Prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov je spustené

Od 15 októbra je spustené prijjímanie žiadostí na obnovu rodinných domov z plánu obnovy. Od tohto dňa môžu všetci záujemcovia podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk. Vďaka projektu si môžete obnoviť rodinný dom tak, aby ste zvýšili kvalitu životného prostredia, zlepšili kvalitu bývania ale aj optimalizovali náklady na spotrebu. Na aktuálne spustené, prvé dve výzvy je vyčlenených 30 mil. eur. Po vyčerpaní prvých výziev sa budú spúšťať ďalšie. Plán obnovy totižto ráta s obnovou desiatok tisíc rodinných domov s vyčleneným rozpočtom 500 mil. eur.

Slovenská agentúra životného prostredia posilnila otváracie hodiny na svojich pobočkách. Počas tohto víkendu, 15. - 16. októbra, kedy bude otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií a ďalšie víkendy počas sobôt. Regionálne kancelárie nájdete v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Žiline, Prešove a Košiciach. Adresy nájdete na webe https://obnovdom.sk/kontakty.php 
Všetky podrobnosti o výzvach nájdete v prehľadnej brožúre, ktorú nájdete tu.
 

Čo všetko potrebujete vedieť pred prihlásením sa do výzvy „Obnov dom“?

Koho môžem kontaktovať, ak mám otázky ohľadom kritérií oprávnenosti príspevku a odpovede som nenašiel na stránke www.obnovdom.sk?
Potrebujete poradiť? Navštívte naše regionálne kancelárie V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia. Zoznam a kontaktné údaje na Regionálne kancelárie nájdete na https://obnovdom.sk/kontakty.php

Môžem sa o príspevok uchádzať aj keď už mám obnovu zrealizovanú alebo už prebieha?
Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy RD, objednané najskôr 1. februára 2020. V prípade projektu, alebo jeho časti, realizovanej svojpomocne žiadateľom, nesmeli byť začaté stavebné práce a/alebo inštalácia zariadení (realizované svojpomocne), ktoré sú predmetom projektu skôr, ako 1. februára 2020.

Môžem žiadať o príspevok z programu Obnov dom, ak paralelne žiadam o príspevok z iného štátneho programu?
Na predmet projektu a opatrenia, ktoré sa plánujú financovať z POO (ani na žiadnu časť projektu, t. j. rovnaké žiadateľom alebo inou osobou vynaložené výdavky na účel obnovy RD) nemohol byť v minulosti  vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ani schválený, resp. zmluvne viazaný z iných zdrojov (ak k jeho vyplateniu ešte len má dôjsť), ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. Na projekt, ani žiadnu jeho časť (po vyplatení finančných prostriedkov z POO) nesmú byť v budúcnosti vyplatené finančné prostriedky z iných verejných zdrojov, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu rovnakých výdavkov.

Vzhľadom na elimináciu možnosti duplicitného financovania rovnakých opatrení z dvoch rôznych zdrojov (v tomto prípade zo zdrojov POO a prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov), nebudú na základe žiadosti predloženej v rámci tejto výzvy financované opatrenia (inštalácia zdroja energie z OZE) spadajúce pod skupinu opatrení B1., na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam.

Na obnovu RD, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o EHB, nie je možné poskytnúť finančné prostriedky mechanizmu podľa tejto výzvy.

Od kedy do kedy prebieha príjem žiadosti o príspevok?
Žiadosti je možné predkladať od 15. októbra 2022. Uzavretie výzvy bude 28. február 2023 alebo v skoršom termíne, ktorý SAŽP oznámi spolu z dôvodom uzavretia výzvy (napr. predpoklad vyčerpania indikatívnej výšky finančných prostriedkov ) minimálne 10 pracovných dní vopred na webovom sídle www.obnovdom.sk.

Koľko vlastných peňazí musím mať pred začiatkom plánovanej obnovy rodinného domu?
Finančné prostriedky z mechanizmu sú žiadateľovi vyplatené až po vykonaní finančnej kontroly prijímateľom predloženej žiadosti o platbu (vrátane prípadnej finančnej kontroly na mieste) po uzavretí zmluvy o Poskytnutí prostriedkov. Bližšie podrobnosti upravuje Príručka pre prijímateľa.

Žiadateľ  musí disponovať vlastnnými finančnými prostriedkami na realizáciu projektu. V prípade, ak  nedisponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi na realizáciu projektu, môže využiť na tento účel úver z banky. Zoznam bankových produktov a kontakty na banky financujúce obnovu rodinných domov je zverejnený na webovom sídle obnovdom.sk.

Aký vysoký príspevok môžem dostať, ak patrím k sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupine?
Výška finančného  príspevku poskytnutého v rámci sociálne, alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny žiadateľov je maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov   a zároveň neprekročí  sumu  18 000 EUR. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom znáša prijímateľ z vlastných, alebo úverových zdrojov.

Aký vysoký príspevok môžem dostať, ak som štandardný žiadateľ bez sociálneho, resp. zdravotného znevýhodnenia?
Výška finančného príspevku poskytovaného v rámci štandartného žiadateľa výzvy je maximálne 60 % celkových oprávnených výdavkov a zároveň neprekročí sumu:
• 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,   
• 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.                                          

Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom znáša prijímateľ z vlastných, alebo úverových zdrojov.

Kde a akým spôsobom podám žiadosť o príspevok?
Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok z plánu obnovy prostredníctvom online formulára na www.obnovdom.sk. Vyplnený formulár si uloží a ak disponuje elektronickým podpisom, podpíše ho a so všetkými povinnými prílohami odošle SAŽP prostredníctvom www.slovensko.sk.

Ak žiadateľ elektronickým podpisom nedisponuje, formulár si vytlačí, podpíše ho a spolu s povinnými prílohami ho prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom odošle na adresu podateľne SAŽP:  
Slovenská agentúra životného prostredia

Rožňavská 24
821 04  Bratislava 

Zároveň má žiadateľ možnosť podať žiadosť (so všetkými povinnými prílohami) aj osobne v pracovných dňoch do podateľne SAŽP v Bratislave, aleb  osobne v regionálnych kanceláriách v časoch zverejnených na obnovdom.sk.

Môžeme žiadať o príspevok aj keď sme obnovu RD realizovali, resp. plánujeme realizovať svojpomocne?
Áno. Výnimku tvoria práce, ktoré musí realizovať osoba s príslušným odborným osvedčením, napr.  montáž zdroja tepla, t.j. plynového kondenzačného kotla, obnoviteľných zdrojov energií.

Keď bude moja žiadosť schválená do akej lehoty musím obnovu dokončiť.
Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:   
• obnovy RD podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti, za ukončenia realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).                      

• ostatných obnov RD (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti, za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela alebo zariadenia, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela/zariadenia prijímateľom.

Čo ak bude v mojej žiadosti chyba?
V prípade, že nie je (vzhľadom na nedostatky v predloženej žiadosti a/alebo jej prílohách) možné posúdiť žiadosť spôsobom uvedeným vo výzve  (resp. má nedostatok, ktorý je možné odstrániť), SAŽP vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaného dokumentu, resp. odstránenie identifikovaného nedostatku. SAŽP môže žiadať vo výzve na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení týkajúcich sa žiadosti. SAŽP zasiela výzvu na doplnenie žiadosti SAŽP vo výzve na doplnenie určí lehotu na doplnenie žiadosti.

Môžem žiadať o príspevok z programu Obnov dom, ak som v minulosti dostal finančné prostriedky z Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky ?
Na obnovu rodinného domu, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o EHB, nie je možné poskytnúť finančné prostriedky mechanizmu podľa tejto výzvy.

Je oprávnený výdavok výmena strešnej krytiny, ktorá nie je azbestová? 
Výdavok za výmenu strešnej krytiny, ktorá nie je azbestová nie je oprávnený výdavok v rámci poskytnutých prostriedkov.

Akým spôsobom sa budú posudzovať žiadosti? (ten, kto skôr podá žiadosť; alebo ten, kto bude mať všetku dokumentáciu v poriadku?)
Spôsob posúdenia žiadosti, vrátane postupu pri vyplatení prostriedkov je podrobne uvedený v príručke pre žiadateľa. SAŽP overí, či bola predložená žiadosť v stanovenej forme a zároveň, či sú splnené podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Úplné žiadosti, t.j. obsahuje formulár žiadosti vrátane všetkých relevantných príloh a údajov potrebných na overenie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu  sa budú posudzovať priebežne tak, ako budú žiadateľmi predkladané (dátum úplne predloženej žiadosti je kľúčový pre určenie poradia pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkom mechanizmu).

Dôležitý pre určenie poradia žiadostí je dátum úplnosti žiadosti, nie dátum jej podania (v prípade, že nebola úplná).

Kedy bude žiadateľ vedieť, že jeho žiadosť bola schválená, akým spôsobom im bude táto informácia oznámená?
Ak žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určené vo výzve, SAŽP zašle žiadateľovi (listinne alebo prostredníctvom e-schránky v závislosti od toho v akej podobe predložil žiadosť) oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Akým spôsobom preukážem vek stavby, ak kolaudačné rozhodnutie sa v tom čase nevydávalo?
Splnenie tejto podmienky sa preukazuje uvedením roku:
a) kolaudácie (ak je k dispozícii kolaudačné rozhodnutie po prvotnej výstavbe RD) a samotným kolaudačným rozhodnutím, alebo
b) povolenia užívania stavby (v prípade, že bolo užívanie RD povolené podľa zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku, t.j. pred účinnosťou stavebného zákona) doložením samotného povolenia užívania stavby, alebo
c) výstavby (ak kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie užívania stavby podľa predchádzajúcich písmen nie je k dispozícii) a potvrdením obecného/mestského úradu, potvrdzujúcim predpokladaný vek budovy, alebo
d) výstavby a znaleckým posudkom, vypracovaným odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby).

Aké dokumenty potrebujem mať pripravené k podaniu žiadosti?
Povinné prílohy:
1. Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa -  ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu
2. Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu - ak žiadateľ splnomocnil na zastupovanie inú osobu
3. Vyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu:
               • Stavebné povolenie,alebo
               •  Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu, alebo
               •  Vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu kópia Povinné
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac) -  ak žiadateľ nevyplnil údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
5. Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu:
               •  Prvé kolaudačné rozhodnutie, alebo
               •  Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek RD, alebo
               •  Povolenie užívania stavby, alebo
               •  Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby
6. Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB)
               •  Projektové energetické hodnotenie, alebo
               •  Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. správy, ktorá tvorí prílohu EC
               •  Projektové energetické hodnotenie je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu
7. Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti
                •  Výpis z účtu, alebo
                •  Potvrdenie o vedení účtu
8. Fotodokumentácia pred a po potvrdzujúca realizáciu projektu Obnovy RD

Sú ceny jednotkových sadzieb v podmienkach oprávnenosti (vzhľadom na energetickú krízu, rast cien stavebných materiálov a tepelných zariadení a infláciu) primerané?
V tejto chvíli, resp. pre tento rok považujeme ceny   jednotkových sadzieb  za dostatočné. Revízia a nová indexácia opatrení sa bude vykonávať každý rok počas realizácie Plánu obnovy, resp. príprave ďalších výziev.

Za predpokladu obnovy domu pri minimálnej energetickej úspore - pocíti majiteľ úsporu aj na platbách za energie?
Je to oprávnený predpoklad. Jedná sa o hlavný cieľ obnovy rodinných domov, t.j. úspora energie skvalitnením tepelno-technických vlastností a zefektívnením vykurovania. Aký rozsah úspory reálne nastane je závislé od rozsahu úspor energie, ale aj od zmien jednotkových cien energii.

Aké firmy budú môcť byť realizátormi konkrétnych prác na obnove domov? Budú potrebovať certifikáciu, alebo  odporúčate konkrétne firmy v regionálnych kanceláriách a na web stránke obnov dom?Realizátormi prác na obnove rodinných domov môžu byť všetky firmy, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy SR. Výber firmy je osobnou voľbou vlastníka rodinného domu.

Kto a ako bude určovať parametre, podľa ktorých sa bude stanovovať úspora primárnej energie (min. 30%)?
Toto upravuje Vyhláška 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V jej zmysle určí výšku úspory primárnej energie energetický certifikátor, alebo projektant, evidovaný v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Rodinný dom bol postavený v roku pred 1.januárom 2013 , avšak po tomto dátume bola k nemu bola robená prístavba ukončená kolaudáciou. Je tento RD oprávnený v súvislosti s podmienkou oprávnenosti ?
Áno, v takomto prípade je podmienka oprávnenosti splnená. RD je oprávnený, ak bol postavený  pred rokom 2013. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje uvedením roku z  prvého právoplatného kolaudačného rozhodnutia (kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013), resp. potvrdenia obecného úradu o veku stavby.   Zároveň platí, že identifikácia  v dokumente  potvrdzujúci vek RD musí byť v zhode s údajmi uvedenými na liste vlastníctva.   

Čo v prípade, keď výhradným  vlastníkom  nehnuteľnosti  je maloletá osoba (nehnuteľnosť nadobudla v dedičskom konaní ). Je možné v tomto prípade konať z pozície  zákonného zástupcu a uplatniť si príspevok? 
Zákonný zástupca (v tomto prípade jeden rodič) má zo zákona právo zastupovať vo všetkých bežných veciach maloletého (dieťa), ktoré nemá spôsobilosť na právne úkony. A keďže má aj zo zákona povinnosť spravovať majetok maloletého dieťaťa, musí právny úkon, ktorý vykoná v mene maloletého a nejde pritom o bežnú vec (ide napr. o nehnuteľnosť alebo inú majetkovú hodnotu), dať schváliť príslušnému súdu (následne, dodatočne).

Čo v prípade, keď nemáme zhotovené fotografie všetkých strán rodinného domu (napr. chýba nám jedna strana pôvodného stavu). Môžeme poslať žiadosť ?
Je nutné mať fotodokumentáciu pred a po obnove všetkých štyroch strán rodinného domu.

Ak je dokument PEH spracovaný skôr ako bol zverejnený vzor - je potrebné ho prepracovať? Alebo stačí ak obsahuje všetky potrebné údaje ale má inú formu a inak nazvané prílohy?
Projektové energetické hodnotenie musí obsahovať všetky požadované súčasti presne popísané vo vzore na stránke www.obnovdom.sk. Odporúčame vám prekonzultovať s odborne spôsobilou osobou, či vaše pôvodné projektové energetické hodnotenie je vypracované v súlade s našim vzorom a to v každom jeho bode.

Môže si žiadateľ, ktorý je zároveň osobou oprávnenou vydať energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie vydať sám sebe takýto dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie EHB?
Nie. Táto osoba nemôže vydať energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie na účely vlastnej žiadosti alebo žiadosti podávanej jemu blízkou osobou. Na vypracovanie dokumentu potvrdzujúceho návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy musí osloviť iného nezávislého odborníka.

Čo v prípade, ak nemám energetický certifikát východiskového stavu RD, keďže som s realizáciou obnovy svojho RD začal skôr, ako boli vyhlásené podmienky výziev?
V takom prípade môžete ako dokument preukazujúci návrh opatrení na energetické zlepšenie hospodárnosti budov predložiť k žiadosti o prostriedky mechanizmu tzv. Projektové energetické hodnotenie (PEH), ktoré Vám vypracuje autorizovaná osoba na základe vami predložených údajov. Pre účel žiadosti nie je dôležitý dátum vyhotovenia PEH, ale z PEH musí byť jednoznačne zrejmé, k akému dátumu je popísaný východiskový stav.

V tejto súvislosti upozorňujeme aj na podmienku časovej oprávnenosti výdavkov. Na splnenie podmienky časovej oprávnenosti musí popísaný východiskový stav zodpovedať stavu najskôr k 1.2.2020.

V akej výške mi náklady na obnovu domu preplatia?
Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov, a to podľa presne určených podmienok. Tie sú definované vo Výzvach, ktorých presné znenie nájdete tu.
Žiadatelia zo zvýhodnenej socio-ekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95% vynaložených nákladov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať minimálne 30% úsporu energií. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60% z vynaložených nákladov, ktoré sú maximálne 14 tisíc eur pri úspore energii od 30% do 60%. Ak žiadateľ v štandardnej výzve dosiahne úsporu energií nad 60%, môže byť výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až 19 tisíc eur.

Čo musí spĺňať môj dom, ak chcem žiadať o príspevok na obnovu rodinného domu ?
Rodinný dom musí spĺňať tieto podmienky na to, aby bol po jeho obnove vyplatený príspevok z plánu obnovy:
• nachádza sa na území Slovenskej republiky
• na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom
• bol postavený pred 1. januárom 2013
• je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie
• v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom
• energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.
Podrobné informácie a vzory sú uvedené na stránke www.obnovdom.sk.

Je možné podať žiadosť aj ako právnická osoba? 
Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom) avšak o príspevok môže požiadať  len fyzická osoba.  Žiadateľ na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže ale splnomocniť aj  tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú).  Právnická osoba môže byť splnomocnenou na podanie žiadosti, ale nemôže byť vlastníkom rodinného domu a teda ani žiadateľom.

Kedy mi budú vyplatené peniaze na  účet? 
Peniaze z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy budú vyplatené až po ukončení realizácie obnovy rodinného domu. Je potrebné pripraviť si a predložiť kompletnú povinnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a následne predložiť žiadosť o platbu. Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020

Na čo dať pozor pri príprave a podávaní žiadostí?
Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa s odborníkmi. Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu. Poradenstvo občanom poskytnú aj pracovníci v regionálnych kanceláriách SAŽP.  Presné a detailné znenie všetkých povinných príloh, ktoré žiadateľ potrebuje priložiť k žiadosti o príspevok nájde na webovom sídle www.obnovdom.sk, aj so zoznamom adries regionálnych kancelárií Obnov Dom. Dôležité je tiež pripraviť si fotodokumentáciu rodinného domu pred obnovou v súlade s povinným vzorom fotodokumentácie na zmienenom webovom sídle, fotodokumentáciu nie je možné vyhotoviť dodatočne.

Čo je to energetický certifikát a na čo je potrebný? 
Energetický certifikát budovy je osvedčenie o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z energetického certifikátu je možné usúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo nespĺňa. Zároveň posudzuje, aká je úroveň energetického hospodárnosti budovy a na základe toho zatriedi budovu do energetickej triedy na stupnici A až G. Pre účely tejto výzvy musí EC obsahovať posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, vrátane výpočet potenciál úspor primárnej energie v %.

Spracovateľom energetického certifikátu musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov. Zoznam oprávnených osôb je dostupný na: https://verejnyportal.sksi.sk/search.

Musí aj spolumajiteľ nehnuteľnosti spĺňať všetky podmienky oprávnenosti podania žiadosti o finančný príspevok?
Áno, aj spoluvlastník rodinného domu, na ktorý sa podáva žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je v postavení žiadateľa, čo znamená, že aj ostatní spoluvlastníci musia spĺňať podmienky oprávnenosti žiadateľa. Výnimkou je podmienka na trvalý pobyt, ktorú musí spĺňať aspoň jeden zo žiadateľov; resp. v prípade zvýhodnenej výzvy aj osoby, prostredníctvom ktorých sa preukazuje nárok na zaradenie do zvýhodnenej výzvy.

Ako postupovať pri agende splnomocnenia inej osoby?
Všetky vzory plnomocenstiev pre hlavných žiadateľov (v prípade, že sa nejedná o výlučného vlastníka), ale aj pre kontaktné fyzické a právnické osoby nájdu záujemcovia o príspevok z mechanizmu plánu obnovy na stránke www.obnovdom.sk. Plnomocenstvá musia byť po vyplnení overené notárom.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené