedená do zákona č. 172/2005 Z. z.

Reforma/investícia

Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu

Opis

Vytvorí sa systém periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl realizovaný za účasti medzinárodných hodnotiteľov, ktorý zaručí diverzifikáciu vysokých škôl vzhľadom ku kvalite ich vedeckého výkonu v jednotlivých odboroch a identifikáciu excelentných výskumných tímov na jednotlivých vysokých školách.

Hodnotenie tak bude jednotné pre všetky vysoké školy aj iné výskumné inštitúcie (SAV, iné nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie).

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2022

Reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Opis

Novelou zákona sa posilní koordinačná úloha novej riadiacej štruktúry pre výskum, vývoj a inovácie (ako napríklad vymedzenie úlohy Rady pre vedu, technológie a inovácie vlády Slovenskej republiky a jej sekretariátu pri Úrade vlády SR). Zákon upraví rôzne druhy verejnej podpory s cieľom zabezpečiť koordináciu a konzistentnosť verejných intervencií. Zákon umožní postupnú integráciu procesov a odborného hodnotenia projektov výskumu a vývoja a zjednodušenie a štandardizovanie procesov hodnotenia projektov vo výskume a vývoji.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q1 2022

Uľahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy

Opis

Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá uľahčí návrat do krajiny a zvýši príťažlivosť krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami na Slovensko. Novelou sa zavedie zjednodušený režim na získanie občianstva tým, že sa zruší požiadavka minimálnej doby pobytu na Slovensku.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q1 2022

Schéma vymedzujúca novú kategóriu žiadateľov o národné víza (D)

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy

Opis

Prijatie schémy vymedzujúcej kategóriu žiadateľov o národného víza (D) v záujme Slovenskej republiky. Zavedie sa nová kategória víz, ktorá sa vzťahuje na vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie a sú oslobodení od povinnosti pred vstupom na Slovensko preukázať, že majú garantované pracovné miesto. Osoby budú mať možnosť okamžite začať pracovať na základe národného víza (D). Opatrenie sa týka kategórií, ako sú absolventi popredných svetových univerzít (bez ohľadu na oblasť); absolventi popredných svetových univerzít a výskumných inštitúcií na treťom stupni (bez ohľadu na oblasť); iné vybrané skupiny podľa ekonomických záujmov Slovenska (napr. odborníci v oblasti IT, odborníci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, lekári)

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q1 2022

Zjednodušenie uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní

Opis

Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií umožní: • uľahčenie uznávania diplomov/dokumentov o vzdelaní pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní, a to oslobodením žiadateľa od povinnosti poskytnúť niektoré dokumenty (napr. potvrdenie o oprávnení vysokej školy poskytovať príslušné vzdelanie), • posilnenie kompetencií Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) na overovanie dosiahnutého vysokoškolského vzdelania aj v krajinách mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) bez dvojstrannej dohody, čím sa výrazne urýchli a zjednoduší proces v porovnaní so súčasnou situáciou, v ktorej sú vysoké školy jedinými oprávnenými inštitúciami na uznávanie diplomov/dokumentov pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní.

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve umožní: • skrátenie lehoty na uznávanie ďalších dokladov o vzdelaní pre vysokokvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, • predĺženie dočasnej stáže pre lekárov nad rámec obdobia pandémie

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR + MZ SR

Termín

Q1 2022

Predstavenie siete nemocníc

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)

Opis

V legislatívnych úpravách zákonov a súvisiacich právnych aktov (vrátane zákonov: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004), ktorými sa zavádza optimalizácia siete nemocníc, sa zadefinuje hierarchia poskytovateľov nemocničnej starostlivosti v závislosti od zložitosti poskytovanej starostlivosti, rozsahu služieb a časovej dostupnosti. Bude zavedených 5 úrovní poskytovateľov nemocničnej starostlivosti. Povinné služby, ktoré budú poskytovatelia povinní poskytovať na každej úrovni, budú stanovené zákonom. Zákonom sa okrem toho stanovia aj ukazovatele kvality, požiadavky na technické vybavenie, personálne kapacity či čakacie doby pre určité služby.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2022

Priorizovaný investičný plán podľa metodiky hodnotenia investícií schválený ministerstvom zdravotníctva

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve

Opis

Plán bude zahŕňať všetky investície, ktoré sa majú financovať z plánu obnovy a odolnosti a zo štrukturálnych fondov EÚ, a tieto projekty sa začnú prioritne pripravovať na realizáciu (prepojené na Investície 1, 2 a 3). Bude vytvorená metodika hodnotenia investícií v zdravotníctve, ktorá určí kritériá rozhodovania na základe finančných, medicínskych, ale aj nepriamych prínosov vrátane celospoločenských a socioekonomických. Nastaví sa model rozhodovania o ekonomickej efektívnosti investícii v sektore zdravotníctva, ktorý zohľadní nielen priame finančné prínosy investície, ale aj všetky nepriame.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2022

Nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedení zonácie

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast

Opis

V novej legislatíve sa stanovia pravidlá pre sieť primárnej starostlivosti s cieľom určiť počet a distribúciu všeobecných lekárov na základe: - dostupnosti (maximálneho dojazdového času na lekára), - kapacitné potreby (počet všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre detí a dorast na základe veľkosti a vekovej štruktúry obyvateľstva).

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q2 2022

Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť

Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a poskytnutie infraštruktúry na jej vykonávanie

Opis

Nadobudnutie účinnosti zákona v oblasti dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ktorým sa zjednocujú právomoci dohľadu:
- vytvorí sa právny základ pre fungovanie nového dohľadu/inšpekcií v oblasti sociálneho zabezpečenia,
- zadefinujú sa nové podmienky kvality starostlivosti v sociálnych službách a domácnostiach; — Rozšíri sa oblasť dohľadu tak, aby zahŕňala dohľad nad neformálnou domácou starostlivosťou.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q2 2022

Reforma zákona o postupoch verejného obstarávania

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšiť podnikateľské prostredie

Reforma 3: Reforma verejného obstarávania – úprava legislatívy

Opis

Vládou a parlamentom schválená novela zákona upravujúceho postupy vo verejnom obstarávaní, ktorá zabezpečí:
- zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania;
- zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb;
- zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách;
- všetky navrhnuté zmeny budú v súlade tak s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s pravidlami ustanovenými Zmluvou o fungovaní EÚ.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q1 2022

Prijatie súboru legislatívnych zmien na zefektívnenie finančného vyšetrovania

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a proti praniu špinavých peňazí

Opis

Legislatíva vytvorí rámec pre sprevádzkovanie Centrálneho registra účtov. Zakotví sa oprávnenie polície preverovať majetok pri nezrovnalosti medzi zákonným príjmom a užívaným majetkom. Zavedie inštitút prepadnutia a zaistenia majetku.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q1 2022

Návrh systému podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Opis

Implementačná jednotka MIRRI zriadi a zverejní systém podpory pre výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Systém podpory bude slúžiť aj ako mechanizmus na spolufinancovanie projektov, ktoré uspejú v priamo riadených programoch EÚ (Digitálna Európa, Horizont Európa a Nástroj na prepojenie Európy). Uprednostnia sa úspešné projekty na základe posúdenia kritéria dôležitého spoločného európskeho záujmu Európskou komisiou. Projekty budú posudzované aj na základe prioritných oblastí definovaných v dimenzii číslo 4 (Digitálna transformácia Slovenska) v Stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3).

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2022

Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov

Opis

Realizácia pilotného projektu na validáciu navrhovaných činností a riešení s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti na vzorke 1000 seniorov a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia., po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. Výsledky pilotného projektu sa vyhodnotia a prijme sa na základe nich rozhodnutie, v akej forme bude projekt pokračovať.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q2 2022

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené