6. žiadosť o platbu

Výška splátky: 1005 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 1 005 600 254 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 18.7.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie aspoň 30%

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Opis

Obnoví sa 13 000 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém podpory vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia. Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2024

Celková plocha obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Reforma/investícia

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Opis

Z celkového cieľa obnoviť 52 812 m² sa obnoví aspoň 48 011 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q4 2024

Revitalizácia vodných tokov

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Opis

Z celkového cieľa revitalizovať 57 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 52 km. Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2022 do 31. decembra 2023.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2024

Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe skutočných nákladov na zamestnancov a prevádzkových nákladov dotknutého zariadenia, ako aj dosiahnutie miery zápisu detí vo veku štyroch rokov

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov

Opis

Dôjde k zmene príslušných ustanovení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, revízii vzorca v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z., ako aj k zmene nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Vytvorí sa diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Právna úprava bude prijatá do 30. júna 2024 a nadobudne účinnosť 1. 1. 2025.

K 30. septembru 2024 bude miera zápisu detí vo veku štyroch rokov v predprimárnom vzdelávaní aspoň 82 %. Zahŕňa to predprimárne vzdelávanie: i) v materských školách/špeciálnych materských školách, ktoré sú súčasťou slovenskej siete škôl; ii) v rámci individuálneho vzdelávania, napr. na žiadosť právneho zástupcu doma, alebo iii) v zariadení registrovaného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q1 2025

Vytvorenie siete regionálnych centier podpory učiteľov

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma

Opis

Na regionálnej úrovni sa vybudujú regionálne centrá kurikulárneho manažmentu a podpory škôl pri zavádzaní zmien, ktoré budú vykonávať svoju činnosť prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností. Postupne vznikne 40 takýchto centier (jedno centrum pre dva okresy) s tímom zloženým z učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, expertov z tretieho sektora a odborníkov z fakúlt pripravujúcich učiteľov v danom regióne.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2024

Počet podporených projektov spoluprác a voucherov

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a výskumným organizácií

Opis

Z celkového cieľa 1 966 projektov sa podporí aspoň 1 770 projektov spolupráce medzi spoločnosťami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery.
Očakáva sa, že investícia povedie:
• k vytvoreniu najmenej dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií
• k 1 316 projektom spolupráce podporeným z „matching“ grantov
• k odovzdaniu 250 inovačných a 400 digitálnych voucherov.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2024

Počet vybraných projektov na riešenie výziev zelenej transformácie

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Opis

Z celkového cieľa vybrať 30 projektov, sa vyberie aspoň 27 projektov v rámci výziev na riešenie zelenej transformácie a dekarbonizácie. Projekty sa schvaľujú v rôznych fázach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9)

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2024

Počet vybraných projektov na riešenie výziev spojených s digitálnou transformáciou

Reforma/investícia

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Opis

Z celkového cieľa vybrať 155 projektov sa vyberie aspoň 140 projektov v rámci tematických schém (napr. dopytovo orientovaných výziev a/alebo finančných nástrojov) na tematické projekty zamerané na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou na rôznych úrovniach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9).

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q4 2024

Počet one-stop shopov služieb v oblasti integrácie na Slovensku

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku

Opis

Plne funkčné strediská („one-stop shopy“) poskytujúce komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q4 2024

Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

Opis

Z celkového cieľa poskytnúť 4508 motivačných štipendií sa poskytne aspoň 4226 motivačných štipendií najtalentovanejším domácim študentom, najlepším talentom zo zahraničia a talentovaným sociálne znevýhodneným študentom.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2024

Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie

Opis

Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek dodávateľom stavebných prác v záujme dosiahnutia celkového cieľa 2 200 nových nemocničných lôžok, z ktorých sa musí sprístupniť najmenej 1 980 lôžok podľa tohto členenia:

  •  minimálne 1 080 lôžok (cieľom je 1 200 lôžok) na úrovni „hrubá stavba“* v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú efektívnosť intervenčného poľa 25ter s certifikátom BREEAM, LEED alebo ekvivalentným certifikátom
  • zvyšné lôžka chýbajúce do dosiahnutia celkového počtu 1 980 lôžok (cieľom je 2 200 lôžok) sa sprístupnia buď na úrovni „hrubá stavba“, alebo v nemocniciach po rozsiahlej modernizácii na úroveň plne vybavená („full fit out“)**

* Hrubá stavba – základy, stavba, potrubie, izolácia, kanalizácia, vonkajšie inštalácie, bez strojov, ústredného kúrenia, vedenia, podlahy, konečných úprav a vybavenia.
** Rozsiahla modernizácia na úroveň plne vybavená („full fit out“) sa vymedzuje ako rekonštrukcia1 alebo výstavba budov2 (pavilónov) v existujúcich nemocničných areáloch a zahŕňa:
a) renováciu, výstavbu budov a rozšírenie, dokončenie, nadstavbu alebo iné prestavby;
b) poskytovanie fyzického a technického vybavenia, dodávky zdravotníckeho vybavenia, zariadenia, výstavbu a modernizáciu infraštruktúry IKT (informačných a komunikačných technológií) vrátane zariadení s vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákup softvérového vybavenia.

Písmená a) a b) sú určené na bežné používanie a spolu tvoria funkčnú jednotku.
1 Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov a/alebo rozšírenie a/alebo dokončenie a/alebo nadstavba existujúcich nemocničných budov okrem položiek v písmene b) zahŕňa  predovšetkým, ale nie výlučne: izoláciu vonkajšieho plášťa a striech, výmenu okien a dverí, osvetlenie, výmenu technologických zariadení (vykurovanie, vedenie, elektrina, výťahy).
2 Výstavba budov (pavilónov) v existujúcich nemocničných areáloch.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q1 2024

Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízko kapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivost

Opis

V zariadeniach komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach sa vytvorí spolu minimálne 441 jednotiek váženej kapacity vďaka výstavbe nových budov a renovácii existujúcich budov. Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q2 2024

Rozšírenie kapacít ambulantnej služby

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Opis

154 miest (jednotiek váženej kapacity) pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) sa vytvorí vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov. Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q2 2024

Zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Investícia 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania

Opis

Nadobudnutie účinnosti troch balíkov na zníženie administratívneho zaťaženia podnikov, z ktorých každý obsahuje aspoň 100 opatrení a vedie k úsporám pre podnikateľov.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2024

Spustenie plne funkčného jednotného digitalizovaného procesu insolvenčných konaní

Reforma/investícia

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčného konania

Opis

Jednotný plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní bol testovaný a spustený a používa sa vo všetkých insolvenčných konaniach. Uvedenie do prevádzky informačného systému verejnej správy (technický rámec) zameraného na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, speňaženie majetku) a ďalšími funkciami pre včasné varovanie pred hroziacim úpadkom, oddlženie fyzických osôb, cezhraničnú výmenu informácií, poskytovanie štatisticko-analytických údajov a zverejňovanie informácií.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q4 2024

Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

 Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia

Opis

Uvedenie do prevádzky moderného informačného systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom, aby činnosti obchodného registra vykonávali plnom rozsahu elektronicky.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q3 2024

Zavedenie školení a vybavenia v kontexte reformy polície

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – školenie a vybavenie

Opis

Všetci príslušníci vymenovaní v novozriadených útvaroch Policajného zboru (trestné činy proti životnému prostrediu, kriminálne analýzy, kriminálne technologické služby) majú v 4. štvrťroku 2022 absolvovanú odbornú prípravu. Do 4. štvrťroku 2022 absolvuje odbornú prípravu najmenej 300 policajtov s cieľom zvýšiť kvalitu komunikácie policajtov s obeťami trestných činov.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2024

Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova budov

Opis

Z celkového cieľa zrenovovať 49 965 m² podlahovej plochy budovy sa zrenovuje najmenej 45 000 metrov štvorcových v policajných budovách s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Do 4. štvrťroka/2023 sa zrenovuje najmenej 5 budov. Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnej analýzy, služieb kriminalistickej techniky a útvarov na boj s environmentálnou trestnou činnosťou podľa materiálového inventára zo 4. štvrťroka 2024.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2024

Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – nový Informačný systém evidencie cudzincov (IS ECU)

Opis

Uvedenie nových modulov Informačného systému evidencie cudzincov do plnej prevádzky s týmito kľúčovými funkciami: podanie žiadosti o pobyt a obnovenie pobytu, registrácia pobytu, elektronizáciu žiadosti o vydanie dokladu, moduly notifikácie a elektronizácia komunikácie v priebehu konania.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2024

Zriadenie centier zdieľaných služieb

Reforma/investícia

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy – zriadenie centier zdieľaných služieb

Opis

Z celkového cieľa vytvoriť 22 centier zdieľaných služieb v najzaostalejších regiónoch do 4. štvrťroka/2024 sa zriadi najmenej 20 centier zdieľaných služieb. Tieto centrá zdieľaných služieb pomáhajú združovať kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných (sociálnych) služieb.

Vykonávateľ

MV SR

Termín

Q4 2024

Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Opis

Modernizácia platformy frontend, backend a middleware (spoločné moduly) založenej na zásadách nízkokódovateľných komponentov, ktoré sú centrálne riadené pre všetkých poskytovateľov verejných služieb. Platforma je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2024

Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Opis

Štyri procesy a sekcie verejnej správy sa budú optimalizovať a automatizovať. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2024

Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Opis

Podpora poskytnutá na účasť na dvoch cezhraničných digitálnych projektoch z nasledujúceho zoznamu, ktorý navrhla Európska komisia: Security Operation Centres, MediaInvest, European Blockchain Services Infrastructure, EuroQCI, 5G Corridors, Common European Data Infrastructure, Processors and Semiconductor chips, Connected Public Administration, Genome of Europe, Digital Skills.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2024

Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)

Opis

Zabezpečenie 1000 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2024

Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Opis

Podpora vyplatená na 19 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení v rámci systému dotácií.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2024

Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny zákona o vodách

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel

Opis

Touto legislatívnou zmenou sa v prípade tepelných čerpadiel typu voda – voda zavedie oslobodenie od povinnosti odvádzať poplatok za využívanie podzemnej vody na energetické účely, a to na základe novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Novela zákona bude v súlade s navrhovanou reformou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci čiastkového opatrenia 1 (reforma 1).

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3 2024

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie

Opis

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“), ktorými sa zavádzajú osobitné zjednodušené povoľovacie konania a postupy pripojenia do sústavy v záujme rozvoja zariadení v takýchto oblastiach. Uverejnenie a uplatňovanie návrhu metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) („Metodika – veterná energia“). Zavedú sa v nej jednotné kritériá výberu a posudzovania lokalít vhodných na rozvoj veternej energie. V tejto metodike sa na účely vymedzenia oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) zavedú aj environmentálne, hospodárske, technické kritériá, kritériá účasti verejnosti a kritériá pripojiteľnosti do sústavy. Metodika sa vypracuje v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj prostredníctvom verejnej konzultácie a transparentného dialógu.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2024

Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy

Opis

Prijatie týchto opatrení, ktoré budú pre vnútroštátne orgány a prevádzkovateľov sústavy povinné:

1. zníženie prekážok pripojenia do sústavy, a to aj prostredníctvom prispôsobenia pravidiel opätovného uvoľnenia nevyužitých kapacít, a aspoň jedna z týchto možností:

  • stanovenie lehôt na rezerváciu kapacít v sústave;
  • zavedenie finančných stimulov odrádzajúcich od nevyužitia pridelených kapacít včas;

2. opatrenia na zvýšenie transparentnosti procesu pripojenia (vrátane rozhodnutí o pripojení) prostredníctvom pravidelne aktualizovaných online informácií o dostupných kapacitách pripojenia do sústavy a iných relevantných informácií, a to na úrovni regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav aj prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Mali by sa zjednotiť požiadavky na transparentnosť vo všetkých distribučných spoločnostiach;

3. harmonizácia pravidiel pripojenia zariadení na výrobu elektriny z OZE do elektrických distribučných sústav v rámci všetkých regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav, najmä prostredníctvom jednotného postupu vydávania povolení na pripojenie do sústavy;

4. prijatie dodatočných regulačných stimulačných mechanizmov Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na podporu investícií prevádzkovateľov distribučných sústav do rozvoja distribučnej sústavy s cieľom podnecovať integráciu OZE do sústavy;

5. zavedenie záväzných lehôt pre postupy pripojenia do sústavy pre malé a miestne OZE.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q1 2025

Nové moduly odbornej prípravy vo vzdelávacích programoch stredných odborných škôl a program odbornej prípravy pre učiteľov a dospelých

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 6: Zručnosti pre zelenú transformáciu

Opis

Aktualizované kurikulum, ako aj program učiteľstva sa vypracujú v súlade s klasifikáciou zelených zručností ESCO (Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní). Aktualizované kurikulum schvália stredné odborné školy, program učiteľstva schváli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2024

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené