NIKA

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA)

NIKA - Národná implementačná a koordinačná autorita je súčasne aj sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR a plní široké spektrum úloh. Komunikuje s Európskou komisiou, usmerňuje rezorty a ostatné orgány štátnej správy pri vykonávaní plánu obnovy, vypracúva systém implementácie, a teda metodiku jednotlivých krokov ako plán obnovy realizovať. V jej kompetenciách je okrem iného kontrola, monitorovanie, hodnotenie a tiež krízové riadenie. Usmerňuje a riadi finančné toky, predkladá žiadosti o platbu, prijíma prostriedky z Európskej komisie a v spolupráci s Ministerstvom financií SR ich presúva do štátneho rozpočtu. Generálnou riaditeľkou sekcie je Lenka Gabrhelová.  ia plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky zároveň plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá na národnej úrovni koordinuje realizáciu plánu obnovy. NIKA je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy; usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu obnovy; kontroluje vykonávateľov, sprostredkovateľov a prijímateľov; vypracováva systém implementácie plánu obnovy; monitoruje a hodnotí stav jeho vykonávania a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Lenka Gabrhelová

Lenka Gabrhelová
generálna riaditeľka
lenka.gabrhel[email protected]

Odbor koordinácie a komunikácie

Odbor je tvorený troma oddeleniami

 • Oddelenie koordinácie pôsobí ako hlavný kontaktný bod pri implementácii plánu obnovy vo vzťahu k Európskej komisii, monitoruje a hodnotí stav implementácie plánu obnovy, pracuje na podkladoch, strategických analýzach, odporúčaniach, ktoré sa týkajú implementácie, zastupuje Slovensko na rôznych výboroch a pracovných skupinách zriadených na európskej úrovni. Pripravuje strategické stretnutia rôznych platforiem akými sú Strategická rada predsedu vlády pre implementáciu plánu obnovy či Rada vlády pre plán obnovy. 
   
 • Komunikačné oddelenie riadi a usmerňuje komunikáciu plánu obnovy navonok, tvorí komunikačnú stratégiu, kampane, organizuje a zabezpečuje komunikáciu s médiami či verejnosťou. Spolupracuje s rezortmi a Zastúpením Európskej komisie na komunikačných aktivitách, pripravuje rôzne komunikačné podklady a kampane. Zastrešuje komunikáciu na sociálnych sieťach a webe plánu obnovy. Na novinárske otázky vám radi zodpovieme. Otázky smerujte na [email protected].
   
 • Oddelenie regionálnej koordinácie spolupracuje s mestami, obcami, vyššími územnými celkami a ich organizáciami. Jeho poslaním je zvyšovať informovanosť a angažovanosť samospráv v rámci plánu obnovy, organizovať podujatia a školenia v regiónoch, poskytovať konzultácie a získavať cennú spätnú väzbu z územia.

Odbor metodicko-právny

Nastavuje pravidlá a jednotlivé kroky pre úspešnú realizáciu plánu obnovy. Odbor sa skladá z troch oddelení, a to právneho, metodického a oddelenia finančného riadenia.

 • Právne oddelenie plní úlohu gestora zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
 • Metodické oddelenie zodpovedá za systém implementácie plánu obnovy, pracuje na tvorbe usmernení pre vykonávateľov ako aj interných procesov sekcie.
 • Oddelenie finančného riadenia zabezpečuje prijímanie prostriedkov z rozpočtu EÚ a ich prevod do štátneho rozpočtu, vďaka čomu majú vykonávatelia k dispozícii potrebné finančné prostriedky na implementáciu reforiem a investícii.
Petra Vokánová

Petra Vokánová
riaditeľka odboru
petra.vokan[email protected]

Odbor zelenej ekonomiky

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
 • Obnova budov
 • Udržateľná doprava
 • Dekarbonizácia priemyslu
 • Adaptácia na zmenu klímy

Odbor úzko spolupracuje so zodpovednými vykonávateľmi, v tomto prípade s ministerstvom hospodárstva, dopravy ako aj ministerstvom životného prostredia tak, aby boli jednotlivé reformy a investície zrealizované kvalitne a včas.

Henrich Krejčí

Henrich Krejčí
riaditeľ odboru
henrich.kre[email protected]

Odbor zdravotníctva

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
 • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
 • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Odbor úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby boli reformy, investície a postupné monitorovacie kroky zrealizované kvalitne a včas.

Katarína Doboš Chovancová

Katarína Doboš Chovancová
riaditeľka odboru
katarina.dobos.chovanc[email protected]

Odbor vzdelávania, inovácií a verejných financií

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
 • Vzdelávanie pre 21. storočie
 • Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
 • Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky
 • Lákanie a udržanie talentov
 • Zdravé verejné financie

S cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu jednotlivých reforiem a investícií v týchto komponentoch odbor tiež úzko spolupracuje s príslušnými vykonávateľmi.

Peter Goliaš

Peter Goliaš
riaditeľ odboru
peter.gol[email protected]

Odbor efektívnej verejnej správy a digitalizácie

Odbor dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci komponentov:

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia
 • Reforma justície
 • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
 • Digitálne Slovensko

Odbor úzko spolupracuje s ministerstvom hospodárstva, spravodlivosti, vnútra ako aj ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie tak, aby boli reformy, investície a postupné monitorovacie kroky zrealizované kvalitne a včas.

Patrik Kováč

Patrik Kováč
riaditeľ odboru
patrik.ko[email protected]

INŠTITÚT PRE STRATÉGIE A ANALÝZY

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou, ktorej poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády a odpočet revízie výdavkov na jednotlivé oblasti, ktorými v súčasnosti sú oblasti ako zdravotníctvo, kultúra, obrana, informatizácia, pôdohospodárstvo a vnútro.

ISA dlhodobo prispieva k napĺňaniu cieľov uvedených v programovom vyhlásení vlády, ako aj vykonáva analytickú podporu pre predsedu vlády SR, vedúceho ÚV SR a Zbor poradcov predsedu vlády.  Inštitút pre stratégie a analýzy plní funkciu sekretariátu Národnej rady pre produktivitu.

V rámci analytiky sa ISA zaoberá skúmaním regionálneho rozvoja, kohézie, efektívnosti využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov, produktivitou a aktuálnymi témami ako COVID, energetika, štátna služba, Horizont 2030, 2050,  Fit for 55, daňový dlh a iné veľmi zaujímavé témy.

Inštitút pre stratégie a analýzy spolupracuje s odbornými a špecializovanými útvarmi, resp. analytickými jednotkami ústredných orgánov štátnej správy, akademickou sférou a odborníkmi z podnikovej praxe s cieľom zabezpečenia základného odborného rámca pre riešenie otázok ďalšieho smerovania ekonomického rozvoja Slovenskej republiky.

Peter Goliaš

Peter Goliaš
dočasne poverený riaditeľ odboru
peter.gol[email protected]

Register transparentnosti NIKA

Register transparentnosti NIKA je databáza, v ktorej sa zaznamenávajú a na pravidelnej báze aktualizujú stretnutia subjektov so zástupcami NIKA za účelom posilnenia transparentnosti a umožnenia verejnej kontroly.

Subjektom na účely tohto registra je osoba bez ohľadu na jej právne postavenie, ktorej cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh NIKA pri implementácii plánu obnovy bez ohľadu na to, kde sa takéto činnosti vykonávajú, ako aj na to, aký komunikačný kanál alebo aké komunikačné médium je pritom používané. Subjektom na účely Registra transparentnosti NIKA nie je vykonávateľ a sprostredkovateľ podľa zákona č. 368/2021 Z. z.

Zástupcom NIKA je na účely registra generálny riaditeľ a riaditelia odborov sekcie plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky.

Register transparentnosti NIKA je verejne dostupný od  1. apríla 2022.

27. 9. 2023

Žiaden záznam v kalendári
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené