Výzvy

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste, z ktorého sa užívatelia jednoducho dostanú k zodpovedným úradom.

Odkaz na webové stránky vykonávateľov budeme pravidelne aktualizovať, keď budú naplánované výzvy spustené.

Dátum aktualizácie: 17.5.2024

Dôležité info

V harmonograme výziev je uvedený orientačný dátum vyhlásenia a uzavretia výzvy. Zverejnené informácie môžu podliehať zmenám. Za jednotlivé výzvy a priame vyzvania sú zodpovední príslušní vykonávatelia, ktorí disponujú najaktuálnejšími informáciami a zverejnia ich na svojich webových stránkach.

Filtrovať
Legenda stavu výzvy:
otvorená
plánovaná
uzavretá
zrušená
uzavretá - vyhodnotená

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Modernizácia budov vysokých škôl a internátov

Oficiálny názov výzvy

Komplexná modernizácia budov vysokých škôl a internátov

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl 

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

7/2023

Dátum ukončenia výzvy

5/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/vyzva-c-4-komplexna-modernizacia-budov-a-internatov-verejnych-a-statnych-vysokych-skol/

ERC Visiting granty

Oficiálny názov výzvy

ERC Visiting granty

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, zahraničné vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb, samosprávne kraje

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

2/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516887583684210688

Preklenovacie ERC granty 

Oficiálny názov výzvy

Preklenovacie ERC granty 

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, zahraničné vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb, samosprávne kraje

Dátum vyhlásenia výzvy

12/2023

Dátum ukončenia výzvy

10/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516885603154833408

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“

Oficiálny názov výzvy

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK 

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2024

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/449246634775064576

IPCEI projekty - dekarbonizácia ekonomiky

Oficiálny názov výzvy

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI – Important Project of Common European Interest

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, ktorých IPCEI projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2023

Dátum ukončenia výzvy

do vyčerpania investície

IPCEI projekty - digitalizácia ekonomiky

Oficiálny názov výzvy

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov reformy

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v Obchodnom registri, ktorých IPCEI projekty v oblasti mikroelektroniky boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2023

Dátum ukončenia výzvy

do vyčerpania investície

Modernizácia zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

Oficiálny názov výzvy

Investície do modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Názov reformy

Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE

Vyjadrenie NIKA

  • (pdf - 695 kB)

Oprávnení žiadatelia

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2022

Dátum ukončenia výzvy

11/2022

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo hospodárstva SR

Viac informácií

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/archiv/vyzva-poo-komponent1-bioplynove-stanice?csrt=4984268807468376942


Dôvodom zrušenia predmetnej výzvy bola nemožnosť poskytnutia finančných prostriedkov alokovaných pre projekty zamerané na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa výzvy) kvôli procesu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti SR a súvisiacich záväzných dokumentov, ktorým je dotknutý aj Komponent 1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra a príslušná Investícia 2 - Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – bioplynové stanice.

Vyhodnotenie výzvy

https://www.mhsr.sk/aktuality/mh-sr-zrusilo-vyzvu-z-planu-obnovy-a-odolnosti-sr-zameranu-na-podporu-modernizacietransformacie-existujucich-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-bioplynove-stanice?csrt=4984268807468376942

Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy

Oficiálny názov výzvy

Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

REPowerEU

Názov reformy

Investícia 4: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2024

Dátum ukončenia výzvy

6/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií

https://obnovdom.sk/

Podpora posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Oficiálny názov výzvy

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Oblasť

Veda, výskum, inovácie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív 

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

firmy, akademický sektor, neziskové organizácie

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Úrad vlády SR

Viac informácií

https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oficiálny názov výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2023

Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Oficiálny názov výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie

Názov reformy

Dobudovanie školskej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia

Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vyhlásenia výzvy

5/2023

Dátum ukončenia výzvy

8/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/vyzva-na-projektovu-podporu-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/

Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oficiálny názov výzvy

Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Názov reformy

Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Vyjadrenie NIKA

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Dátum vyhlásenia výzvy

8/2023

Dátum ukončenia výzvy

12/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/474489261799682048

Vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a zahraničia - 2. ročník

Oficiálny názov výzvy

Vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a zahraničia - 2. ročník

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

Oprávnení žiadatelia

študenti VŠ

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/harmonogram-vyziev-a-priamych-vyzvani/

Vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a zahraničia - 3. ročník

Oficiálny názov výzvy

Vyplatenie štipendií žiadateľom o štipendium zo SR a zahraničia - 3. ročník

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie

Komponent

Lákanie a udržanie talentov

Názov reformy

Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

Oprávnení žiadatelia

študenti VŠ

Dátum vyhlásenia výzvy

1/2024

Dátum ukončenia výzvy

11/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií

https://www.minedu.sk/harmonogram-vyziev-a-priamych-vyzvani/

Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Oficiálny názov výzvy

Digitálna transformácia úsekov verejnej správy - 22 úsekov

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent

Digitálne Slovensko

Názov reformy

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Oprávnení žiadatelia

subjekt verejnej správy

Dátum vyhlásenia výzvy

11/2023

Dátum ukončenia výzvy

2/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Viac informácií

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/harmonogram-vyziev-a-vyzvani/index.html

Obnova rodinných domov II

Oficiálny názov výzvy

Spustenie schémy podpory (2) na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnova budov

Názov reformy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2022

Dátum ukončenia výzvy

2/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií

https://obnovdom.sk/

Obnova rodinných domov III

Oficiálny názov výzvy

Spustenie schémy podpory (3) na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnova budov

Názov reformy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

3/2023

Dátum ukončenia výzvy

4/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií

https://obnovdom.sk/

Obnova rodinných domov IV

Oficiálny názov výzvy

Spustenie schémy podpory (4) na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnova budov

Názov reformy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

9/2023

Dátum ukončenia výzvy

11/2023

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií

https://obnovdom.sk/

Obnova rodinných domov V - mimoriadna výzva

Oficiálny názov výzvy

Mimoriadna výzva (5) - Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnova budov

Názov reformy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

11/2023

Dátum ukončenia výzvy

7/2024

Obnova rodinných domov VI

Oficiálny názov výzvy

Spustenie schémy podpory (6) na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Oblasť

Zelená ekonomika

Komponent

Obnova budov

Názov reformy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Oprávnení žiadatelia

majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Dátum vyhlásenia výzvy

4/2024

Dátum ukončenia výzvy

6/2024

Vykonávatelia / rezorty

Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií

https://obnovdom.sk/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené