Výzvy - Akademický sektor a inovácie

Filtrovať
Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená
uzavretá - vyhodnotená

Výzva pre podporu Európskych centier digitálnych inovácií

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu činnosti Európskych centier digitálnych inovácií prostredníctvom poverenia výkonom Schémy minimálnej pomoci Schémy : DM – 16/2022

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby zriadené na území SR, ktoré získali finančnú podporu v rámci výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

7/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/438608241498173440

Vyhodnotenie výzvy

https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zoznam-ziadatelov-a-prijimatelov/zoznamy-ziadatelov-a-prijimatelov-ecdi/

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ

Oficiálny názov výzvy

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ - 7 projektov (mimo štátnej pomoci)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

11/2023

Dátum ukončenia výzvy

9/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489053999657299968

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (R1-R4)

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Oprávnení žiadatelia

Verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy a občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj pod podmienkou dokladovania nepodnikateľského charakteru organizácie.

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2022

Dátum ukončenia výzvy

12/2022

Výzva na financovanie výskumno-vývojových projektov

Oficiálny názov výzvy

Výzva na financovanie výskumno-vývojových projektov v súlade s prioritami Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) - 26 projektov 

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií 
 

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, verené výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2024

Dátum ukončenia výzvy

12/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Modernizácia budov vysokých škôl a internátov

Oficiálny názov výzvy

Komplexná modernizácia budov vysokých škôl a internátov

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

7/2023

Dátum ukončenia výzvy

5/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/vyzva-c-4-komplexna-modernizacia-budov-a-internatov-verejnych-a-statnych-vysokych-skol/

ERC Visiting granty

Oficiálny názov výzvy

ERC Visiting granty

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, zahraničné vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb, samosprávne kraje

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

2/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516887583684210688

Preklenovacie ERC granty 

Oficiálny názov výzvy

Preklenovacie ERC granty 

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, zahraničné vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb, samosprávne kraje

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

10/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516885603154833408

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“

Oficiálny názov výzvy

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK 

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/449246634775064576

Podpora posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Oficiálny názov výzvy

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív 

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

firmy, akademický sektor, neziskové organizácie

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2023

Zabezpečenie vysokokvalitného a moderného technického digitálneho vybavenia pre školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

Oficiálny názov výzvy

Priame vyzvania na zabezpečenie vysokokvalitného a moderného technického digitálneho vybavenia pre školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie

Názov reformy

 Digitálna infraštruktúra v školách

Oprávnení žiadatelia

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2023

Dátum ukončenia výzvy

do vyčerpania investície

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/30088-sk/vyzvy/

Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oficiálny názov výzvy

Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

12/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/474489261799682048

Priame vyzvanie na vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a vyplatenie príspevku pre vysoké školy na študentov, ktorí získali štipendium

Oficiálny názov výzvy

Priame vyzvanie na vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a vyplatenie príspevku pre vysoké školy na študentov, ktorí získali štipendium - 2. ročník

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

Oprávnení žiadatelia

Verejné, štátne a súkromné vysoké školy, na ktoré sa zapísali úspešní žiadatelia o štipendium

Dátum vyhlásenia výzvy

7/2024

Dátum ukončenia výzvy

9/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/harmonogram-vyziev-a-priamych-vyzvani/

Priame vyzvanie na vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a vyplatenie príspevku pre vysoké školy na študentov, ktorí získali štipendium

Oficiálny názov výzvy

Priame vyzvanie na vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a vyplatenie príspevku pre vysoké školy na študentov, ktorí získali štipendium - 3. ročník

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

Oprávnení žiadatelia

Verejné, štátne a súkromné vysoké školy, na ktoré sa zapísali úspešní žiadatelia o štipendium

Dátum vyhlásenia výzvy

7/2025

Dátum ukončenia výzvy

9/2025

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/harmonogram-vyziev-a-priamych-vyzvani/

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ _8 projektov

Oficiálny názov výzvy

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ _8 projektov (v režime štátnej pomoci)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2024

Dátum ukončenia výzvy

8/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/550614539617349632

Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít

Oficiálny názov výzvy

Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Oprávnení žiadatelia

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) až d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja (Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sekor)

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2024

Dátum ukončenia výzvy

do vyčerpania investície

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://www.vlada.gov.sk/vykonavatel-planu-obnovy-a-odolnosti/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené