Výzvy

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste, z ktorého sa užívatelia jednoducho dostanú k zodpovedným úradom.

Odkaz na webové stránky vykonávateľov budeme pravidelne aktualizovať, keď budú naplánované výzvy spustené.

Dátum aktualizácie: 14.6.2024

Dôležité info

V harmonograme výziev je uvedený orientačný dátum vyhlásenia a uzavretia výzvy. Zverejnené informácie môžu podliehať zmenám. Za jednotlivé výzvy a priame vyzvania sú zodpovední príslušní vykonávatelia, ktorí disponujú najaktuálnejšími informáciami a zverejnia ich na svojich webových stránkach.

Filtrovať
Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená
uzavretá - vyhodnotená

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Zriadenie centier zdieľaných služieb

Oficiálny názov výzvy

Výzva zameraná na zriadenie centier zdieľaných služieb

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Názov reformy

Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb

Oprávnení žiadatelia

Združenia obcí zriadené v najmenej rozvinutých oblastiach

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo vnútra SR

Viac informácií

https://www.minv.sk/?Vyzvy-POO

Vyhodnotenie výzvy

https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/poo/zrusenie_vyzvy/Informacia o zruseni vyzvy.pdf

Výzva na podporu vzdelávania s cieľom zlepšenia poskytovania verejných služieb

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Názov reformy

Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie

Oprávnení žiadatelia

Verejné, štátne a súkramné vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

7/2023

Dátum ukončenia výzvy

9/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo vnútra SR

Viac informácií

https://www.minv.sk/?Harmonogram-vyziev-a-vyzvani-varzia-1

Výzva na financovanie projektu IPCEI

Oficiálny názov výzvy

Výzva na financovanie projektu IPCEI (Important Project of Common European Interest)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v Obchodnom registri, ktorých IPCEI projekty v oblasti mikroelektroniky boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

Oficiálny názov výzvy

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Investícia

Oprávnení žiadatelia

Fyzické, al. právnické osoby s povolením na prevádzku hospicu podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2024

Dátum ukončenia výzvy

6/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií

https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

Výzva na témy hackathonov 2023 - 2024

Oficiálny názov výzvy

Výzva na témy hackathonov 2023 - 2024 (5 hackathonov) - nehospodárska činnosť

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/451686727137800192

Vyhodnotenie výzvy

https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zoznam-ziadatelov-a-prijimatelov/

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci)

Oficiálny názov výzvy

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z.

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

2/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/512193377820651520

Výzva na témy hackathonov 2024 - 2026

Oficiálny názov výzvy

Výzva na témy hackathonov 2024 - 2026 (7 hackathonov)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

2/2024

Dátum ukončenia výzvy

4/2024

Vybudovanie bezpečnostných dohľadových centier (3 SOC)

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie bezpečnostných dohľadových centier (3 SOC)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, subjekty územnej samosprávy, vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/456046067000979456

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (mimo štátnej pomoci)

Oficiálny názov výzvy

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (mimo štátnej pomoci)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z.

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Vybudovanie Kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na VŠ

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie Kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na VŠ (1 KC)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS)

Oprávnení žiadatelia

Akademický sektor - Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

1/2024

Dátum ukončenia výzvy

3/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Oficiálny názov výzvy

Vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Akademický sektor - Vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/547321572655804416

Výzva pre podporu Európskych centier digitálnych inovácií

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu činnosti Európskych centier digitálnych inovácií prostredníctvom poverenia výkonom Schémy minimálnej pomoci Schémy : DM – 16/2022

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby zriadené na území SR, ktoré získali finančnú podporu v rámci výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

7/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/438608241498173440

Vyhodnotenie výzvy

https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zoznam-ziadatelov-a-prijimatelov/zoznamy-ziadatelov-a-prijimatelov-ecdi/

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ

Oficiálny názov výzvy

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo riadených programov EÚ - 7 projektov (mimo štátnej pomoci)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

11/2023

Dátum ukončenia výzvy

9/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489053999657299968

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Oprávnení žiadatelia

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2024

Dátum ukončenia výzvy

11/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac informácií

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/komponent-13-dostupna-kvalitna-dlhodoba-socialno-zdravotna-starostlivost/

Podpora projektov zameraných na vývoj a nasadzovanie pokročilých technológií zameraných na elimináciu škodlivého obsahu na internete

Oficiálny názov výzvy

Výzva na podporu projektov zameraných na vývoj a nasadzovanie pokročilých technológií zameraných na elimináciu škodlivého obsahu na internete - 2 projekty

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, verené výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

2/2024

Dátum ukončenia výzvy

9/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (R1-R4)

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Excelentná veda

Oprávnení žiadatelia

Verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy a občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj pod podmienkou dokladovania nepodnikateľského charakteru organizácie.

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2022

Dátum ukončenia výzvy

12/2022

Projektové zámery - rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov reformy

Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 

Oprávnení žiadatelia

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2022

Dátum ukončenia výzvy

6/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac informácií

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/

Výzva na financovanie výskumno-vývojových projektov

Oficiálny názov výzvy

Výzva na financovanie výskumno-vývojových projektov v súlade s prioritami Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) - 26 projektov 

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií 
 

Oprávnení žiadatelia

Orgány verejnej moci, podniky, verené výskumné inštitúcie, univerzity

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2024

Dátum ukončenia výzvy

12/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci) II

Oficiálny názov výzvy

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (v režime štátnej pomoci) II

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS)

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z, OVM zodpovedné za manažment citlivých informácií

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2024

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Budovanie životných situácií

Oficiálny názov výzvy

Výzva pre budovanie životných situácií

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Oprávnení žiadatelia

subjekty verejnej správy

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

12/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené