8. žiadosť o platbu

Výška splátky: 550 mil. eur

 

Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti
o platbu Európskej komisii, t.j. vyplatenie 550 000 000 EUR.

 

Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
Aktualizácia stavu implementácie: 18.7.2023

Legenda stavu implementácie:
riziko nesplnenia míľnika/cieľa
oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu
splnené
podľa plánu

Míľniky/ciele

Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi

Reforma/investícia

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzit

Opis

Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 25 755 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 23 640 ha. Do 30. septembra 2022 vypracuje pracovná skupina ministerstva životného prostredia metodiku na stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Výzvy na odkúpenie pôdy v chránených oblastiach, najmä v národných parkoch, sa budú pre vybrané oblasti vyhlasovať priebežne do 31. decembra 2025.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2025

Počet vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania

Opis

Cieľom je 10 000 pedagogických a odborných zamestnancov vyškolených v rámci programov profesijného rozvoja, profesijného rozvoja, ďalšieho vzdelávania a iných informačných aktivít, ktoré budú zamerané na predstavenie nového modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, diagnostiku úrovne jazykových schopností detí a žiakov a poskytovanie podpory žiakom s jazykovými prekážkami pri prístupe ku vzdelávaniu.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Nadobudnutie účinnosti legislatívneho vymedzenia segregácie v školách

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 5: Podpora desegregácie škôl

Opis

Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2025.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2025

Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky

Reforma/investícia

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 5: Podpora desegregácie škôl.

Opis

Metodika bude vychádzať zo schváleného zákona, ktorý nadobudne účinnosť do 3. štvrťroku 2025.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Podiel základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma

Opis

Aspoň 30 % verejných základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Zavedenie on-line maturity

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma

Opis

Časť maturity (záverečná skúška absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl) absolvovaná online.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením

Reforma/investícia

Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách

Opis
Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Počet podporených projektov na podporu alebo rozvoj internacionalizácie vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Reforma/investícia

Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí

Opis

Z celkového cieľa podporiť 31 projektov sa podporí aspoň 28 projektov zameraných na propagáciu alebo internacionalizáciu vysokých škôl a výskumných ústavov:

  • vykonávaním inštitucionálnych stratégií internacionalizácie na úrovni vysokých škôl (napríklad príprava nových programov v cudzích jazykoch, zlepšenie pripravenosti domácich vysokoškolských učiteľov/doktorandov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí), - podporou účasti vysokých škôl na zahraničných veľtrhoch a podujatiach náboru študentov,
  • propagáciou Slovenska na medzinárodných podujatiach.
Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q4 2025

Podiel reprofilovaných nemocníc v rámci novej siete nemocníc

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc

Opis

Bude existovať prechodné obdobie, počas ktorého budú nemocnice a zdravotné poisťovne povinné dodržiavať novo definované pravidlá.40 % súčasných nemocníc (nemocnice s povolením v rozsahu všeobecných a špecializovaných nemocníc) bude reprofilizovaných podľa novej reformy.   

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2025

Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP

Reforma/investícia

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve

Opis

Cieľom je pripojenie 19 verejných nemocníc do centrálneho systému ERP, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2025

Kapacita detenčných zariadení

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení

Opis

Uvedenie do prevádzky nových detenčných zariadení s kapacitou pre 150 psychiatrických pacientov.   

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2025

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Investícia 3: Vybudovanie psychosociálnych centier
Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov
Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra

Opis

Uvedenie do prevádzky 28 komunitných centier zdravotnej a sociálnej starostlivosti: psycho-sociálne centrá, denné stacionárne zariadenia, centrá pre poruchy autistického spektra.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2025

Kapacita pacientov v premenených miestnostiach v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti

Opis

Dokončenie rekonštrukcie miestností na 2 lôžkové miestnosti v ústavnej psychiatrickej starostlivosti so sanitárnymi zariadeniami a nahradenie sieťových postelí miestnosťami pre izoláciu.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q4 2025

Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma 1: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Opis

Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zavedie nový systém financovania založený na osobnom rozpočte pre odkázané osoby. Reformou sa zruší veľký počet rôznych príspevkov a vytvorí priestor na cielenú a komplexnú podporu pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. Reforma financovania podporí vznik a rozvoj komunitných služieb.  Legislatívne úpravy budú regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti vymedzené najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Vykonávateľ

MPSVaR SR

Termín

Q4 2025

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti

Reforma/investícia

Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Opis

Táto investícia zahŕňa vytvorenie najmenej 270 lôžok vybudovaním nových hospicov (v priemere 20 lôžok) a rekonštrukciu existujúcich hospicov. Hospice sa budú využívať na účely dlhodobej paliatívnej starostlivosti o pacientov, ktorých zdravotný stav alebo rodinná situácia neumožňuje domácu paliatívnu liečbu.  Lôžka paliatívnych oddelení sa vytvoria rekonštrukciou existujúcich lôžok. Niektoré z nich budú výsledkom reprofilácie oddelení pre dlhodobo chorých pacientov, pričom časť z nich sa vytvorí z akútnych lôžok, ktoré sa uvoľnia optimalizáciou siete.

Vykonávateľ

MZ SR

Termín

Q3 2025

Rekonštruovaná plocha budov súdov

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Investícia 1: Reorganizácia súdov – Renovácia budov

Opis

Z celkového cieľa rekonštrukcie 124 368 m² súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 111 931 metrov štvorcových s cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v nadväznosti na zvýšenie počtu súdnych zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych obvodoch. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q4 2025

Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Investícia 1: Reorganizácia súdov – Výstavba/obstarávanie nových budov

Opis

Z celkového cieľa vybudovať alebo kúpiť 27 677 metrov štvorcových moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme sa musí vybudovať alebo kúpiť najmenej 24 909 metrov štvorcových. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka 2022.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q4 2025

Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia

Reforma/investícia

Komponent 15: Reforma justície

Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – Obchodný register a centralizovaný systém súdneho riadenia

Opis

Uvedenie do prevádzky moderného informačného systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Zavedenie centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, prepojenie všetkých súdov, prepojenia s inými príslušnými systémami verejnej správy a migráciu existujúcich údajov všetkých súdov z existujúcich miestnych databáz do centralizovaného systému súdneho riadenia. Aspoň 80 % migrácie údajov sa dokončí do 4. štvrťroka 2025.

Vykonávateľ

MS SR

Termín

Q4 2025

Vývoj a konštrukcia superpočítača

Reforma/investícia

Komponent 17: Digitálne Slovensko

Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Opis

Uvedenie počítačovej infraštruktúry do prevádzky na základe funkčných testov a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa bude financovať konštrukcia superpočítača s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti o architektúre sa uvedú v štúdii uskutočniteľnosti.

Vykonávateľ

MIRRI SR

Termín

Q4 2025

Sprevádzkovanie centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a poskytovanie referenčných dokumentov o BAT

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 4: Centrum pre najlepšie dostupné techniky

Opis

Sprevádzkovanie BAT centra, ktorého úlohou bude koordinovať a zabezpečovať získavanie, spracúvanie a výmenu informácií o BAT a nových technológiách, a to aj v oblasti obehovosti v rámci priemyselných procesov a materiálov, dekarbonizácie priemyslu a diverzifikácie dodávok energie.

Preklady dokumentov o BAT (BREF) do slovenčiny sa zverejnia a sprístupnia priemyslu a povoľujúcim orgánom, aby sa zaručil prechod na čistejšie priemyselné procesy.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2025

Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 1 – Čiastkové opatrenie 6: Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva

Opis

Zavedie sa plán obehového biohospodárstva, v ktorom sa posúdi potenciál Slovenska v oblasti výroby bioplynu a biometánu a účinné začlenenie biometánu do sústavy. V pláne sa určia bioplynové stanice vhodné na transformáciu na výrobu biometánu. Transformácia bude podliehať zisťovaciemu povoľovaciemu konaniu podľa zákona o EIA. Dokument poskytne trajektóriu na dosiahnutie identifikovaného národného potenciálu do roku 2030 a do roku 2050.Účinnosť nadobudne súbor legislatívnych a/alebo prípadne nelegislatívnych opatrení potrebných na odstránenie zistených prekážok pri povoľovaní a výrobe alebo privádzaní biometánu do sústavy a pri používaní zvyškov z biometánových zariadení ako hnojív. Pozornosť sa bude venovať uskutočniteľnosti používania biogénneho CO2.Na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva sa uverejní komplexná mapa výrobného potenciálu v prípade bioplynu a biometánu, technologické katalógy a plán obehového biohospodárstva, v ktorom sa určia vhodné oblasti na rozvoj obehového biohospodárstva. Mapa bude zahŕňať zber a aktualizáciu údajov o kvalite, množstve a priestorovom umiestnení biologického odpadu na Slovensku vhodného na energetické a živinové zhodnocovanie.  Súčasťou budú aj údaje o sieti bioplynových a biometánových zariadení, jej štrukturálnom stave a prevádzkových parametroch. Vypracujú a prijmú sa dva technologické katalógy a jeden katalóg opatrení.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2025

Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) + vytvorenie pilotných oblastí

Reforma/investícia

REPowerEU

Reforma 2 – Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“

Opis

Vytvoria sa pilotné oblasti vhodné na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s potenciálnym celkovým inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Súčasťou pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“) budú ich digitálne mapy (zaznamenávajúce napr. rýchlosť vetra a veternú energiu, počet veterných dní, vzdialenosť od letových trás, nárazníkové pásma, zóny, v ktorých si vtáky hľadajú potravu, migračné koridory atď.), pričom sa zohľadnia postupy stanovené v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie. V prípade oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“), v ktorých sa majú realizovať projekty a investície na predmetnom území, sa vykoná postup na vydanie environmentálneho povolenia podľa zákona o EIA s cieľom zjednodušiť povoľovacie konania pre projekty v danej oblasti.

Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky.

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q4 2025

Renovačné práce v prenosovej sústave

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 1.2: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia prenosových vedení

Opis

Z celkového cieľa modernizovať 250 km sa zmodernizuje aspoň 225 km prenosových vedení. Renovácia sa plánuje v rámci sústavy prevádzkovanej slovenským prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) a jej súčasťou bude modernizácia komponentov vysokonapäťových elektrických prenosových vedení.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q4 2025

Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy

Opis

Z celkového cieľa 3 400 obnovených rodinných domov osôb ohrozených energetickou chudobou sa do 3. štvrťroka 2025 dokončí obnova najmenej 3 060 domov. Ak sú do schémy zahrnuté kotly na biomasu, musia spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3 2025

Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava

Opis

Zabezpečenie vybavenia a úprava priestorov v 13 školách na účely teoretickej a praktickej výučby študentov stredných odborných škôl a pedagogických zamestnancov.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2025

Odborná príprava pedagogických zamestnancov

Reforma/investícia

REPowerEU

Investícia 7: Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava

Opis

Poskytnutie 180 kurzov odbornej prípravy pre učiteľov a inštruktorov stredných odborných škôl v oblasti OZE a elektromobility. Osoby, ktoré sa zúčastnia na viacerých rozličných moduloch odbornej prípravy, sa započítajú viackrát – raz za každý kurz odbornej prípravy alebo vzdelávaciu činnosť.

Vykonávateľ

MŠVVaŠ SR

Termín

Q3 2025

Vysvetlivky
stav implementácie – Národná implementačná koordinačná autorita pravidelne vyhodnocuje plnenie míľnikov a cieľov z časového i obsahového hľadiska.
míľniky a ciele - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré bude Slovensko reportovať dvakrát ročne Európskej komisii
vykonávateľ - ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MD SR - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MS SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ÚVO - Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR - Úrad vlády Slovenskej republiky
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené