Samosprávy

Aj keď je Slovensko pomerne malá krajina, informácie o možnostiach rozvoja miest a obcí sa nie vždy efektívne a včas dostávajú tam, kde sú najviac potrebné. Plán obnovy sa to snaží meniť, proaktívne prichádza do regiónov a motivuje naše samosprávy, aby sa zapojili do realizácie potrebných investícií. Regionálni koordinátori sú tu pre vás denne po celom Slovensku a aj v tých najodľahlejších kútoch krajiny organizujú workshopy, konzultácie či školenia o tom, ako sa zapojiť do výziev plánu obnovy. Nižšie nájdete mapu miest, ktoré už navštívili a tiež kontakty, kde sa na nich môžete obrátiť.

MOHLI STE NÁS STRETNÚŤ AJ V TÝCHTO MESTÁCH A OBCIACH

Výzvy pre samosprávy

Filtrovať
Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená
uzavretá - vyhodnotená

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci) II

Oficiálny názov výzvy

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci) II

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z, OVM zodpovedné za manažment citlivých informácií

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Oficiálny názov výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie

Názov reformy

Dobudovanie školskej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia

Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2023

Dátum ukončenia výzvy

8/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/vyzva-na-projektovu-podporu-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/

Podpora vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v regiónoch - 2

Oficiálny názov výzvy

Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb.

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Investícia

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

poskytovatelia všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast

Dátum vyhlásenia výzvy

10/2023

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/498126616506839040

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra

Oficiálny názov výzvy

Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - 2

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Názov reformy

Investícia

Oprávnení žiadatelia

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2024

Dátum ukončenia výzvy

5/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií

https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti

Oficiálny názov výzvy

Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Investícia

Oprávnení žiadatelia

fyzické, al. právnické osoby s povolením na prevádzku nemocnice

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2024

Dátum ukončenia výzvy

5/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií

https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov

Oficiálny názov výzvy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

REPowerEU

Názov reformy

Investícia 2

Oprávnení žiadatelia

subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond; • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene • neziskové organizácie; • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; • cirkvi a náboženské spoločnosti.

Dátum vyhlásenia výzvy

1/2024

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na zber údajov o verejných budovách

Oficiálny názov výzvy

Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na zber údajov o verejných budovách

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

REPowerEU

Názov reformy

Reforma 3 - Podpora vzniku databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov

Oprávnení žiadatelia

Štát (správca majetku štátu), vyšší územný celok, obec, verejnoprávna inštitúcia

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

6/2026

Kde stretnete regionálnych koordinátorov

19. 6. 2024

Žiaden záznam v kalendári

Kontakty pre regióny

Hlavný regionálny koordinátor

Tomáš Honza

[email protected]

Bratislavský kraj

Monika Franko

[email protected]+421 917 490 733

Nitriansky kraj

Dušan Štefánik

[email protected]+421 917 384 435

Trenčiansky kraj

Katarína Vašková

[email protected]+421 917 502 011

Žilinský kraj

Patrik Jedinák

[email protected]+421 907 285 038

Andrea Jandzíková

[email protected]+421 907 719 674 

Banskobystrický kraj

Andrej Funiak

[email protected]+421 917 691 302

Zuzana Voľanská

[email protected]+421 917 605 362

Prešovský kraj

Juraj Panov

[email protected]+421 917 691 308

Košický kraj

Patrik Halas[email protected]

+421 917 713 057

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené