NIKA

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA)

NIKA - Národná implementačná a koordinačná autorita je súčasne aj sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR a plní široké spektrum úloh. Komunikuje s Európskou komisiou, usmerňuje rezorty a ostatné orgány štátnej správy pri vykonávaní plánu obnovy, vypracúva systém implementácie, a teda metodiku jednotlivých krokov ako plán obnovy realizovať. V jej kompetenciách je okrem iného kontrola, monitorovanie, hodnotenie a tiež krízové riadenie. Usmerňuje a riadi finančné toky, predkladá žiadosti o platbu, prijíma prostriedky z Európskej komisie a v spolupráci s Ministerstvom financií SR ich presúva do štátneho rozpočtu. plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky zároveň plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá na národnej úrovni koordinuje realizáciu plánu obnovy. NIKA je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy; usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu obnovy; kontroluje vykonávateľov, sprostredkovateľov a prijímateľov; vypracováva systém implementácie plánu obnovy; monitoruje a hodnotí stav jeho vykonávania a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Lenka Gabrhelová

Lenka Gabrhelová
generálna riaditeľka
[email protected]

Odbor metodicko-právny

Nastavuje pravidlá a jednotlivé kroky pre úspešnú realizáciu plánu obnovy. Odbor sa skladá z troch oddelení, a to právneho, metodického a oddelenia finančného riadenia.

 • Právne oddelenie plní úlohu gestora zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
 • Metodické oddelenie zodpovedá za systém implementácie plánu obnovy, pracuje na tvorbe usmernení pre vykonávateľov ako aj interných procesov sekcie.
 • Oddelenie finančného riadenia zabezpečuje prijímanie prostriedkov z rozpočtu EÚ a ich prevod do štátneho rozpočtu, vďaka čomu majú vykonávatelia k dispozícii potrebné finančné prostriedky na implementáciu reforiem a investícii.
Petra Vokánová

Petra Vokánová
riaditeľka odboru
[email protected]

Odbor zelenej ekonomiky

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
 • Obnova budov
 • Udržateľná doprava
 • Dekarbonizácia priemyslu
 • Adaptácia na zmenu klímy

Odbor úzko spolupracuje so zodpovednými vykonávateľmi, v tomto prípade s ministerstvom hospodárstva, dopravy ako aj ministerstvom životného prostredia tak, aby boli jednotlivé reformy a investície zrealizované kvalitne a včas.

Henrich Krejčí

Henrich Krejčí
riaditeľ odboru
[email protected]

Odbor zdravotníctva

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
 • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
 • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Odbor úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby boli reformy, investície a postupné monitorovacie kroky zrealizované kvalitne a včas.

Katarína Doboš Chovancová

Katarína Doboš Chovancová
riaditeľka odboru
[email protected]

Odbor vzdelávania a inovácií

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
 • Vzdelávanie pre 21. storočie
 • Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
 • Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky
 • Lákanie a udržanie talentov

S cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu jednotlivých reforiem a investícií v týchto komponentoch odbor tiež úzko spolupracuje s príslušnými vykonávateľmi.

Odbor efektívnej verejnej správy a digitalizácie

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia
 • Reforma justície
 • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
 • Digitálne Slovensko

Odbor úzko spolupracuje s ministerstvom hospodárstva, spravodlivosti, vnútra ako aj ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie tak, aby boli reformy, investície a postupné monitorovacie kroky zrealizované kvalitne a včas.

Patrik Kováč

Patrik Kováč
riaditeľ odboru
[email protected]

Register transparentnosti NIKA

Register transparentnosti NIKA je databáza, v ktorej sa zaznamenávajú a na pravidelnej báze aktualizujú stretnutia subjektov so zástupcami NIKA za účelom posilnenia transparentnosti a umožnenia verejnej kontroly.

Subjektom na účely tohto registra je osoba bez ohľadu na jej právne postavenie, ktorej cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh NIKA pri implementácii plánu obnovy bez ohľadu na to, kde sa takéto činnosti vykonávajú, ako aj na to, aký komunikačný kanál alebo aké komunikačné médium je pritom používané. Subjektom na účely Registra transparentnosti NIKA nie je vykonávateľ a sprostredkovateľ podľa zákona č. 368/2021 Z. z.

Zástupcom NIKA je na účely registra generálny riaditeľ a riaditelia odborov sekcie plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky.

Register transparentnosti NIKA je verejne dostupný od  1. apríla 2022.

29. 2. 2024

Žiaden záznam v kalendári
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené