Obnova budov v REPower EU

Udržiavať teplo domova sa v prípade starých domov je finančne náročné aj neekologické - teplo uniká nielen hore komínom, ale aj oknami, stenami či strechou. Riešením je zvýšenie energetickej hospodárnosti starších nehnuteľností - štátnych budov aj rodinných domov. Zelená kapitola REPowerEU sa sústredí na systematické opatrenia a investície do tejto oblasti. Okrem reformy spravovania budov štátnej správy prispeje aj na ich opravy, ktoré prinesú energetickú úsporu. REPowerEU sa špeciálne sústredí na domácnosti ohrozené energetickou chudobou - pomôže im špeciálnou výzvou Obnov dom.

Zoznam míľnikov a cieľov v tejto oblasti

Zber údajov, ktoré sa týkajú energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov

Opis

Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 4 100 verejných budov, z ktorých aspoň 1 000 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2/2026

Stratégia spravovania budov štátnej správy

Opis

V stratégii spravovania budov štátnej správy sa vymedzia nástroje a postupy na
i) optimalizáciu fondu budov štátnej správy a jeho efektívnejšie využívanie;
ii) zvyšovanie energetickej efektívnosti, dosahovanie úspor energie a zvyšovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a riešení šetrných k životnému prostrediu a
iii) zníženie celkových nákladov spojených s užívaním budov.

Stratégia bude obsahovať podrobný prehľad súčasných regulačných, finančných a prevádzkových rámcov pre štátne budovy. Stratégia bude zahŕňať aj štúdiu na zmapovanie systémov a nástrojov na podporu obnovy spolu s návrhmi na ich optimalizáciu a odporúčania týkajúce sa postupov hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu, ktoré sa uverejnia do 1. štvrťroka 2024.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2/2025

Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy

Opis

Ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy bude mať tieto povinnosti: rozvoj a spravovanie nehnuteľností, politiky obnovy, politika v oblasti prenájmu a vlastníctva, správa zariadení a vydávanie usmernení v oblasti energetického manažmentu.

Vykonávateľ

ÚV SR

Termín

Q2/2026

Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti

Opis

Dokončenie intervencií v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách s celkovou plochou najmenej 184 000 m² vybraných na základe dopytovo orientovanej výzvy. Výzva musí byť navrhnutá tak, aby sa v nej zohľadňovali potreby jednotlivých budov, pričom sa v nej budú vyžadovať aspoň dve z týchto intervencií v oblasti energetickej efektívnosti: i) výmena okien ii) energetický manažment budovy (napr. inštalácia systémov inteligentného merania energie, zavedenie útlmových režimov, ekvitermickej alebo zónovej regulácie v systéme vykurovania, osadenie termostatov); iii) modernizácia a iv) zateplenie podkrovia alebo strechy.

Vykonávateľ

MH SR

Termín

Q1/2025

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Opis

Realizácia obnovy ďalších aspoň 29 500 m² plochy historických a pamiatkovo chránených verejných budov v záujme dosiahnutia konečného cieľa aspoň 123 122 m² obnovenej podlahovej plochy z celkového cieľa 136 785 m² v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I2].

Vykonávateľ

MD SR

Termín

Q2/2026

Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Opis

Z celkového cieľa 3 400 obnovených rodinných domov osôb ohrozených energetickou chudobou sa do 3. štvrťroka 2025 dokončí obnova najmenej 3 060 domov. Ak sú do schémy zahrnuté kotly na biomasu, musia spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q3/2025

Počet zmlúv s osobami ohrozenými energetickou chudobou na obnovu ich domov

Opis

1 600 zmlúv podpísaných s osobami ohrozenými energetickou chudobou umožňujúcich úplné financovanie v rámci schémy komplexnej obnovy v súlade s opatrením SK-C[C2]-I[I1]. Posilnenie siete existujúcich regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia o ďalších 35 zamestnancov na plný úväzok a o asistenciu externých odborníkov

Vykonávateľ

MŽP SR

Termín

Q2/2026

Čo z toho bude mať Slovensko

4 100 zmapovaných verejných budov Tisícky budov budú zahrnuté v novovytvorenej databáze údajov o energetickej hospodárnosti budov.
85 úspornejších verejných budov Rýchle zlepšenia energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov znížia ich spotrebu energie.
3 400 obnovených rodinných domov Domácnosti ohrozené energetickou chudobou získajú financie na obnovu svojich domov.
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené