Výzvy - Akademický sektor a inovácie

Filtrovať
Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená
uzavretá - vyhodnotená

Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách

Oficiálny názov výzvy

Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Názov reformy

Reforma: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

6/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/pilotovanie-zmien-v-priprave-ucitelov-slovenskeho-jazyka/

Podpora nových študijných programov učiteľstva a zmien v programoch inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoja digitálnych schopností študentov učiteľstva

Oficiálny názov výzvy

Grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva. Financované budú aj zmeny v programoch týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoja digitálnych kompetencií študentov učiteľstva.

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie

Názov reformy

Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu vzdelávania

Oprávnení žiadatelia

Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

6/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/482136449962913792

Podpora integrácie verejných vysokých škôl

Oficiálny názov výzvy

Podpora integrácie verejných vysokých škôl. Budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov za účelom spájania vysokých škôl (napr. výstavba nových spoločných priestorov, modernizácia existujúcej infraštruktúry a vybavenia budov vysokých škôl, podpora v oblasti integrácie digitálnych a informačných systémov, debarierizácia). Pri rekonštrukciách je podmienkou zabezpečenie energetickej efektívnosti priestorov o viac ako 30% primárnej energie

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2022

Dátum ukončenia výzvy

11/2022

Projektový manažment spájania vysokých škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, ktoré sa preukážu dokladom o právnom záväzku spájania sa.

Dátum vyhlásenia výzvy

10/2022

Dátum ukončenia výzvy

1/2023

Audit kvality aktivít internacionalizácie vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Oficiálny názov výzvy

Vykonanie auditu kvality aktivít internacionalizácie VŠ a výskumných inštitúcií. Zámerom je realizovať inštitucionálny audit a následný reaudit aktivít internacionalizácie vybraných desiatich VŠ. Jedná sa o podporu realizácie auditu internacionalizácie vysokých škôl ako predpokladu tvorby a aktualizácii inštitucionálnych stratégií internacionalizácie.

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy  

Dátum vyhlásenia výzvy

10/2023

Dátum ukončenia výzvy

12/2023

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ a boli z Bratislavského kraja

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Podpora prípravy žiadostí do programu Horizont Európa

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské výskumné organizácie (ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ) a podniky

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2025

„Matching“ granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2025

Transformačné a inovačné konzorciá

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Slovenská akadémia vied, Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, Verejné výskumné inštitúcie, Vysoké školy, Občianske združenia a neziskové organizácie, Záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy, Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

9/2023

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://vaia.gov.sk/2023/06/12/vyzva-transformacne-a-inovacne-konzorcia/

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov (R1)

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Vysoké školy (verejné, štátne, súkromné) a verejné výskumné inštitúcie podľa ich úspešnosti vo VER, resp. v získavaní projektov Horizontu 2020 a/alebo Horizontu Európa.

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2023

Dátum ukončenia výzvy

6/2023

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://vaia.gov.sk/2023/05/10/stipendia-pre-excelentnych-phd-studentov-a-studentky-r1/

Štipendiá pre výskumníkov (R2 - R4)

Oficiálny názov výzvy

Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

9/2023

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/455104889489371136

„Early stage“ výskumné granty

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2023

Dátum ukončenia výzvy

1/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489784240851824640

Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Oficiálny názov výzvy

Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Výzva na projekty pripravenosti technológie (TRL 4-8), sprostredkovaná ministerstvom hospodárstva

Oficiálny názov výzvy

Výzva pre projekty na TRL leveloch 4-8, sprostredkovaná ministerstvom hospodárstva

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, neziskové organizácie zamerané na priemyselné inovácie a výskumného charakteru, záujmové združenia právnických osôb a priemyselné komory zriadené samostatným zákonom

Dátum vyhlásenia výzvy

10/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/501712534228611072

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Oficiálny názov výzvy

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2024

Výzva na projekty pripravenosti technológie (TRL 4-8), sprostredkovaná ministerstvom hospodárstva

Oficiálny názov výzvy

Výzva pre projekty na TRL leveloch 4-8, sprostredkovaná ministerstvom hospodárstva

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a priemyselné komory zriadené samostatným zákonom

Dátum vyhlásenia výzvy

10/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://vaia.gov.sk/sk/2023/10/23/podpora-vyvoja-inovativnych-digitalnych-rieseni/

Vybudovanie bezpečnostných dohľadových centier (3 SOC)

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie bezpečnostných dohľadových centier (3 SOC)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, subjekty územnej samosprávy, vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/456046067000979456

Vybudovanie Kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na VŠ

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie Kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na VŠ (1 KC)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS)

Oprávnení žiadatelia

Akademický sektor - Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

1/2024

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Akademický sektor - Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/547321572655804416

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené