Prehlásenie o ochrane osobných údajov

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách Úradu vlády Slovenskej republiky.

Podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla dotknutá osoba skutočne oboznámiť a dostatočne informáciám porozumela.

Prevádzkovateľ:       Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 2899/1, 811 06 Bratislava,  [email protected]
Alternatívne:             Sekcia plánu obnovy, Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava,  [email protected]

Sprostredkovateľ:    FLOWii s.r.o., Ernestova bašta 2, 940 02 Nové Zámky, IČO 46 383 913, +421 948 411 307, [email protected]

Zodpovedná osoba: LEXANTE s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 53 362 624, +421 909 123 300, [email protected], [email protected]

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO 36 064 220, [email protected]              

Úrad vlády Slovenskej republiky sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje a rešpektuje Vaše súkromie na všetkých svojich webových stránkach v rámci internetovej domény planobnovy.sk.

Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje na všetky internetové stránky Úradu vlády Slovenskej republiky na predmetnom webovom sídle: vlada.gov.sk, ako aj na webových stránkach uložených na doméne Úradu vlády Slovenskej republiky: planobnovy.sk, ktoré spravuje a zabezpečuje Sekcia Informačných Technológií spolu so Sekciou Plánu Obnovy. 

V tejto súvislosti:

 • prevádzkovateľ zabezpečuje súlad s osobitným vyhlásením o ochrane osobných údajov zavedeným pre každú elektronickú službu,
 • zodpovedná osoba nezávislým spôsobom zabezpečuje interné uplatňovanie platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a radí prevádzkovateľom v súvislosti s ich povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania Vašich osobných údajov je stanovený v súlade s ustanoveniami platnej právnej úpravy, a to konkrétne podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ na tejto webovej stránke používa dva typy súborov cookies, a to nasledovné:

 • Nevyhnutné cookies – sú to súbory cookies, ktoré sú technického charakteru, pričom umožňujú základné fungovania tejto webovej stránky. Tieto cookies umožňujú zaznamenávať základné funkcie, ako sú nastavenia bezpečnosti, správa siete a prístupnosť. Môžete ich zakázať zmenou nastavení prehliadača, čo následne môže ovplyvniť fungovanie tejto webovej stránky.
 • Funkčné cookies – sú to súbory cookies, ktoré pomáhajú Úradu vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovateľovi nastaviť pre Vás rovnaký spôsob fungovania tejto webovej stránky po celú dobu, čo ich prezeráte, napr. sem spadá voľba jazyka, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia. V rámci funkčných cookies Úrad vlády Slovenskej republiky zaznamenáva údaje, ktoré mu umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky. Ide iba o štatistiky a údaje sú anonymizované, takže prevádzkovateľ nie je schopný na základe týchto údajov identifikovať Vašu osobu.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa Vášho uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači/mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Na základe právneho základu spracúvania nevyhnutných cookies je podľa platnej právnej úpravy možné takéto typy súborov cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutej osoby. Funkčné súbory cookies sa viažu s právnym základom vymedzeným v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Legislatívnu úpravu predstavuje aj zákon číslo 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko spracúvanie osobných údajov rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky. Dôvodom prijatia zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.


Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania poskytnutých osobných údajov je stanovená v súlade s čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Základné tzv. nevyhnutné cookies sú uchovávané po dobu 24 hodín.
 • Funkčné cookies sú uchovávané po dobu 13 mesiacov.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté (podľa čl. 15 ods. 1 písm. a), b) a písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES); 
 • právo získať od prevádzkovateľa údaje o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia (podľa čl. 15 ods. 1 písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES);
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania takýchto údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila;
 • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania (podľa čl. 15 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES), pričom informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia tejto lehoty na potrebnú dobu spracovania údajov.
  V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať Dotknutej osobe poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Vyššie vymedzené podmienky sa neuplatnia v prípade, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti , ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s vymedzením v platnej právnej úprave,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely vymedzené v právnej úprave, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, pričom k tomuto právu patrí aj právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, čo znamená, že máte právo od prevádzkovateľa žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem (podľa čl. 15 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES);
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom sa konanie začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 alebo sa konanie začne aj bez návrhu. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu predmetného, vyššie spomínaného Nariadenia, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov;
 • právo mať informáciu o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (podľa čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES), v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Úrad vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie;
 • právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES);
 • právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov (podľa čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES), ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Úrad vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob kópie osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

V prípade akejkoľvek žiadosti týkajúcej sa spracovania vašich osobných údajov vás vyzývame, aby ste sa obrátili na zodpovedného prevádzkovateľa (uvedeného vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v súvislosti s konkrétnou spracovateľskou činnosťou alebo elektronickou službou).

IP adresa a id zariadenia

 • Keď navštívite webové sídlo Úradu vlády Slovenskej republiky, dostane táto inštitúcia ako základnú technickú požiadavku adresu internetového protokolu (IP adresu) alebo ID zariadenia použitého na pripojenie na webové sídlo.
 • Bez poskytnutia tejto informácie by ste nemohli nadviazať technické spojenie medzi vašimi zariadeniami a serverovou infraštruktúrou, a preto by ste nemohli mať prístup na webové sídla Úradu vlády Slovenskej republiky.
 • Tieto predmetné informácie sú uchovávané len počas obdobia potrebného na vybavenie žiadosti, konkrétne počas trvania relácie prehliadania. Okrem toho sa v súboroch logov operačného prostredia Sekcie Informačných Technológií môžu z bezpečnostných alebo iných dôvodov ukladať IP adresy a ID zariadení na obdobie jedného roka.

Súbory cookies a tretie strany

 • Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka pri jej návšteve uloží do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Umožňuje webovej stránke zapamätať si Vaše akcie a preferencie (napríklad sa môže jednať o prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia) v priebehu času, takže ich nemusíte opakovane zadávať vždy, keď sa na ňu vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. 
 • Súbory cookies sú zaznamenávané a uchovávané na základe Vášho súhlasu v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača.
 • Určité internetové stránky uložené na doméne Úradu vlády Slovenskej republiky používajú súbory cookies hostiteľskej domény. Sú to súbory cookies vytvárané a kontrolované sekciami Úradu vlády Slovenskej republiky a nie tretími stranami.
 • Webové sídla Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci tejto domény môžu obsahovať odkazy na webové sídla tretích strán. Na používanie obsahu tretích strán na našich webových stránkach môže byť nutné prijať ich osobitné podmienky vrátane ich politiky používania súborov cookies, nad ktorými Úrad vlády Slovenskej republiky nemá kontrolu.

Dodržanie zásad

Pri spracúvaní osobných údajov sa zaväzujeme dodržiavať nasledovné zásady:

 • zásadu zákonnosti – osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;
 • zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje získavame iba na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;
 • zásadu minimalizácie osobných údajov – osobné údaje spracúvame v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • zásadu správnosti spracúvame iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia;
 • zásadu minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • zásadu integrity a dôvernostiosobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov;
 • zásadu zodpovednosti osobné údaje spracúvame v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Zodpovedáme za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov. 
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené