Novinky plánu obnovy - október

Úspech plánu obnovy pokračuje: Slovensko žiada o ďalších 815 mil. eur

Pokračujeme v dobre nastavenom tempe a aj vďaka tomu sa nám podarilo splniť všetkých 27 míľnikov a cieľov v tretej žiadosti o platbu. Tie sa zameriavali najmä na:

 • Zelenú ekonomiku, ktorej súčasťou boli aj opatrenia ako podpora investícií do nových obnoviteľných zdrojov či schémy na mobilizáciu úspor energie, zelenej obnovy a dekarbonizácie priemyslu.
 • Vzdelávanie a vedu, výskum a inovácie, v rámci ktorých sa zaviedli napríklad právny nárok na miesto v materskej škole od 3 rokov alebo výkonnostné zmluvy s vysokými školami.
 • Efektívnu verejnú správu a digitalizáciu, vďaka ktorej sa obnovil vozový park policajného zboru, vytvoril sa investičný plán prioritných životných situácií, či navýšil sa počet európskych centier digitálnych inovácií.

Aký je ďalší postup pri tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy?

Aby na Slovensko dorazili finančné prostriedky nasleduje ešte niekoľko krokov:

 • hodnotenie Európskej komisie;
 • obhajoba pred Výborom pre hospodársku politiku (EPC);
 • odsúhlasenie pozitívneho hodnotenia Hospodárskym a finančným výborom (EFC).

V prípade, že Slovensko obdrží pozitívne hodnotenie, spolu s treťou platbou budeme mať doma vyše 2 miliardy eur za splnené opatrenia, ku ktorým sme sa zaviazali.

Kurikulárna reforma prináša pútavejšie formy vzdelávania: Od septembra učí prvých 39 škôl po novom

O zmene obsahu vzdelávania základných škôl sa na Slovensku hovorí už mnoho rokov, ale k zásadnej reforme stále neprišlo. Zmeny, ktoré sa v minulosti diali desiatky rokov, sa dnes udejú ani nie za rok, a vzdelávacie systémy na ne nestíhajú dostatočne rýchlo reagovať. Deti dnes žijú v úplne inom svete, ako žili ich rodičia. Preto potrebujeme zmeniť aj spôsob ich vzdelávania.

Cieľom kurikulárnej reformy je zabezpečiť, aby sa deti učili veci, ktoré sú dôležité pre ich budúcnosť. A aby sa ich učili spôsobom, ktorý im pomôže lepšie porozumieť súvislostiam a svetu okolo. Kurikulárna reforma teda zmení spôsob, akým sa naše deti učia, ako si informácie vyhľadávajú a ako ich spracúvajú.

Chceme docieliť, aby každé dieťa malo v škole možnosť využiť svoj potenciál

K dosiahnutiu tohto cieľa má dopomôcť nový systém podporných opatrení, ktoré zaviedlo ministerstvo školstva. Školy a školské zariadenia tak budú môcť zabezpečiť svojim žiakom adresnú podporu a prispôsobiť sa ich potrebám. Ohľad sa bude brať na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Od septembra 2026 nadobudne toto nariadenie školského zákona plošnú platnosť.

Rezort školstva pripravil rozsiahlu metodickú podporu. Tá bude sprístupnená vo forme metodických materiálov, odborných seminárov a školení, programov profesijného rozvoja, priameho metodického poradenstva a konzultácií.

„Zavedenie podporných opatrení vo vzdelávaní je kľúčovou reformou plánu obnovy, ktorá posilňuje inklúziu detí, ktoré zažívajú prekážky pri učení. Reforma je súčasťou balíka opatrení v rámci tretej žiadosti o platbu v hodnote 815 miliónov eur, ktorú Slovensko podalo na Európsku komisiu koncom septembra,“ hovorí Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy na Úrade vlády SR.

K zvýšeniu kvality vysokých škôl prispejú výkonnostné zmluvy

Vláda schválila opatrenia, ktoré zabezpečia zvýšenie dotácií štátnych vysokých škôl o viac ako 200 mil. eur. Čo znamenajú výkonnostné zmluvy v praxi?

Vysoké školy budú hodnotené na základe ich silných stránok pričom platí, že čím lepší výkon škola má, tým viac peňazí môže dostať. Pri hodnotení bude dôraz kladený na:

 • excelentnosť vo výskume;
 • uplatniteľnosť absolventov;
 • spoluprácu so súkromným sektorom;
 • účasť v medzinárodných projektoch či internacionalizáciu učiteľov.

Výkonnostné zmluvy sú zároveň míľnikom tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy, ktorú si Slovensko chce podať na jeseň tohto roka. Pre splnenie míľnika je dôležité, aby boli tieto zmluvy podpísané so všetkými verejnými vysokými školami.

Výzvy plánu obnovy:

Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) - Hackathony

Cieľom hackathonov je dať príležitosť IT nadšencom a odborníkom vypracovať nápady, ktoré ľuďom uľahčia bežný život. Ďalšia výzva, ktorú vyhlásilo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa preto bude venovať posúvaniu služieb na vyššiu úroveň a zvýšeniu efektivity verejnej správy.

Do výzvy sa môžu zapojiť ministerstvá, ostatné ústredné orgány verejnej správy, obce a vyššie územné celky. Na výzvu je alokovaných 600 tisíc eur s DPH a prihlasovanie je otvorené do 6. novembra 2023.

Zlepšujeme podmienky pre cyklistov: Pokračujeme v podpore výstavby a rekonštrukcie cyklotrás

Ministerstvo dopravy spustilo druhú výzvu na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy je podpora zvýšenia podielu cyklistickej dopravy a zároveň jej zaradenie do bežného fungovania ľudí. Cyklotrasy by mali spájať obce s mestami a slúžiť na dochádzanie do práce alebo do školy. Vďaka plánu obnovy vznikne do roku 2026 takmer 162 km nových cyklotrás po celom Slovensku.
Na výzvu je alokovaných 36 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • samosprávy – mestá, obce, VÚC,
 • rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC
 • Železnice Slovenskej republiky

Prihlasovanie je možné do 8. januára 2024.


Podporujeme učiteľov pri zavádzaní kurikulárnej reformy, spúšťame ďalšie kolo výzvy na regionálne centrá podpory učiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo ďalšiu výzvu na zriadenie regionálnych centier podpory učiteľov, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri realizácii novej kurikulárnej reformy. Tieto centrá tak poskytnú mentoring ako aj poradenstvo. Na výzvu je alokovaných viac ako 1,5 mil. eur z plánu obnovy.

Od 1. septembra už na Slovensku funguje 32 regionálnych centier, v tomto kole bude vybraných ďalších 8 žiadateľov z vybraných okresov v Trenčianskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji.

Výsledkom bude postupný vznik 40 regionálnych centier. Tie budú mať priemerne 10 členný tím mentorov a budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno regionálne centrum. Školy v ich okolí tak budú môcť vytvárať spolupracujúcu sieť.

Uzávierka 3. kola výzvy je 30. novembra 2023.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené